İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tarım Konferansı 27-28 Ekim 2022
Prof. Dr. İlhan Tekeli ile "Günümüzde Türkiye'de Üniversite Konusunda Nasıl Düşünebiliriz?" konulu söyleşi
Sevgi ile paylaşıyorum
Bildiriler

Not: Aşağıda Fakültemiz akademisyenlerinin son 5 yıldaki bildirileri, bölüm ve yıl bazında listelenmektedir. Sayfadaki bilgilerin güncellenmesi devam etmektedir.

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

2021(6) 2020(1) 2019(19) 2018(28)

2021

(1) Exploring the Effects of Time Perspective Domains on Financial Confidence and Satisfaction: Empirical Evidence From Turkey.

The International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) Virtual Conference., 24 - 28 Ağustos 2021

Çopur Z.


(2) Covid 19 Pandemi Sürecinde Gençlerde İnternet Bağımlılığı Araştırması

ANATOLIAN CONGRESSES 6th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Van, Türkiye, 21 Mayıs 2021

ÖZTÜRK M. S.


(3) Konaklama Birimi Olarak Huzurevi Algısının Kuşaklara Göre İncelenmesi: Ankara Örneği.

8. Uluslararası Avrasya Zirvesi Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi, Angeles, Filipinler, 2 - 04 Ağustos 2021, ss.84-97

Çiçek B. , Şahin H., Erkal S.


(4) INDIVIDUALS? FINANCIAL HEALTH DURING THE COVID-19 PANDEMIC

ICTEBS 4. INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURİSM, ECONOMICS AND BUSINESS SCIENCES, Türkiye, 20 Ekim 2021

ÇOPUR Z. , DOĞAN N.


(5) Gençlerde İşsizlik Kaygısı ve Evlilik Olgunluğu Arasındaki İlişkinin Araştırılması

7th International Conference on Management and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 Mayıs 2021

ÖZTÜRK M. S.


(6) Bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının bazı demografik özellikleri açısından incelenmesi

7. Uluslararası Avrasya Zirvesi Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi, Baku, Azerbaycan, 6 - 09 Aralık 2020, ss.318-326

Çiçek B. , Şahin H., Erkal S.


2020

(1) COVID-19 SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN FİNANSAL DURUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

2th International Conference on Covid-19 Studies, Paris, Fransa, 26 - 27 Ağustos 2020, ss.119

Şener A. , Yücel S. , Gündüzalp A. A.


2019

(1) Yaşlanma Algıları Ölçeği Kısa Formunun (Yao-Kf) Türkçe Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Yaşlılar Üzerine Bir Çalışma

II. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.500-518

Günay G., Aydıner Boylu A. , Kılıç C.


(2) Ev Kadınlarının Kooperatif ve Kadın Kooperatifçiliğine İlişkin Görüşleri

23.International Turkish Cooperative Congress, Kyyiv, Ukrayna, 26 - 28 Eylül 2019, ss.1-2

Günay G., Ersoy A. F. , Aydıner Boylu A.


(3) Sürdürülebilirlik Kavramına İlişkin Metaforik Algılar

II.International Black Sea Coastline Countries Symposium, Samsun, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2019, ss.1-2

Günay G., Aydıner Boylu A. , Kılıç C.


(4) The Effect of University Students? Internet Addiction of Family Communication.

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society. , Warszawa, Polonya, 24 - 25 Ekim 2019, ss.113-119

Çopur Z.


(5) Yaşlanma Algıları Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Yaşlılar Üzerine Bir Çalışma

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 4 - 06 Ekim 2019

GÜNAY G., AYDINER BOYLU A. , KILIÇ C.


(6) TÜKETİCİ KREDİSİ VE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI

I.ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.728-732

Coşkun A., Şener A.


(7) Evli Çiftlerin Yaşadıkları Ekonomik Güçlük ile Evlilik Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

5. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi., Hatay, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.478-487

Çopur Z.


(8) TÜKETİCİ SORUN ÇÖZME MEKANİZMASI OLARAK HAKEM HEYETLERİ, İŞLEYİŞİ VE İŞLEYİŞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

4.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.76-89

Tibilli G., Şener A.


(9) Bireylerin Çocuklara Yönelik Aile içi Şiddetin Yaygınlığına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

4.International Congress on Social Sciences, Taraz, Kazakistan, 11 - 13 Eylül 2019, ss.1-2

Aydıner Boylu A. , Ersoy A. F. , Kılıç C., Günay G.


(10) Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Geçmişten Günümüze Yansıması: Fenomenolojik Bir Çalışma.

VIth International Eurasian Educational Research Congress. , Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

Çopur Z.


(11) EKOLOJİK SİSTEM TEORİSİ VE GÖÇ KURAMI YAKLAŞIMI İLEKIRSAL AİLE KAYNAKLARININ KULLANIMI:GİRESUN KÜMBET YAYLASI ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI YAYLACILIK VEYAYLA KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, Giresun, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.40-56

DOĞANAY G., ÇOPUR Z.


(12) ZAMAN PERSPEKTİFİ VE FİNANSAL RİSK TOLERANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE?DE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

3. Uluslarararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019

ÇOPUR Z.


(13) Zaman Perspektifi ve Finansal Risk Toleransı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye?de Deneysel Bir Çalışma.

3. Uluslarararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu., İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.18-28

Çopur Z.


(14) Sınav Kaygısı ile Belirsizliğe Tahammülsüzlük Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Düzenleyici Rolü: KPSS Adayları Üzerine Bir Çalışma

4. International Research Congress on Social Sciences, Taraz, Kazakistan, 11 - 13 Eylül 2019, ss.1-2

Kılıç C., Ersoy A. F. , Günay G., Aydıner Boylu A.


(15) TÜKETİCİLERİN TASARRUF VE BİRİKİM DAVRANIŞLARI

4.ULUSLARARASISOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.850-880

Buğday E. B. , Şener A. , Yücel S.


(16) Hastanelerde çalışan kurum ev idaresi personelinin göreli yoksunluk duygusunun performansa etkisinin incelenmesi

4. International Congress on Social Sciences. , Ankara, Türkiye, 18 Ekim 2018 - 20 Ekim 2019

Yılmaz N. , Erkal S.


(17) Tüketi?ci?leri?n Harcama Ve Satın Alma Alışkanlıklarının İncelenmesi?ne Yönelik Bi?r Araştırma

I.Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.52-74

Buğday E. B. , Şener A.


(18) A study for determining the educational needs of older adults for a successful aging

International Forum of Neurosciences, Bürüksel, Belçika, 10 - 12 Haziran 2019

ÖZTOP H. , Şanlı Akkurt S.


(19) Trafikte Kadınlara Yönelik Tutum ve Davranışlar

II.International Black Sea Coastline Countries Symposium, Samsun, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2019, ss.1-2

Kılıç C. , Aydıner Boylu A. , Günay G.


2018

(1) Bireysel Borçlanma Düzeyinin Bazı Sosyo-Ekonomik ve Psikososyal Faktörler ile İlişkisinin İncelenmesi

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.157-172

Gündüzalp A. A. , Şener A.


(2) Yetişkinlerin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerinin Algılanan Stres Düzeylerine Etkisi.

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Yılmaz N. , Erkal S.


(3) The Potential Impact of Time Perspective on Financial Capability: An Empirical Study in Turkey

2nd International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.18-26

ÇOPUR Z. , Ruiz Menjivar J.


(4) Hacettepe Üniversitesi Personelinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimleri

Icoess 2018 2nd Internatıonal Congress of Eurasian Social Sciences. , Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018, ss.703-712

Yılmaz N. , Erkal S.


(5) . Hanehalkı Tasarruf Davranışı: Finansal Okuryazarlık ve Eğitimin Rolü.

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.258-266

Şener A. , Yücel S.


(6) Materyalizmin Borçlanma, Harcama Eğilimi ve Yaşam Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi

II. International Symposium on Strategic and Social Research- ISASOR, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2018, ss.35-46

Gündüzalp A. A. , Şener A.


(7) Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Algılarının Belirlenmesi

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresİ, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1-2

Ersoy A. F. , Günay G., Aydıner Boylu A.


(8) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Kişiliklerinin Sosyal İstenirlik Düzeyleri üzerine Etkisinin İncelenmesi

7. Uluslararası Çin?den Adriyatik?e Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaycan, 11 - 14 Ekim 2018, ss.1-2

Günay G., Şahin H., Aydıner Boylu A.


(9) Zihinsel Engelli ve Üstün Yetenekli Çocuğa Sahip Ailelerin Sosyal Destek Algılarının Karşılaştırılması

I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018, ss.354-377

Toprak F., ÇOPUR Z.


