Faculty
International Agriculture Conference: Agriculture in the Anthropocene, 27-28 October 2022 (online)
Papers

Note: Below are the papers of our faculty's academics in the last 5 years, on the basis of department and year. The information on the page continues to be updated.

Family and Consumer Sciences

2022(3) 2021(13) 2020(23) 2019(17) 2018(18)

2022

(1) Covid-19 Salgın Döneminde 0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Ev Kazaları ve İlişkili Faktörler: Türkiye Örneği

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.17, no.4, pp.769-784, 2022 (National Refreed University Journal)

ÇİÇEK B., ŞAHİN H., ERKAL S.


(2) 0-6 YAŞ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN EV KAZALARINA YÖNELİK GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN İNCELENMESİ: COVİD-19 SALGIN DÖNEMİ ÖRNEĞİ

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.43, pp.212-230, 2022 (National Refreed University Journal)

ÇİÇEK B., ŞAHİN H., ERKAL S.


(3) Determination of the factors affecting age perception: the case of Turkey

EDUCATIONAL GERONTOLOGY, vol.48, no.9, pp.429-444, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Erbil D. D. , HAZER O.


2021

(1) İlkokul Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında İşlenen Aile İçi Rollerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Değerlendirilmesi.

Aydın İnsan ve Toplum Dergisi,, vol.7, no.1, pp.57-73, 2021 (National Refreed University Journal)

Doğanay G., Çopur Z.


(2) KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA AÇISINDAN YAŞLILARIN DİJİTAL OKURYAZARLIK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.2, pp.271-297, 2021 (National Refreed University Journal)

Demir Erbil D., Hazer O.


(3) YAŞLILARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN VE SOSYAL AĞLARININ BAŞARILI YAŞLANMAYA ETKİSİ

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (National Refreed University Journal), vol.20, no.80, pp.1846-1857, 2021 (National Refreed University Journal)

Demir Erbil D., Hazer O.


(4) Covid-19 Salgın Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığının İncelenmesi

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.9, pp.52-74, 2021 (National Refreed University Journal)

Çiçek B., Şahin H., Erkal S.


(5) Family-to-Work Facilitation, Sex and Gender: A Sample of University Employees

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, no.63, pp.317-338, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

COŞKUNER AKTAŞ S., ÇİÇEK B.


(6) Gençlerde Empati Düzeyi ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.56, no.1, pp.495-506, 2021 (National Refreed University Journal)

ÖZTÜRK M. S. , YILMAZ N.


(7) An Examination of Social Capital in Young People According to Life Satisfaction and Some Socio-Demographic Factors

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.44, pp.7520-7538, 2021 (National Refreed University Journal)

ÖZTÜRK M. S. , YILMAZ N.


(8) Yaşlıların Aktif Yaşlanma Tecrübeleri: Nitel Bir Çalışma

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.33, pp.369-397, 2021 (National Refreed University Journal)

Çiçek B., Şahin H., Erkal S.


(9) YAŞLILARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN VE SOSYAL AĞLARININ BAŞARILI YAŞLANMAYA ETKİSİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (National Refreed University Journal), vol.20, no.80, pp.1846-1857, 2021 (National Refreed University Journal)

Demir Erbil D., HAZER O.


(10) Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Turkish Studies, vol.16, no.1, pp.437-452, 2021 (National Refreed University Journal)

Yılmaz N., Çiçek B.


(11) KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA AÇISINDAN YAŞLILARIN DİJİTAL OKURYAZARLIK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Abant Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.271-297, 2021 (National Refreed University Journal)

Demir Erbil D., HAZER O.


(12) COVID-19 SALGIN DÖNEMİNDE BİREYLERİN KİŞİSEL VE GENEL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.80, pp.2157-2173, 2021 (National Refreed University Journal)

Çiçek B., Şahin H., Erkal S.


(13) Ekonomik Faktörlerin Evlilik Kalitesine Etkisi: Bir Dyadic Model Testi.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.21, no.52, pp.631-668, 2021 (National Refreed University Journal)

Gürel B., Çopur Z.