(10) Older Women?s Perception of Violence

II. International Dmıtrı Yavoronıtskı European Congress on Social Sciences, Kyyiv, Ukrayna, 26 - 29 Nisan 2018, ss.1-2

Savaş Çelik B., Günay G., Aydıner Boylu A.


(11) Zihinsel Engelli ve Üstün Yetenekli Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.734-751

Toprak F., ÇOPUR Z.


(12) Yaşam Boyu Öğrenime Katılım Engelleri ve Sosyo-Demografik Değişkenler Arası İlişk

4. International Symposium on Multidisciplinary Studies, Paris, Fransa, 27 - 28 Nisan 2018, ss.1-2

Günay G., Aydıner Boylu A. , Şahin H.


(13) Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Finansal Memnuniyet Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Kadınlar Üzerine Bir Araştırma

7. Uluslararası Çin?den Adriyatik?e Sosyal Bilimler Kongresi, Kyyiv, Ukrayna, 11 - 14 Ekim 2018, ss.1-2

Aydıner Boylu A. , Günay G., Savaş Çelik B.


(14) ?Finansal Güç Bizde Artık!?: Finansal Okuryazarlık Eğitimi Projesinin Pilot Uygulamasına İlişkin Bir Değerlendirme

5. International Eurasian Educational research Congress, 2 - 05 Mayıs 2018

ÇİÇEK B. , PEKMEZCİ P.


(15) Kadınların Toplumsal Cinsiyet Algısının Kadınların Çalışmasına İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi

I. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Karabük, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.384-397

Günay G., Aydıner Boylu A. , Bozkurt Özyalçın Y.


(16) Ekonomik Göstergelerle Aile

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018, ss.62-71

Şener A. , Yücel S.


(17) Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1-2

Ersoy A. F. , Aydıner Boylu A. , Günay G.


(18) Sosyal Medya Kullanımının Eşler Arasındaki Strese Etkisi

2nd International Congress of Eurasian Social Sciences, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018, ss.117-131

Aktaş M., ÇOPUR Z.


(19) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM TARZI ALGILARININ BELİRLENMESİ

uluslararası kültür ve bilim kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

AYDINER BOYLU A. , GÜNAY G., ERSOY A. F.


(20) Emeklilikte Güven: Finansal Bilginin Önem

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1-2

Aydıner Boylu A. , Çopur Z.


(21) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN YALNIZLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

uluslarası kültür ve bilim kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

AYDINER BOYLU A. , GÜNAY G., ERSOY A. F.


(22) Gender Based Differences in Financial Socialization and Financial Knowledge: An Exploratory Study in Turkey.

12thBiennial Conference of Asian Consumer and Family Economics Association (ACFEA), Fuzhou, Çin, 11 - 14 Temmuz 2018

Çopur Z.


(23) Yetişkinlerin stresle başa çıkma durumlarının incelenmesi

4. International Congress on Social Sciences. , Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

Yılmaz N. , Erkal S.


(24) Finansal Yönetim, Finansal Stres, Finansal Memnuniyet ve Yaşam Memnuniyeti ile Hanehalkı Borçlanma Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

II. International Symposium on Strategic and Social Research- ISASOR 2018, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2018, ss.21-34

Gündüzalp A. A. , Şener A.


(25) Exploring the Relationship between Time Perspective and Financial Capability.

Family Economics and Resources Management Association Conference., Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 19 Mayıs 2018

Çopur Z.


(26) Bir Üniversitede Çalışan Personelin Çevresel Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.151-157

Yılmaz N. , Erkal S.


(27) Exploring the relationship between financial behaviors and financial distress/financial well-being of college students.

ACCI Annual Conference, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 23 Mayıs 2018, cilt.54

ÇOPUR Z. , Gutter M., Eisen J., Way W.


(28) Zaman Yönetimi, Çalışma Yaşam Kalitesi ve İş Doyumu İlişkisinin İncelenmesi

I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018, ss.152-169

Demir Erbil D., ÇOPUR Z.


İktisat Bölümü

2021(1) 2020(1) 2019(6) 2018(5)

2021

(1) Classification of Systolic Murmurs by Using Improved Mel-Wavelet Segmentation

29th Signal Processing and Communications Applications (SIU), İstanbul, Türkiye, 09 Haziran 2021

ÖZKAN İ. , YILMAZ A.


2020

(1) ?Determinants of Households Greenhouse Gas Emissions in European Union Countries

EconTR International Conference on Economics (EconTR 2020), Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2020, ss.1

Eker E. E. , Yeni O.


2019

(1) THE BURDEN OF INFLUENZA POSITIVE INPATIENTS IN TURKEY

VALUE IN HEALTH, 01 Kasım 2019, cilt.22, ss.658

Bölek h., DURUSU TANRIÖVER M. , ÖZIŞIK L. , ÇALIŞKAN Z.


(2) Market As an Institution

Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences, 25 - 26 Nisan 2019

İMER I. , GÜLER AYDIN D.


(3) Çevre Sorunları ve Yoksulluk Bağlantısı Üzerine Bir Değerlendirme?

Fiscaeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS 2019), Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, ss.98

Yeni O.


(4) respiratory viral infections in hospitalized adult patients

18th european congress of internal medicine, lizbon, Portekiz, 29 - 31 Ağustos 2019, cilt.6, ss.483

Bölek H., ÖZIŞIK L. , ÇALIŞKAN Z. , DURUSU TANRIÖVER M.


(5) TÜRKİYE?DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİ VE SABİT SERMAYE OLUŞUMU İLİŞKİSİ: DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN ARDL MODELLERİYLE BİR İNCELEME

International Conference on Applied Economy and Finance Extended with Social Science ICOAEF VI, Balıkesir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2019

KURUL Z.


(6) the cost of influenza related hospitalizations in elderly in Turkey

ISPOR Europe 2019, Kopenhag, Danimarka, 2 - 06 Kasım 2019, cilt.22, ss.658

Bölek H., DURUSU TANRIÖVER M. , ÖZIŞIK L. , ÇALIŞKAN Z.


2018

(1) The Effects of Government on Innovative Activity: The Case of Turkish Manufacturing Industry

TEK International Conference, 1 - 03 Kasım 2018

BAŞAR D. , ÖZTÜRK S. , GÜLER AYDIN D. , ÇAKMAK İ.


(2) The Creative Response of A Schumpeterian Entrepreneur: AQualitative Criterion or a Quantitative Measure

The Creative Response of A Schumpeterian Entrepreneur: AQualitative Criterion or a Quantitative Measure, 7 - 09 Haziran 2018

GÜLER AYDIN D. , BAŞAR D. , ÖZTÜRK S.


(3) Innovation Behaviour of Turkish Manufacturing Firms

Sosyoekonomi Society, 5th International Annual Meeting, 25 - 27 Ekim 2018

ÖZTÜRK S. , BAŞAR D. , ÇAKMAK İ., GÜLER AYDIN D.


(4) The Evolving Role of Entrepreneur: Veblen and Schumpeter

22th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought, 7 - 09 Haziran 2018

ARAZ TAKAY B., GÜLER AYDIN D.


(5) Geçiş Ekonomilerinde Makro Ekonomik Belirsizlik ve Yatırım İlişkisi

ICOAEF?2018, Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2018

ÖGE GÜNEY P.


İşletme Bölümü

2021(1) 2020(3) 2019(11) 2018(9)

2021

(1) Türkiye Üniversitelerinde Nanoteknoloji Eğitiminin İncelenmesi

5. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, 19 Mayıs 2021, Samsun, Samsun, Türkiye, 19 Mayıs 2021, ss.139-152

KAZANÇ H. C. , ÇALIPINAR H.


2020

(1) Handling Missing Values in Random Forests: An Application to Demographic Survey Data

6th International Conference on Advances in Statistics (ICAS?20), 16 - 18 Ekim 2020, ss.16-22

Içen D. , Abbasoğlu Özgören A. , Boz Semerci A.


(2) Application of data mining methods using demographic survey data: Analyses of attitudes towards gender roles and domestic violence in Turkey

2nd BigSurv Conference (BigSurv20), 6 Kasım - 04 Aralık 2020

Abbasoğlu Özgören A. , Boz Semerci A. , Içen D.


(3) Çocukların Yeni Ürün Geliştirme Sürecine Dahil Edilmesi Üzerine Literatür Taraması ve Uygulamalar

International World Children Conference October 23-25, 2020 Ankara, Turkey, 23 Ekim 2020, ss.323

ÇALIPINAR H.


2019

(1) Multiple Criteria Decision Approaches for Different Types of Energy Production: An Application to OECD

7th Multinational Energy and Value Conference, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2019

MENTEN C. , ÇEKİÇ B.


(2) Bilinçli Farkındalık Ve Psikolojik Sermayenin Çalışanların İyiOluş Hali Üzerindeki Rolü

7. Örgütsel Davranış Kongresi, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2019

KÜÇÜK E., METİN CAMGÖZ S.


(3) Bakımın Süreklilik İndeks Değerini Dikkate Alan Transfer Seçenekli Evde Sağlık Hizmetleri Atama Ve Rotalama Problemi

39. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019

ŞİMŞEK A. B. , ULUCAN A. , ATICI K. B.


(4) Hizmet İşletmelerinde Performans Ölçümü

ETMS 2019- International Engineering and Technology Management Summit, 10-12 Ekim, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 10 Ekim 2019, ss.53-60

ÇALIPINAR H. , GÜN G.


(5) Development of Nanotechnology in the World and Nanotechnology Standards in Turkey

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, WOCTINE 2019, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, cilt.158, ss.1011-1018

ÇALIPINAR H. , Ulas D.


(6) WHAT DETERMINES EMPLOYEE WELL-BEING? A MODERATED MEDIATION MODEL OFWORKAHOLISM, WORK-FAMILY CONFLICT, AND SUPPORT

EURAM 2019 (European Academy of Management) Conference., Lizbon, Portekiz, 26 - 28 Haziran 2019

METİN CAMGÖZ S. , BAYHAN KARAPINAR P. , TAYFUR EKMEKCİ Ö.


(7) Türkiye?de Ebeveynliğe dair Tutumlar ve Hisler Twitter Verileri Üzerine Analizler

9. Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019

ABBASOĞLU ÖZGÖREN A. , BOZ SEMERCİ A. , İÇEN D.


(8) Proaktif Kişilik ve Görev Performansı: İş BecerikliliğiAçısından İncelenmesi

7.Örgütsel Davranış Kongresi, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2019

Mamak B., AKKAŞ H., METİN CAMGÖZ S.


(9) Viral Pazarlama: Sistematik Literatür Taraması ve Bir Model Önerisi.

PPAD Pazarlama Kongresi (24.Kongre), İzmir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2019, ss.620-636

EROL BOYACI G., ÖZER L.


(10) Duygusal Zekanın İşten Ayrılma Niyeti ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi

18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

ER N. İ. , BOZ SEMERCİ A. , ERGENELİ H. A.


(11) AKILLI TELEFON KULLANIMI ? ÇALIŞAN İYİ OLUŞ HALİ İLİŞKİSİNDE İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ ARACILIK ETKİSİ

7. Örgütsel Davranış Kongresi, Burdur, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2019

Tunç C., AKKAŞ H., BAYHAN KARAPINAR P.


2018

(1) Sürdürülebilir Araç Rotalama için bir Literatür Taraması

18. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018, ss.24

DÜNDAR H., SOYSAL M. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN M.


(2) Benchmarking in Higher Education Using Data Envelopment Analysis and the Bologna Process Data

29th European Conference on Operational Research, Valencia, İspanya, 8 - 11 Temmuz 2018

Atıcı K. B. , Ulucan A. , Özkan A.


(3) The techical efficiency of Turkish crop production: a comparison of data envelopment analysis and stochastic frontier analysis

EURO 2018 - 29th European Conference on Operational Research, Valencia, İspanya, 8 - 11 Temmuz 2018, ss.281

ÇEKİÇ B. , MENTEN C. , ATICI K. B.


(4) An integer programming based scheduling of university wide orientation course activities

Euro2018 ? 29TH EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH, Valencia, İspanya, 8 - 11 Temmuz 2018, ss.202

Ulucan A. , Miski Aydın E. , Çekiç B.


(5) Türkiye?deki Yabancı Menşeli ÜniversiteTercihinde Kişisel ve Bölgeye Yönelik Faktörlerin Rolü

23. Pazarlama Kongresi, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

KAVAK B. , ÖZKAN TEKTAŞ Ö. , TUNÇEL N. , KAZANCI SUNAOĞLU Ş.


(6) ÖRGÜTSEL STRES FAKTÖRLERİNİN ALGILANAN İŞ STRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

6. Örgütsel DavranışKongresi, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018

TAYFUR EKMEKCİ Ö. , GÜNEY S. , ÖKTEM M. K.


(7) İşe İlişkin Öz-Yeterlilik Algısının Ağ Kurma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Cinsiyete Dayalı Bir Değerlendirme

6. Örgütsel Davranış Kongresi, Isparta, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018

BOZ SEMERCİ A. , ERGENELİ H. A.


(8) Exploring Retail Brand Extension Strategies: A Turkish Apparel and Textiles Case Study

47th European Marketing Academy Conference (EMAC), 29 Mayıs - 01 Haziran 2018

GÜLTEKİN B. , Saraç M. K.


(9) A Conceptual Review on Organizational Cynicism

11th International Conference on New Challenges in Management and Business, 28 Mart 2018, ss.107

BOZ SEMERCİ A.


Maliye Bölümü

2022(1) 2021(9) 2020(1) 2018(4)

2022

(1) Gelirden Alınan Vergiler ve Fiyat Enflasyonu: Türkiye'de Mali Sürüklenme

ICESSER 3rd International Congress on Empirical Social Sciences, Economy, Management and Education Research, 22 - 23 Ocak 2022, ss.69-76

Konukcu Önal D.


2021

(1) Yirmi Birinci Yüzyılda Evrensel Temel Gelir Tartışmaları

7. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 26 Haziran 2021

DİDİNMEZ İ.


(2) Davranışsal İçgörü Yaklaşımlarının Kamu Politikalarına Etkisi

7 th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Türkiye, 19 Mayıs 2021

DİDİNMEZ İ.


(3) Sosyal Bir Sorun Olarak Yoksulluk İle Mücadelede Vergi Politikaları

9. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 Haziran 2021

DİDİNMEZ İ.


(4) Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme: Gelişmekte Olan Ülkelerden Ampirik Kanıt

FSCONGRESS 2021, 7 - 08 Mayıs 2021

ÇETİN İ.


(5) Vergileme Alanında Sosyolojik Yaklaşımın Önemi Üzerine Bir Değerlendirme

8 th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Türkiye, 06 Kasım 2021

DİDİNMEZ İ.


(6) Recommended Global Tax Regulations for Financing International Public Goods

Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 04 Haziran 2021

DİDİNMEZ İ.


(7) Demokratikleşme Ekseninde Sosyal Sermayenin Büyüme üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Değerlendirme

ICE-TEA2021, 7th International Conference on Economics, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2021

Tekdemir N., Varol İyidoğan P.


(8) Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Vergilendirmeye Yansımaları: Türkiye Değerlendirmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale, Türkiye, 05 Temmuz 2021

DİDİNMEZ İ.


(9) Is There a Democracy Threshold to Cheat Less on Taxes?

35th International Public Finance Conference, Antalya, Türkiye, 14 Ekim - 17 Kasım 2021, ss.360-365

Konukcu Önal D. , Çavuşoğlu A. T.


2020

(1) Causality Between Social Spending and Poverty: Evidence from OECDCountries

22 nd International Conference on Social Sciences, 29 - 30 Ekim 2020

ÇETİN İ.


2018

(1) Carbon Tax in Turkey

35th International Academic Conference, Barselona., Barcelona, İspanya, 15 Mayıs 2018

DİDİNMEZ İ.


(2) TAX EXPENDITURE ASPECT OF UNIVERSITY EDUCATION: THE MODEL OF TURKEY

11th Annual Conference of the EuroMed-Academy-of-Business - Research Advancements in National and Global Business Theory and Practice, Valletta, Malta, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1286-1294

TOSUN A. N.


(3) TAX EXPENDİTURE ASPECT OF UNIVERSITY EDUCATION:THE MODEL OF TURKEY

11th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Valletta, Malta, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1302-1310

TOSUN A. N.


(4) Risks and Public Goods Contributions

Workshop on Experimental and Behavioral Economics at UCSC, Santa Cruz., California, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Nisan 2018

Seçilmiş İ. E.


Sağlık Yönetimi Bölümü

2022(3) 2021(8) 2019(19) 2018(42)

2022

(1) Hyperparameter tuning in random forest and neural network classification: an application to predict health expenditure per capita

4th International Conference on Intelligent Computing, Information and Control Systems (ICICCS 2022), 29 - 30 Haziran 2022, ss.1-13

Çalışkan G., Çinaroğlu S.


(2) Efficiency effects of public hospital closures under the effect of reorganization of public hospital services: a multistep efficiency analysis

32st European Conference on Operational Research (EURO 2022), Espoo, Finlandiya, 3 - 08 Temmuz 2022, ss.1-15

Çinaroğlu S. , Schreyögg J.


(3) Opinion mining and machine learning analysis: what emotions twitter data tell us about telemedicine?

15th International Conference on Health Informatics , 9 - 11 Şubat 2022, ss.1-12

Saylan B., Çinaroğlu S.