2020

(1) Examination of the relationship between the status of experiencing home accident of elderly and adaptation difficulties

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (National Refreed University Journal), vol.19, no.76, pp.2165-2174, 2020 (National Refreed University Journal)

Yılmaz N., Şahin H., Erkal S.


(2) Göreli yoksunluk ve algılanan stres arasındaki ilişkinin incelenmesi: akademisyenler üzerine bir inceleme

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.1974-1983, 2020 (National Refreed University Journal)

Yılmaz N.


(3) Finansal Yönetim Uygulamaları ve Finansal Okuryazarlık İlişkisi: Ankara Örneği

Turkish Studies-Economics,Finance,Politics, 2020 (National Refreed University Journal)

COŞKUNER AKTAŞ S.


(4) Analysis of the Effects of the Acceptance and Use of the Mobile Internet Technology by the Elderly on Successful Aging

Archives in Neurology and Neuroscience, vol.7, no.4, pp.1-6, 2020 (National Refreed University Journal)

Özsungur F., HAZER O.


(5) Covid-19 Pandemi Döneminde Hanehalkındaki Çatışma ve Birlik-Beraberlik Durumunun İncelenmesi

Journal of Turkish Studies, vol.15, no.4, pp.295-314, 2020 (National Refreed University Journal)

ÖZTÜRK M. S. , YILMAZ N., Demir Erbil D., HAZER O.


(6) Determination of the opinions of individuals aged 65 and over on aging in place: the case of Ankara

EDUCATIONAL GERONTOLOGY, vol.46, no.4, pp.182-194, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

ÇİÇEK B., ŞAHİN H., ERKAL S.


(7) Kurum ev idaresi personelinin göreli yoksunluk duygusunun performansa etkisinin incelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.23, no.1, pp.127-148, 2020 (National Refreed University Journal)

Yılmaz N., Erkal S.


(8) ?Lubben Sosyal Ağ Ölçeği-6 (LSAÖ-6)??nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.6, no.30, pp.399-410, 2020 (National Refreed University Journal)

Demir Erbil D., HAZER O.


(9) A Research on Daily Life Activities and Geriatric Depression Levels of the Elderly in Successful Aging

American Journal of Biomedical Science & Research, vol.9, no.1, pp.18-22, 2020 (National Refreed University Journal)

Özsungur F., HAZER O.


(10) COVID-19 SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN FİNANSAL DURUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES , vol.5, no.7, pp.62-81, 2020 (National Refreed University Journal)

Şener A., Yücel S., Gündüzalp A. A.


(11) Development of Performance Evaluation Scale for Housekeeping Staff in the Accommodation Companies: Ankara Sample.

International Journal of Home Science, vol.6, no.2, pp.67-76, 2020 (National Refreed University Journal)

Ateşoğlu L., Erkal S.


(12) Evlilik Kalitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.11, no.2, pp.30-42, 2020 (National Refreed University Journal)

Gürel B., Çopur Z.


(13) Covid-19 pandemi döneminde hanehalkındaki çatışma ve birlik-beraberlik durumunun incelenmesi

Turkish Studies - Social Sciences, vol.15, no.4, pp.295-314, 2020 (National Refreed University Journal)

Öztürk M. S. , Yılmaz N., Hazer O., Demir Erbil D.


(14) Sosyal Medyanın Y Kuşağı Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür İncelemesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.65, pp.265-284, 2020 (National Refreed University Journal)

Yücel S., Şener A.


(15) An investigatıon of the affective tendencies of the staff working in a university towards the environment

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.11, no.39, pp.224-244, 2020 (National Refreed University Journal)

Yılmaz N., Erkal S.


(16) Yaşlı nüfusun COVID-19 salgınına ilişkin görüşleri: Giresun ili örneği.

Türk Coğrafya Dergisi, vol.76, pp.59-74, 2020 (National Refreed University Journal)

Doğanay G., Çopur Z.


(17) Examining the Level of Household Debt in Terms of Some Variables

Journal of Current Researches on Social Sciences (National Refreed University Journal), vol.10, no.4, pp.691-708, 2020 (National Refreed University Journal)

Şener A., Gündüzalp A. A.


(18) Gençlerde nesiller arası normatif dayanışma ve empati düzeyi araştırması

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.8, no.20, pp.5-15, 2020 (National Refreed University Journal)

Öztürk M. S. , Yılmaz N.


(19) EVLİLİK KALİTESİ ÖLÇEĞİ'NİN GELİŞTİRİLMESİ

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.30-42, 2020 (National Refreed University Journal)

GÜREL B., ÇOPUR Z.


(20) ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN EVLİLİK UYUMUNA ETKİSİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.59-74, 2020 (National Refreed University Journal)

Demir Erbil D., HAZER O.


(21) ?Covid-19 Hijyen Ölçeği?: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Turkish Studies, vol.15, no.6, pp.339-350, 2020 (National Refreed University Journal)

Çiçek B., Şahin H., Erkal S.


(22) Gender Differences in Determinants of Family Life, Marital Quality and Marital Happiness.

International Journal of Eurasia Social Sciences., vol.11, no.40, pp.358-379, 2020 (National Refreed University Journal)

Çopur Z., Gürel B.


(23) Tüketicilerin Bireysel Kredi Kullanım Davranışlarının Analizi

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.1130-1148, 2020 (National Refreed University Journal)

Buğday E. B. , Şener A., Güzel Y.


2019

(1) Educational Planning for Elderly People

Gerontology and Geriatrics Studies, vol.5, no.3, pp.525-526, 2019 (National Refreed University Journal)

Öztop H., Pekmezci P.


(2) Economic, Sociological, and Psychological Factors of the Saving Behavior: Turkey Case

JOURNAL OF FAMILY AND ECONOMIC ISSUES, vol.40, no.2, pp.305-322, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

ÇOPUR Z., Gutter M. S.


(3) Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Sosyoekonomi, 2019 (National Refreed University Journal)

AYDINER BOYLU A., GÜNAY G., ERSOY A. F.


(4) Money Attitude Among Older Consumer Effect On Consumer Decision Making And Life Satisfaction

Social Sciences Studies, vol.5, no.46, pp.5365-5371, 2019 (National Refreed University Journal)

Aslan M., Şener A.


(5) Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanım Durumlarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.385-402, 2019 (National Refreed University Journal)

Yücel S., Çiftçi N.


(6) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ UYGULAMASINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİÇALIŞANLARI AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ

Social Sciences Studies, vol.5, no.48, pp.6100-6113, 2019 (National Refreed University Journal)

Tibilli G., Şener A.


(7) Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirliği

Third Sector Social Economic Review, vol.54, no.4, pp.1827-1843, 2019 (National Refreed University Journal)

Günay G., Ersoy A. F. , Aydıner Boylu A., Kılıç C.


(8) Relationship between Financial Distress, Demographics and General Family Functioning in Turkey

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.4, pp.3385-3403, 2019 (National Refreed University Journal)

Aydıner Boylu A., Günay G., Kılıç C.


(9) Farklı Kuşaktaki Kadın ve Erkeklerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının İncelenmesi

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.54, no.4, pp.1957-1978, 2019 (National Refreed University Journal)

Coşkuner Aktaş S., Çiçek B.


(10) Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, vol.12, no.2, pp.73-83, 2019 (National Refreed University Journal)

Kalınkara V., Günay G., Aydıner Boylu A., Şahin H., Arpacı F., Ay F., et al.


(11) Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirliği

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2019 (National Refreed University Journal)

GÜNAY G., ERSOY A. F. , AYDINER BOYLU A., KILIÇ C.


(12) UNIVERSITY OF JYVASKYLA ACTIVE AGING SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.10, no.38, pp.1157-1175, 2019 (National Refreed University Journal)

Demir Erbil D., HAZER O.


(13) Çocuk Tüketici-Reklam: Reklam Okuryazarlığı Bağlamında Değerlendirme

Journal of Current Research on Social Sciences (National Refreed University Journal), vol.9, pp.245-270, 2019 (National Refreed University Journal)

Yücel S., Şener A.


(14) The Investigation of the Effect of Perceived Social Support on Loneliness in University Students

SOSYOEKONOMI, vol.27, no.41, pp.211-222, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

AYDINER BOYLU A., GÜNAY G., ERSOY A. F.