2021

(1) Is the ?social face? of AKP?s pharmaceutical price reforms mostly instrumental? A progressivity analysis of household pharmaceutical expenditures in Turkey

Hamburg Center for Health Economics Center Day, Hamburg, Almanya, 11 Haziran 2021, ss.1

Çınaroğlu S.


(2) SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KORONAVİRÜS STİGMA DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2021, ss.340-351

Arıkan G., Seyhan F., Aydan S. , Kartal N.


(3) Bir Üniversitenin Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Planlama Tutumlarının Mesleki Karar Pişmanlığı Üzerindeki Etkisi

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2021, ss.376-383

Bayın Donar G. , Aydan S.


(4) Postoperatif Yatış Süresinin Belirleyicileri

Gevher Nesibe 8. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2021, ss.213-214

Kandemir A., Şahin B.


(5) What Does Google Trends Tell Us About Covid-19?

6. International Health Sciences and Management Conference, Ordu, Türkiye, 20 Mayıs 2021, ss.121-130

Bayın Donar G. , Aydan S.


(6) Efficiency of intensive care unit services in the age of pandemic: a need for critical care professionals

47th Annual Meeting of the European Working Group on Operational Research-ORAHS-2021, Southampton, Birleşik Krallık, 5 - 09 Temmuz 2021, ss.36-37

Çınaroğlu S.


(7) Oncology services efficiency: an application of bootstrapped DEA

40th Congress on Operations Research/Industrial Engineering-YAEM-2021, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2021, ss.72-73

Çınaroğlu S.


(8) Romatoid Artrit Hastalarında Cepten Yapılan Sağlık Harcaması Düzeyini Etkileyen Faktörler

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2021, ss.1-10

İlgün G., Şahin B.


2019

(1) Hekimlerin Tıbbi Hata Tutumları İle Tıbbi Hata Bilgi Seviyeleri Arasındaki ilişkinin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1747-1765

Uğrak U., IŞIK O.


(2) EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ALAN HASTALARINPROFİLLERİNİN İNCELENMESİ

3. Uluslararası 13. UlusalSağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019

KÜÇÜK Y. S. , ŞAHİN B.


(3) Hastane Yöneticilerinin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1106-1114

KARAER M., KAYA S. , TELEŞ M.


(4) Hastaların Hasta Güçlendirmeyle İlgili Değerlendirmeleri

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1523-1534

KAYA N., IŞIK O.


(5) İlaç Politikası Paydaşlarının Politika Tercihlerinin ELECTRE III Metodolojisine Dayalı Anket Tasarımı İle Belirlenmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2019, ss.1-10

Demir C., Şahin B.


(6) Hastanede Çalışan Engellilerin Sağlık Raporu Alma Sürecinde Zorluk Yaşama Durumu

TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2019

YALÇIN BALÇIK P. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , Duran N.


(7) Bir Acil Servis Gözlem Ünitesine Yatışların Ve Yeniden Yatışların Değerlendirilmesi

7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 27 Eylül 2013 - 29 Eylül 2019

GÜLER M., KAYA S. , KARSAVURAN S.


(8) Genel Cerrahi Hastalarının Çeşitli Özelliklerinin Sağlıklı Yaşadıklarına Olan İnancı Üzerine Etkisi

3. International 13. National Congress on Health and Hospital Administration, 10 - 13 Ekim 2019

KAYA S. , KOCA G. Ş. , KARTAL N. , akturan s.


(9) SEÇİLMİŞ YAŞAM ENDEKSİ DEĞİŞKENLERİ VE SAĞLIKDEĞİŞKENLERİNİN GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA ÜZERİNEETKİSİ

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.2236-2238

ERİGÜÇ G. , KARTAL N.


(10) The impact of oversampling with ?ubSMOTE? on the performance of machine learning classifiers in prediction of catastrophic health expenditures

8th Annual Healthcare Operations Workshop, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran 2019

Çınaroğlu S.


(11) Hasta Merkezli İletişim Engeli İle Algılanan Hizmet Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1442-1466

BİÇER İ., IŞIK O.


(12) SAĞLIK HİZMETİ ALMA SÜRECİNDE SOSYAL MEDYANIN YERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2019), Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019

KARAHAN A., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.


(13) Kardiyovasküler Hastalıklara Bağlı Ölümleri Etkileyen Faktörler

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 Ekim - 13 Kasım 2019, ss.1-10

İlgün G., Şahin B.


(14) Genel Cerrahi Hastalarının Çeşitli Özelliklerinin Sağlıklı Yaşadıklarına Olan İnancı Üzerindeki Etkisi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.1136-1145

KOCA G. Ş. , KAYA S. , KARTAL N. , ÇİLHOROZ Y. , AKTURAN S.


(15) Psikolojik Sermaye Çalışan Performansını Etkiler Mi? Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019

ÖZER Ö., SUNGUR C., UĞURLUOĞLU Ö. , ÇIRAKLI Ü.


(16) HASTANELERİN PERFORMANSI İLE HASTANE VEYÖNETİCİLERİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİNİNCELENMESİ

3. Uluslararası 13. UlusalSağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019

AKTAN T., ŞAHİN B.


(17) SAĞLIK HİZMETLERİNDE SWOT ANALİZİ?NİN KULLANIMI ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

3. International 13. National Congress on Health and Hospital Administration, 10 - 13 Ekim 2019

ÇİLHOROZ Y. , UĞURLUOĞLU Ö.


(18) Efficiency of childbirth services in Turkey: A jackknifing for robustness check of DEA Scores

25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, İstanbul, Türkiye, 16 - 21 Haziran 2019, ss.90

Çınaroğlu S.


(19) Hastaların Kurumsal İtibar Algılarını Etkileyen Sosyo-Demografik Bileşenler

International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P.


2018

(1) Öğrencilerin Sağlık Okuryazarlık Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018

BİÇER İ., KARTAL N. , YALÇIN BALÇIK P.


(2) Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Bir Özel Hastanede Çalışanlar Tarafından Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1111-1126

ÖZCAN T. H. , KAYA S. , TELEŞ M.


(3) Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Perspektifinden Hekim-Hasta İletişimi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.748-763

GÖZLÜ K., KAYA S.


(4) Hemşirelerin Duygusal Emek Düzeyleri Bağlamında Performanslarının İncelenmesi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018

İLGÜN G. , SÖNMEZ S., ŞAHİN B.


(5) Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi?nde Yer Alan Örgütsel Davranış Konulu Çalışmaların Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi

6. Örgütsel Davranış Kongresi, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, ss.459-464

ERİGÜÇ G. , KARTAL N. , KOCA G. Ş.


(6) Radyoloji Departmanı Çalışanlarının Radyasyondan Korunma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir İnceleme

VI. Uluslararası Çin?den Adriyatik?e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.261

Çevik H., İlgün G., Şahin B.


(7) Radyo ve Televizyon Kanallarında Sağlık Beyanıyla Ürün ve Hizmet Tanıtımı: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kararlarının İncelenmesi

2. Uluslararası 12. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

DEMİRCİ Ş. , UĞURLUOĞLU Ö.


(8) Comparison of logistic regression and random forest performance to predict associated factors with diabetes prevalence in Turkey

10th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Technology, Amsterdam, Hollanda, 16 - 18 Mayıs 2018, ss.25

ÇINAROĞLU S.


(9) Sağlık Çalışanlarının İşe Yabancılaşma Düzeylerinin İncelenmesi

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

ŞANTAŞ G., IŞIK O. , ŞANTAŞ F., Demir A.


(10) Hastanedeki kadın sağlık çalışanlarının cam tavan algısı

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P.


(11) HEMŞİRELİK BÖLÜMLERİNDE KALİTE İLE İLGİLİ DERSLERİN YERİ VE ÖNEMİ

1st International Health Sciences and Life Congress02-05 May 2018 Burdur/TURKEY, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

KARAHAN A., YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(12) NURSES?xx KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARDS DRUG MISTAKES IN CHILD HOSPITAL

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration, 11 - 13 Ekim 2018

Balas S., IŞIK O. , ORAK S.


(13) Hasta Hekim İletişiminde Güven: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

IV. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2018, ss.54-55

KOCA G. Ş. , ERİGÜÇ G.


(14) Hastanelerin Verimliliğini Etkileyen Teknolojik Faktörler: Türkiye?de Faaliyet Gösteren Eğitim Araştırma Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES CONGRESS, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P. , KONCA M., KARAHAN A.


(15) Yatan Hastaların Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Devlet Hastanesi Örneği

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , KARAHAN A.


(16) Ensemble learning methods to deal with imbalanced disease data

International Conference on Applied Mathematics in Engineering, 27 - 29 Haziran 2018

ÇINAROĞLU S.


(17) Utilization of random forest regression model in complementary health insurance market design

International NCM New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2018

ÇINAROĞLU S.


(18) Cesarean Section and Health Policy in Turkey

4. Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018

YALÇIN BALÇIK P. , Banaz M.


(19) Data envelopment analysis-based machine learning: a study on public hospital unions

International NCM New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2018

ÇINAROĞLU S.


(20) Comparison of alternative transformations to handle heavily skewed distribution of health expenditure

International Conference on Applied Mathematics in Engineering, Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.86

ÇINAROĞLU S.


(21) Sağlık Okuryazarlığının Geliştirilmesinde Çeşitli Kişi ve Kuruluşların Rolleri

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1787-1795

TELEŞ M. , KAYA S.


(22) Türkiye İle Şangay İşbirliği Örgütü Üye Ülkelerinin Sağlık Göstergeleri Ve Sağlık Harcamalarının Karşılaştırılması

VI. Uluslararası Çin?den Adriyatik?e Sosyal Bilimler Kongresi, 29 - 31 Mart 2018

ORAK S. , IŞIK O.


(23) Sağlık Çalışanlarının Otantik Liderlik Algıları: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

ŞANTAŞ F., ŞANTAŞ G., UĞURLUOĞLU Ö. , Topaktaş G., Aksungur A.


(24) Özel Hastanelere Yönelik E-Şikayetlerin İncelenmesi

6. Uluslararası Çin?den Adriyatik?e Sosyal Bilimler Kongresi, 29 - 31 Mart 2018

ŞANTAŞ F., ŞANTAŞ G., ERİGÜÇ G.


(25) TÜRKİYE?DEKİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN 2012-2014 YILLARI ARASI TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

ŞAHİN B. , İLGÜN G.


(26) Yaşam Doyum Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği: Kardiyoloji Hastaları Örneği

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1422-1428

TELEŞ M. , KAYA S.


(27) Modelling unbalanced catastrophic health expenditure data

12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018), Florence, İtalya, 14 - 16 Aralık 2018

Çınaroğlu S.


(28) Hyperparameter optimization for machine learning regression methods to predict health expenditure per capita

International NCM New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2018

ÇINAROĞLU S.


(29) Veri Madenciliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Şubat 2018

YALÇIN BALÇIK P. , DEMİR H.


(30) Kosova Sağlık Sistemi SWOT Analizi

2. Uluslararası 12. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

Bllaca L., UĞURLUOĞLU Ö. , ÜREK D.


(31) ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HEALTHCARE SERVICES: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS

2nd lnternational 12th NationalCongress on Health andHospital Administration, 11 - 13 Ekim 2018

ÇİLHOROZ Y., IŞIK O.


(32) Hemşirelerin Örgütsel Sinizim Algılarını Etkileyen Etmenler

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Avusturya, 11 - 13 Mayıs 2018

UĞURLUOĞLU Ö. , ÖZER Ö., SUNGUR C., SAYGILI M.


(33) 2016-2018 Yılları Arasında Tirajı En Yüksek Dört Ulusal Gazetedeki Demans Haberlerinin İçerik Açısından İncelenmesi

IV. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2018, ss.111

KARTAL N. , ERİGÜÇ G.


(34) Sağlık Çalışanlarının Bağlı Bulunduğu Birime Göre İşyeri Arkadaşlığı Algılarının ve İşe Adanmışlık Düzeylerinin İncelenmesi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane @dares?xx Kongres?xx, 11 - 13 Ekim 2018, ss.461-467

ŞAHİNBAŞ F., ERİGÜÇ G.


(35) Bir Üniversite Hastanesinin Çocuk Göz Polikliniğine Başvuran Hasta Yakınlarının Tercihlerini Etkileyen Faktörler ve Karşılaştıkları Sorunlar

VI. Uluslararası Çin?den Adriyatik?e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.271

Özusta Ş., İlgün G., Şahin B.


(36) Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongrelerinde Odaklanan Konular ve Kullanılan Yöntemler: 2009-2016 Dönemi

VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ocak 2018

Uğurluoğlu Ö. , Bilgin Demir İ. , Ürek D.


(37) ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU (SEO): ÖZEL HASTANE WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİRİNCELEME

III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ03-05 Mayıs 2018, ÇORUM, Çorum, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

SAPAZ B. , YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(38) Medikal Turizm Alanındaki Bilimsel Yayınların Veri Madenciliği ile İncelenmesi

8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018

YALÇIN BALÇIK P. , DEMİR H.


(39) Cepten Sağlık Harcamalarının Yoksullaşmaya Etkisi

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2010

ÖZGEN NARCI H., ŞAHİN İ. , YALÇIN BALÇIK P.


(40) Tıbbi Hataları Önlemede Güvenlik Raporlama Sistemi Yeterli Mi?

4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Şubat 2018

YALÇIN BALÇIK P. , DEMİR H.


(41) EVALUATION OF INDICATORS DIRECTING HEALTH SERVICE POLICIES ACCORDING TOSOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT REGIONS

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration, 11 - 13 Ekim 2018

Yıldız A., IŞIK O.


(42) Factors Affecting the Success of Tuberculosis Treatment in Turkey

3 rd International Conference of One Medicine, One Science, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Nisan - 02 Mayıs 2018, ss.1-10

Budak Topaktaş G., Şahin B.


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

2022(2) 2021(5) 2020(6) 2019(23) 2018(29)

2022

(1) Political Management of the Covid-19 Pandemic: Capital, Security, War

Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory Conference , İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2022

Güven E.


(2) Blokzincir Teknolojisinde Merkezsizlikten Merkezileşmeye: Çin Halk Cumhuriyeti Örneği

Toplum ve Doğa için Blokzinciri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 Mayıs 2022

TAMER H. Y.


2021

(1) Akıllı Şehirlerde Veri Yönetimi

Türkiye Belediyeler Birliği 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu ?Dirençli Kentler", Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2021

Tamer H. Y.


(2) Kriz Yönetiminde Veri Merkezli Yaklaşım: COVID-19 Krizi Örneği

V. MÜLKİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2021, ss.178-180

Tamer H. Y.


(3) Dijital Çağda Çevre Yönetimi

Ufuk Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 14 Şubat 2021, ss.86

Tamer H. Y.


(4) Global Sustainability Crisis as a Wicked Problem and Behavioral Change As a Solution

TUPEN 1st Interdisciplinary Workshop Programme, Türkiye, 19 Kasım 2021

YILDIZ M.


(5) Kentlerin Geleceğinde Toplum 5.0 Etkisi

VI. International Holistence Academy Congress: SOCIETY 5.0, TÜRK VE CAICOS AD., 19 Ekim 2021

YILDIZ M.


2020

(1) ?Deconstructing Nationalism: An Organological Interpretation?

26th World Congress of Political Science, ?New Nationalisms in an Open World?, Lisbon, 25-29 July., Lisbon, Portekiz, 25 - 29 Temmuz 2020

YALÇINER R.


(2) ?In-between Bios and Zoe: Aristotelean Hylomorphism and the Political?

78th Annual Conference of the Midwestern Political Science Association, Chicago, April 16-20., Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 20 Nisan 2020

YALÇINER R.


(3) Emergence Development of Behavioral Public Policy Units in Government: The Case of Turkey

Second International Experimental Public Management Conference, Seoul, Güney Kore, 3 - 04 Aralık 2020

KUŞSEVEN A., YILDIZ M.


(4) ?Democracy the Manifold: Post-deconstructionist Subversions Beyond Lefort, Abensour, and Derrida?

78th Annual Conference of the Midwestern Political Science Association, Chicago, April 16-20., Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 20 Nisan 2020

YALÇINER R.


(5) Arabuluculuk Çalışmaları

Arabuluculuk Temel Eğitimi Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Şubat 2020

ÇAĞLAR A.


(6) Kentsel Çöküntü Alanları Üzerine Teorik Bir Tartışma

1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, Kars, Türkiye, 05 Mart 2020

ERGÖNÜL E. , SADİOĞLU U.


2019

(1) Can ?Women? Still be a Unifying Category? The Case of the Contemporary Women?s Movement in Turkey

Third International Conference on Gender Studies, Leeds, Birleşik Krallık, 27 Ocak 2019

Dinçer P.


(2) Kamu Politikalarında Dürtme (Nudge) Kavramı ve uygulamaları

KAYFOR 16, Kayseri, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2019

OKUYUCU A. , YILDIZ M.


(3) 6360 Sayılı Kanun ile Birlikte il Özel İdarelerinin ve Köylerin Geleceği: Afyonkarahisar Belediyesi Örneği

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.813-834

Dökmecioğlu M., SADİOĞLU U.