(15) Bilinçli Tüketim Davranışlarını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İncelenmesi: Üniversite Öğ rencileri Üzerine Bir Çalışma

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.63, pp.465-479, 2019 (National Refreed University Journal)

Kılıç C., Aydıner Boylu A., Günay G.


(16) Tüketici Hakem Heyeti Uygulamasında Tüketiciler Açısından Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi

Journal of Current Research on Social Sciences (National Refreed University Journal), vol.9, no.4, pp.67-88, 2019 (National Refreed University Journal)

Tibilli G., Şener A.


(17) Kurumlarda Faaliyet Alanlarının Aydınlatılması ve Çalışanlar Üzerindeki Etkisi

Verimlilik Dergisi, no.2, pp.185-204, 2019 (National Refreed University Journal)

Özsungur F., ÖZTOP H.


2018

(1) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KIRILGANLIKLARI İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Third Sector Social Economic Review, vol.53, no.3, pp.1177-1186, 2018 (National Refreed University Journal)

Aydıner Boylu A., Günay G., Ersoy A. F.


(2) AN EVALUATION OF ABUSE AND NEGLECT IN ELDERLY WITH THE HWALEK-SENGSTOCK ELDER ABUSE SCREENING TEST

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.21, no.1, pp.16-24, 2018 (SCI-Expanded)

Sahin H., ERKAL S.


(3) Sosyal Medya Kullanımının Eşler Arasındaki Strese Etkisi.

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, vol.6, pp.142-153, 2018 (National Refreed University Journal)

Aktaş M., Çopur Z.


(4) Yaşlı Bireylerde Algılanan Sosyal Desteğin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.1351-1363, 2018 (National Refreed University Journal)

Aydıner Boylu A., Günay G.


(5) University Students' Perceptions of Parents and Childless or Childfree Couples

JOURNAL OF FAMILY ISSUES, vol.39, no.1, pp.155-179, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Koropeckyj-Cox T., ÇOPUR Z., Romano V., Cody-Rydzewski S.


(6) Mobbing, Organizational Identification, and Perceived Support: Evidence From a Higher Education Institution

Eurasian Journal of Educational Research, vol.73, pp.21-42, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

COŞKUNER S., COŞTUR R., BAYHAN KARAPINAR P., METİN CAMGÖZ S., CEYLAN S., DEMİRTAŞ ZORBAZ S., et al.


(7) Bireylerin Kadınların Çalışmasına ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları

International Journal Of Eurasian Education And Culture, vol.2, no.4, pp.1-21, 2018 (National Refreed University Journal)

ÇİÇEK B., ÇOPUR Z.


(8) Aging and Older Adults from the Primary School Age Children Perspective

The Journal of Academic Social Science, vol.6, no.84, pp.8-22, 2018 (National Refreed University Journal)

Günay G., Aydıner Boylu A., Ersoy A. F.


(9) INTERGENERATIONAL SOLIDARITY AND LIFE SATISFACTION IN ELDERLY

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.21, no.3, pp.429-437, 2018 (SCI-Expanded)

YILMAZ N., HAZER O., ÖZTÜRK M. S.


(10) ÇALIŞAN BİREYLERİN EVLİLİK UYUMLARININ İNCELENMESİ

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.3, no.5, pp.99-116, 2018 (National Refreed University Journal)

Demir Erbil D., HAZER O.


(11) Analysis of the Acceptance of Communication Technologies by Acceptance Model of the Elderly: Example of Adana Province

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.9, no.31, pp.238-275, 2018 (National Refreed University Journal)

Özsungur F., HAZER O.


(12) Living In The Same House: An Intergenerational Comparative

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.105-117, 2018 (National Refreed University Journal)

ÖZTÜRK M. S. , ÖZTOP H.


(13) BORÇLANMAYA İLİŞKİN TUTUM, PARAYA İLİŞKİN TUTUM, MATERYALİZMEĞİLİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN BORÇLANMA DÜZEYİ İLEİLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.4, no.22, pp.4122-4134, 2018 (National Refreed University Journal)

Gündüzalp A. A. , Şener A.