(4) Functional Autonomy of Municipalities in the Provision Public Services in Turkey and Cameroon: A Comparative Assessment

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Türkiye, 24 Ekim - 26 Aralık 2019, ss.881-894

EBOLO E. B. , ÖKTEM M. K. , SADİOĞLU U.


(5) Women in a Modern House in the 1930s and 1950s in Turkey: The Advertisements of ?Hayat? and ?Yedigün? Magazines

7th International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place Culture., 10 - 12 Ekim 2019

Kaçmazlar B., SUMBAS A.


(6) An alternative way of boosting women?xxs participation in urban governance: The women councils in Turkey.

European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, Hollanda, 3 - 06 Temmuz 2019

SUMBAS A.


(7) ?Hermeneutics of Becoming-with: Circuits in a Trans-cultural Discursive Space?

The International Conference of Cultural Geopolitics, Rabat, Rabat, Malta, 5 - 07 Aralık 2019

YALÇINER R.


(8) 1950?ler Türkiye?sinde Sıradan İnsanın Demokrasi Kavrayışı: Ahmet Emin Yalman?a Yollanan Okuyucu Mektupları

16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2019

Ayan C.


(9) Kamu Yönetiminde Dijitalleşme

KAYFOR 17, Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.520-539

Tamer H. Y.


(10) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş ve Devlet-Siyaset Anlayışının Değişimi: Kuramsal Bir Deneme

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.331-353

SADİOĞLU U. , Ezin E.


(11) Eskişehir?in Endüstriyel Mirası Fabrikalar Bölgesinin Kent Kimliği Üzerindeki Etkileri

4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.11-32

YÜRÜK E., SADİOĞLU U.


(12) Protest Movements and Electoral Politics: Southern Europe in Comparative Perspective

American Political Science Association Annual Meeting, 29 Ağustos - 01 Eylül 2019

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(13) Aile ve İş Yaşamının Uzlaştırılmasında Farklı Yaklaşımlar: Eşitlik, Farklılık ve Dönüşüm

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 Mart 2019, ss.7

SUMBAS A.


(14) Wallerstein'in Ardından

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve Toplumsal Araştırmalar Topluluğu, Ankara, Türkiye, 09 Ekim 2019

Akbulut Ö. Ö.


(15) What are The Big Questions for Digital Government Research: A Public Administration Perspective

The 19th European Conference on Digital Government, Girne, Kıbrıs (Kktc), 24 - 25 Ekim 2019

YILDIZ M.


(16) An Alternative Way of Boosting Women?s Participation in Urban Governance: The Women Councils in Turkey

European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, Hollanda, 03 Temmuz 2019, ss.28-29

SUMBAS A.


(17) different approaches on the reconciliation of famliy and work life: Equality, Difference and Transformation

II. International Women and Law Conference, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019

SUMBAS A.


(18) The Hate and Love Affair Between Liberalism and Democracy at the Age of Populism

Midwest Political Science Association Annual Congress, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Nisan 2019

Şahin B.


(19) Siyaset Biliminde Epistemoloji ve Ontoloji Tartışmaları

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi , Ankara, Türkiye, 11 Aralık 2019

Akbulut Ö. Ö.


(20) Identity, Difference and Dialogue: Examples of Successful Coalitions Among Divergent Women?s Groups in Turkey

European Conference of Politics & Gender, Amsterdam, Hollanda, 4 - 06 Temmuz 2019

Dinçer P.


(21) The Limitations of Identity Politics in the Women?s Movement in Turkey and Transversal Politics as an Alternative Approach

14th Conference of the European Sociological Association, Manchester, Birleşik Krallık, 20 - 23 Ağustos 2019

Dinçer P.


(22) ?A Post-deconstructive Theory of the Saeculum: Towards a Non-Standard Critique of the Theologico-Political?

?Extremism, Globalization and the Post-Grand Narratives Era?, International Workshop of the First Rabat Spring School for the Social Sciences, Université Mohammed V de Rabat, Rabat, Malta, 22 - 23 Nisan 2019

YALÇINER R.


(23) Yerel Yönetim ve Kadın Temsili Üzerine Bir İnceleme: 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Örneği

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019, cilt.1, ss.565-591

ÖKTEM M. K. , SADİOĞLU U.


2018

(1) Tarihi Kent Merkezlerinin Dönüşümüne İlişkin Bir Karşılaştırma Denemesi: Ankara-Hamamönü ve Konya-Bedesten Örnekleri

III. Kentleşme Forumu: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, Karaman, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018

SADİOĞLU U. , ESEROĞLU İ.


(2) THE VEILED POTENTIALS OF WOMEN COUNCILS FOR WOMEN?S POLITICAL PARTICIPATION IN TURKEY

10th European Feminist Research Conference, Göttingen, Almanya, 12 Eylül 2018, ss.1-3

SUMBAS A.


(3) Institutional Masculinity of Local Politics in Turkey: 2004 and 2009 Local Elections

SISP ANNUAL CONFERENCE 2018, Torino, İtalya, 6 - 08 Eylül 2018

SUMBAS A. , SUMBAS A.


(4) Yerel Yönetimde Etkililik

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.642-649

ÇAKMAK BARSBAY M., ÖKTEM M. K.


(5) Türk Kamu Yönetiminde İç Kontrol Sistemi: Öngörülebilir ve Etkin Bir Yönetim mi, Yeniden Bürokratikleşme mi?

IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.134-135

SADİOĞLU U. , ARSLAN N., Erdinçler R. E.


(6) Belediyelerin Çevre Bilinci Oluşturmada Önemi: Dikili Belediyesi Örneği

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018

ERGÖNÜL E. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(7) 1980'den sonra Türkiye'den İngiltere'ye Doğru Göç Dalgası: Londra'nın Demografik, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değişim Örneği

III. Kentfor, Karaman, Türkiye, 07 Eylül 2018, ss.1

MUTLUAY B.


(8) Biyopolitik Perspektifte Bodybuildizm: Karaman Örneği

Kentfor Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eylül 2018, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018

DOĞANAY T. C. , ÇAĞLAR A.


(9) Batı Avrupa'da Kapitalizme Geçiş Tartışmaları

Osmanlı'da Kapitalizme Geçiş, ODTÜ, Ankara, Türkiye, 07 Mart 2018

Akbulut Ö. Ö.


(10) Access, Qualifications and Social Dimension of Syrian Refugee Students in Turkish Higher Education

Conference on Future of Higher Education - Bologna Process Researchers, Bucharest, Romanya, 27 - 29 Kasım 2017, ss.259-276

ERDOĞAN A., ERDOĞAN M. M.


(11) Gelişmekte Olan Bir Ülkede Kent Planlamasını Yeniden Düşünmek: Kamerun Örneğinde Sorunlar ve Zorluklar

III. Kentleşme Forumu: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, Karaman, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018

SADİOĞLU U. , EBOLO E. B.


(12) Reformen im Bereich der Kommunalverwaltungen in Deutschland und der Türkei: Eine vergleichende Analyse

300 Jahre Deutsch-Türkische Freundschaft: Stand und Perspektiven, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018

SADİOĞLU U.


(13) ?Seminar on Political Philosophy?

Colombo?Turkish Summer Seminar / ?What Happened to the Demos??, The Faculty of Legal Sciences and Human Sciences, Universidad del Atla?ntico, Barranquilla, Kolombiya, 11 - 22 Haziran 2018

YALÇINER R.


(14) Transformative Resources for a Response to the Crises of Violence Against Women at the Local Level?,

The Second Annual Meeting and International Conference of the CRIPT, The Crises: the future prospects of politics, culture and governance, Ankara, Türkiye, 16 Temmuz 2018, ss.1

KOYUNCU LORASDAĞI B. , SUMBAS A.


(15) Veiled Potentials of Women Councils for Women?s Political Participation in Turkey

10th Eurepean Feminist Research Conference, Göttingen, Almanya, 12 - 15 Eylül 2018

SUMBAS A.


(16) Türkiye?deki Kentsel Dönüşüm Mevzuatının Sığ ve Derin Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi

III.KENTFOR: Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi, Karaman, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2018

ERGÖNÜL E. , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(17) The Question of Identity Crisis in Turkish Public Administration: A Comparative Perspective

The 2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory: Future Prospects on Politics, Culture and Governance, Ankara, Türkiye, 16 - 20 Temmuz 2018, ss.69

SADİOĞLU U.


(18) Kamu Yönetiminde Dikotomiler ve Dilemmalar

the Second Annual Meeting and International Conference of the CRIPT, Ankara, Türkiye, 16 - 19 Temmuz 2018

Acar M.


(19) Teaching Civil Society to Undergraduate Students in Turkey: An Initial Assessment

The Crisis: Future Prospects on Politics, Culture and Governance, Ankara, Türkiye, 16 - 20 Temmuz 2018

ACAR M. , ERGÖNÜL E. , Ekmekçioğlu A.


(20) Yenilenebilir Enerji Sistemleri İle Sıfır Karbon Hastanelere Doğru: Kampüs Hastanelerinin Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporlarının İncelenmesi

Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.828-834

ÇAKMAK BARSBAY M., ÖKTEM M. K.


(21) Akıllı Kentler ve Yaşam Boyu Öğrenme

2. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Zirvesi, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2018

SADİOĞLU U.


(22) Kamu Hizmetleri Motivasyonu Kuramı Işığında Eğitimde Motivasyon İhtiyacı Üzerine Bir Çalışma

Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2017, ss.1-496

ÇAKMAK BARSBAY M., ÖKTEM M. K.


(23) ÖRGÜTSEL STRES FAKTÖRLERİNİN ALGILANAN İŞ STRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

6. Örgütsel DavranışKongresi, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018

TAYFUR EKMEKCİ Ö. , GÜNEY S. , ÖKTEM M. K.


(24) Akıllı Kent uygulamaları ve Kent Planlaması (Çalışma Grubu)

II. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 14 Aralık 2018, ss.1

MUTLUAY B.


(25) ?Krinein and Demoi: Towards a Hermeneutical Revolution??

The Second Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory, ?The Crisis: Future Prospects on Politics, Culture and Governance?, Hacettepe University, Ankara, Türkiye, 16 - 20 Temmuz 2018, ss.19

YALÇINER R.


(26) Küreselleşme Çağında Akıllı Güç ve Algı Yönetimi

1. Uluslararası Akdeni sempozyumu, 1 - 03 Kasım 2018

ÇAĞLAR A.


(27) ?Multiculturalism and Political Theory?

POLITEIA/CRIPT Workshop in Political Theory and Practice / ?Rethinking Multiculturalism?, Université Mohammed VI Polytechnique, Ecole de Gouvernance et d?xxEconomie (EGE Rabat), Rabat, Malta, 22 - 27 Temmuz 2018

YALÇINER R.


(28) ?Reassessing Plato and Aristotle: Notes on Political Philosophy and Digital Reticulation?

POLITEIA/CRIPT Workshop in Political Theory and Practice, Universidad Finis Terrae, Santiago, Şili, 28 - 29 Haziran 2018

YALÇINER R.


(29) ?Democracy and Political Philosophy?

Colombo?Turkish Summer Seminar / ?What Happened to the Demos??, The Faculty of Legal Sciences and Human Sciences, Universidad del Atla?ntico, Puerto Colombia, Barranquilla, Kolombiya, 11 - 12 Haziran 2018

YALÇINER R.


Sosyal Hizmet Bölümü

2021(14) 2020(3) 2019(12) 2018(19)

2021

(1) Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Stratejik Bir Araç Olarak Grup Çalışmaları

M?İŞ?T ZORAKILIĞI HALLARININ QARŞISININ ALINMASI İSTİQAM?TİND? SOSİAL İŞİN T?TBİQİ BEYN?LXALQ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSI, Baku, Azerbaycan, 20 Mayıs 2021, ss.53-59

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(2) Göçmen ve Sığınmacılara İnsani Yardım Ve Hizmet Sağlayan Sivil Toplum Kuruluşları Katılımcı Değerlendirmeyi Nasıl Kullanıyor?

23. Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2021

Topçu G.


(3) Afganistan Kökenli Refakatsiz Göçmen Çocukların İhtiyaç ve Haklarını Türkiye?de ve Almanya?da Sunulan Sosyal Hizmetler Ne Kadar Karşılıyor?

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2021, Türkiye, 19 Kasım - 21 Aralık 2021

ATASÜ TOPCUOĞLU R. , BULGURCUOĞLU S. E.


(4) Using Motivational Interviewing in Working with Resistant Clients in Social Work Practices

6. Asia Pacific International Modern Sciences Congress, Hindistan, 15 Aralık 2021

AYKARA A. , AKGÜL GÖK F.


(5) Göçmen ve Sığınmacılara İnsani Yardım ve Hizmet Sağlayan Sivil Toplum Kuruluşları Katılımcı Değerlendirmeyi Nasıl Kullanıyor?

23.Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2021

ATASÜ TOPCUOĞLU R. , TOPÇU G. , KELEBEK G., SAKARYA H.


(6) Re-thinking the Planned Intervention Process in Social Work Practice

3. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, Türkiye, 05 Aralık 2021

AKGÜL GÖK F., AYKARA A.


(7) Sosyal Hizmet Uzmanlarının Danışmanlık Rolüne Derinlemesine Bir Bakış

11. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 12 Aralık 2021

ALBAYRAK H., AYKARA A.


(8) Kadınların İstihdama Katılım Hakkının Önündeki Engellerin Hak Temelli Yaklaşım Açısından Değerlendirilmesi

11. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2021

AYKARA A. , ALBAYRAK H.


(9) "Is Pandemic a Threat or Opportunity for Social Work Profession?: A Survey from Turkey"

IFSW European Conference on Social Work 2021, Hırvatistan, 11 Ekim 2021

POLAT G., ÖZTÜRK A. B.


(10) The Use of Cognitive Behavioral Approach in Social Work Pratices with Children

Atlas 8th International Social Sciences Congress, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2021, ss.341-349

ALBAYRAK H., AYKARA A.


(11) Kadın sığınmaevlerinde feminist sosyal çalışma

SCIENTIFIC- PRACTICAL CONFERENCE ON THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL WORK IN THE FIELD OF PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE, Baku, Azerbaycan, 20 Mayıs 2020, ss.47-52

ÖZTÜRK A. B.


(12) Informal sector, outsourcing and cash for care

29th IAFFE Annual Conference, A.B.D. VİRJİN ADALARI, 21 Haziran 2021

ATASÜ TOPCUOĞLU R.


(13) The Importance of Using Cognitive Behavıoral Approach In Social Work Interventions Regarding Problems Experienced During Covid-19 Pandemic Process

Atlas 8th International Social Sciences Congress, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2021, ss.332-341

AYKARA A. , ALBAYRAK H.


(14) SURİYELİ ÇOCUKLARIN İYİ OLMA HALLERİNİN İNCELENMESİ: ALTINDAĞ ÖRNEĞİ

23. ULUSAL SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU, Burdur, Türkiye, 19 Kasım 2021

TATLICIOĞLU O., ERBAY E.


2020

(1) Covid-19 Pandemisinin dezavantajlı gruplar açısından yarattığı güçlükler: Madde bağımlılığı ve engellilik örneği

III.International Conference on Covid-19 Studies, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Aralık 2020, ss.224-225

ALBAYRAK H., AYKARA A.


(2) Kanser Hastası Çocuğa Bakım Vermenin Annelik Karmaşası: Merhamet Yorgunluğu

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi', Türkiye, 13 Aralık 2020

ORBAY İ. , BAYDUR H., UÇAN G.


(3) Kuir Kıbrıs Yayınları

KUİR ÇEŞİTLİLİK KONFERANSI, Kıbrıs (Kktc), 28 Kasım 2020

CANKURTARAN Ö.


2019

(1) Üniversite Öğrencilerinin Kadınların Politik Alanda Varoluşunda Rol Oynayan Etmenlere İlişkin Değerlendirmeleri

4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2019, ss.774-795

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(2) Üniversiteli Kadın ve Erkek Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dair Görüşleri

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019), Muğla, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.505-512

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(3) Risk toplumunda düşünümsellik

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2019

ÖZTÜRK A. B.


(4) İstismar Şüphesiyle Hakkında Sağlık Tedbiri Kararı Verilen Çocuğun İhmalden Korunması:Bir Olgu Sunumu

Uluslararası 4. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2019

ÖZKAN Y. , Canatan Ç.


(5) Turkish Immigrant Women as Caregivers of Their Mothers With Alzheimer?xxs Disease in Germany: Preliminary Findings of a Qualitative Study

Congress of European Psychiatric Association-EPA, Polonya, 6 - 09 Nisan 2019, cilt.56, ss.3-321

ALTUNÖZ U., ÖZEL KIZIL E. T. , BAŞTUĞ G., TOPÇU G. , AGAR T., YAVUZ O., et al.


(6) Okul Sosyal Hizmeti ve Onarıcı Adaletin Okul Disiplinine Vaadi

Uluslararası 4. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2019

ÖZKAN Y. , SELÇUK O.


(7) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Yardım ve Yoksullukla İlgili Önyargılara Dair Değerlendirmeleri

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019), Muğla, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.497-504

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(8) Orduda Sosyal Hizmet: Türkiye için Zorluklar ve Fırsatlar

I. Sosyal Hizmet Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019

SAKARYA H. , ŞAHİN F.


(9) Fatherhood Familty and Social Policies in turkey: Preliminary Ideas Towards a New Framework

2nd International Symposium on Men and Masculinities, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2019

TOPÇU G.


(10) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yoksulluğa İlişkin Değerlendirmeleri

SADAB 4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2019, ss.764-773

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(11) AİLE İÇİ ŞİDDET VAKALARINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ YAKLAŞIMLARI

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VESOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELERSEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.275-283

ÖZKAN Y.


(12) KORUYUCU AİLE ADAYLARININ NİN BELİRLENMESİNDE SEÇİM KRİTERLERİNİN ÖNEMİ

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VESOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELERSEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.265-274

ÖZKAN Y.


2018

(1) Sovyet İhtilali ve Sonrasında Azerbaycan?da Sosyal Refah Hizmetleri

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2017, ss.375-382

TUNCAY T. , IŞIKHAN V.


(2) Ekolojik sistem ve olumlu gençlik gelişimi yaklaşımları doğrultusunda dezavantajlı koşullarda yaşayan çocukların psiko-sosyal gelişiminde sporun kullanılması

II. İksad Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018

ALBAYRAK H., AYKARA A.


(3) Pediatrik astım hastalarına bakım veren annelerin psikososyal özellikleri ı?le astım yönetimi öz-yeterlilikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

3. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5, ss.265-266

YILDIRIM B., TUNCAY T.


(4) İŞ SAĞLIĞINI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEDE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN ROL VE İŞLEVLERİ

2. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERI VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2018

ASLAN H. , TUNCAY T.


(5) KADIN DAYANIŞMASININ BİR BİÇİMİ/OLANAĞI OLARAK (SOSYAL) KOOPERATİFLER: YERYÜZÜ KALKINMA KOOPERATİF

2.ULUSLARARASI KADIN KONGRE, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.1090-1097

HATİBOĞLU EREN B. , TAŞDEMİR AFŞAR S. , ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(6) İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Hizmeti: Psikososyal Yönler ve Müdahaleler

9. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018

ASLAN H. , TUNCAY T.


(7) Engelliliğe İlişkin Varsayımların Keşfi: Görmezden Gelme ya da Normal Dışı Görme

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2018, cilt.5, ss.192-200

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(8) Klinik Sosyal Çalışmaya İlişkin Psikososyal Vaka Çalışmalarının Asimetrik Bilgi Çerçevesinde İncelenmesi

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Alanya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.494

ERKUL E.


(9) Çocuğa yönelik cinsel istismarın tespit ve bildirimi konusunda sağlık kuruluşlarında yaşanan sorunlar

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, ss.388-396

KARATAŞ K. , ÖZTÜRK A. B. , ALBAYRAK H., ASLAN H.


(10) ÇOCUK REFAHI ALANINDA SOSYAL DIŞLANMAYLA MÜCADELE: SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ BİR MÜCADELE ARACI OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(11) SIĞINMAEVİNDEN YAŞAMA: SIĞINMAEVİNDE KALAN KADINLARLA GÜÇLENME TEMELLİ UYGULAMA

2.ULUSLARARASI KADIN KONGRE, 4 - 05 Ekim 2018

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S. , HATİBOĞLU EREN B. , TAŞDEMİR AFŞAR S.


(12) Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerin Hoşgörülü Davranma ve Dahil Olma Sürecinin Etkinlik Analizi

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Alanya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.494

ERKUL E.


(13) Sosyal yenilikçilik sosyal hizmet eğitim müfredatına nasıl eklenmeli?

VIII. International Congress of Research in Education, Manisa, Türkiye, 09 Mayıs 2018 - 11 Ocak 2019

TUNCAY T. , YILDIRIM B.


(14) Çocuun iyi olma hali konusunda uluslararsı göstergeler

3. ulsulararsı çocuk koruma kongresi, Ordu, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2018

ATASÜ TOPCUOĞLU R. , KARATAŞ K.


(15) Okul sosyal hizmeti uygulamalarının dezavantajlı çocukların psiko-sosyal gelişimleri açısından önemi

II. İksad Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018

AYKARA A. , ALBAYRAK H.


(16) Meaning Centered Group Study amoung Cancer Patients.

INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES, VENEDİK, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018

YILDIRIM B., ERKUL E.


(17) Semashko Sağlık Modelinin Türk Dünyasına Etkisi

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2017, ss.383-392

IŞIKHAN V. , TUNCAY T.


(18) Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar: Kalıpyargılar ve Önyargılarla Yüzleşme

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018) 2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018), Muğla, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.565-574

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(19) Sovyet İhtilali ve Refah devletinden küresel Refah Devletine

100.Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, 25 Ekim 2017 - 27 Ocak 2018

KÜÇÜKKARACA N.


Uluslararası İlişkiler Bölümü

2021(3) 2020(1) 2019(5) 2018(8)

2021

(1) COVID-19 Küresel Salgını Süresince Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti?nin Güvenlikleştirme Pratikleri Üzerine Bir Değerlendirme

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2021

Renda K. K.


(2) Avrupa Birliği ve Türkiye?nin Yapay Zekâ Stratejilerinin Karşılaştırılması

?Ekonomik, Siyasal, Sosyal, Tarihsel, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Boyutlarıyla Türkiye ? Avrupa İlişkileri, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2021, ss.33-34

Renda K. K.


(3) Avrupa Birliği Normatif Siber Güç olarak hareket edebilir mi?

University Association for Contemporary European Studies, London, Birleşik Krallık, 6 - 08 Eylül 2021, ss.1-24

Renda K. K.


2020

(1) Avrupa Birliği?nin Ulusal Egemenlik Sınaması

MCES 2020 Marmara Avrupa Araştırmaları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2020, ss.370-378

Tangör B.


2019

(1) Türk Dünyasının İki Hıristiyan Varlığı: Gagauzlar ve Urumlar

Uluslararası Gagauz Dili, Tarihi, coğrafya ve İnanç Sistemi Bilgi Şöleni, Bursa, Türkiye, 15 Şubat 2018

İLDEŞ Y.


(2) Trade as Rational and De-Securitized Dimension of Turkish-Iranian Relations

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 18 Haziran 2018 - 19 Haziran 2019

İMER I. , Kilic E. C.


(3) Türk Basınında İran Halk Hareketi

İran'da Son Olaylar, Nedenleri ve Yansımaları, Uluslararası İran Türkleri ve Dostları Düşünce Platformu, Türk Tarih Kurumu, Ankara, Türkiye, 16 Şubat 2018

İLDEŞ Y.


(4) Market As an Institution

Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences, 25 - 26 Nisan 2019

İMER I. , GÜLER AYDIN D.


(5) Politicization of European Integration as a Source of Populism in Europe

The 8th Euroacademia International Conference The European Union and the Politicization of Europe, Ghent, Belçika, 25 - 26 Şubat 2019, ss.1-10

Tangör B.


2018

(1) Geçmişten Günümüze Türk Dünyasında Hristiyan Türkler

Türk Dış Politikası Kırıkkale Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye, 26 Nisan 2018

İLDEŞ Y.


(2) Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Rejimine Yönelik Güncel Meseleler: Kuzey Kore ve İran Örnekleri

III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.2, ss.1492-1496

UDUM Ş.


(3) ."İran, Ermenistan, Suriye ve Yunanistan Çemberinde Türkiye

İran Dış Politikasında Orta Doğu, Hacettepe Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu ve Uluslararası İran Türkleri ve Dostları Düşünce Platformu, 30 Mart 2018, Ankara., Ankara, Türkiye, 30 Mart 2018

ANZERLİOĞLU Y.


(4) Kuram ve Siyasa Arasındaki İlişki: Siyasa Bağıntılı Kuramsal Çalışmaların Arttırılmasına Yönelik Öneriler

Türkiyede Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları, Kırşehir, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2017, ss.3-16

Tangör B.


(5) Deconstructing the Trump Administration?xxs Policy on the Iran Nuclear Deal

6. Uluslararası Çin?xxden Adriyatik?xxe Sosyal Bilimler Kongresi, 29 - 31 Mart 2018

UDUM Ş.


(6) Why Keep the Responsibility to Protect Intact?

BISA 43rd Annual Conference 2018: ?The Politics of International Studies in an Age of Crises?, Bath, Birleşik Krallık, 13 - 16 Haziran 2018

GÖZEN ERCAN M. P.


(7) Comparative Thinking onEmpirical and Theoretical Analysis of Power in International Relations

1. Uluslararası Toplum, İktidar ve Siyaset Kongresi, Kırşehir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018

RENDA K. K. , AKGÜL Ö.


(8) Turkish Foreign Policy and the 2014 Crisis in Ukraine

VI. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ, 27 - 28 Eylül 2018

ÖNSOY M.