(14) BİREYLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARIBİREYLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

International Journal Of Eurasian Education And Culture, no.4, pp.1-21, 2018 (National Refreed University Journal)

Çiçek B., Çopur Z.


(15) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

İnönü University International Journal of Social Sciences, vol.7, no.1, pp.143-161, 2018 (National Refreed University Journal)

Yücel S., Çiftçi N.


(16) Determinatıon of Ecological Footprint Awareness of Preschool Teacher Candidates

International Journal of Eurasia Social Sciences , vol.9, no.31, pp.1-12, 2018 (National Refreed University Journal)

Erkal S.


(17) THE EFFECT OF UTILITARIAN AND HEDONIC SHOPPING VALUES ONCONSUMERS? PERCEIVED BENEFITS AND RISKS IN ONLINE SHOPPING

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.10, no.8, pp.12-28, 2018 (National Refreed University Journal)

Şener A., Ateşoğlu L., Coşkun A.


(18) Tüketiciler Açısından Elektronik Ticaret

Social Sciences Studies Journal, vol.4, no.26, pp.6013-6021, 2018 (National Refreed University Journal)

Şener A., Coşkun A.


Department of Economics

2022(11) 2021(24) 2020(20) 2019(19) 2018(13)

2022

(1) Türkiye'de Bireylerin Sağlık Kuruluşları Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.40, no.1, pp.44-57, 2022 (National Refreed University Journal)

ÇAKMAK İ., ÖZTÜRK S.


(2) The Determinants of Defense Spending in the Gulf Region

DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, vol.33, no.8, pp.980-992, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

YALTA A. T. , YALTA A. Y.


(3) Detecting capital flow surges in developing countries

INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, vol.27, no.3, pp.3510-3530, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Kaya A. I. , ERDEN L., ÖZKAN İ.


(4) Capital-flow volatility in emerging markets: A panel GARCH approach

INTERNATIONAL FINANCE, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Kaya A. I. , ERDEN L.


(5) Clinical outcomes and economic burden of seasonal influenza and other respiratory virus infections in hospitalized adults

JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY, 2022 (SCI-Expanded)

BÖLEK H., ÖZIŞIK L., ÇALIŞKAN Z., DURUSU TANRIÖVER M.


(6) Predicting Financial Stress in Turkey

MALIYE DERGISI, no.182, pp.30-50, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Sonmez E., KANDEMİR KOCAASLAN Ö.


(7) The impact of exporting on women's employment

INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER, vol.43, no.4, pp.926-949, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Dikilitas B., FAZLIOĞLU B., DALGIÇ B.


(8) The Effect of Different Fields of Tertiary Education on Economic Growth

REVIEW OF ECONOMIC ANALYSIS, vol.14, no.1, pp.1-38, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Serifoglu M. M. , ÖGE GÜNEY P.


(9) <p>Latent social distancing: Identification, causes and consequences</p>

ECONOMIC SYSTEMS, vol.46, no.1, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

ATTAR M. A. , TEKİN KORU A.


(10) Distributive Pattern of Health Services Utilization under Public Health Reform and Promotion in Turkey

Value in Health Regional Issues, vol.1, no.1, pp.1-9, 2022 (Scopus)

Çinaroğlu S., Çalişkan Z.


(11) The Development of the Silk Industry in the Ottoman Bursa: An Analysis of Periodization

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.15, no.30, pp.157-176, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

TEOMAN Ö., Bozpinar C.


2021

(1) Innovation and firm growth: Turkish manufacturing and services SMEs

EURASIAN BUSINESS REVIEW, vol.11, no.3, pp.395-419, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

DALGIÇ B., FAZLIOĞLU B.


(2) Constructing a banking fragility index for Islamic banks: definition impact on the predictive power of an early warning system

APPLIED ECONOMICS LETTERS, vol.28, no.18, pp.1589-1593, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Aytac Emin A., DALGIÇ B., AZRAK T.


(3) Exchange rate pass-through: An analysis of a panel quantile regression

ECONOMICS AND BUSINESS LETTERS, vol.10, no.2, pp.148-156, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

ÇOLAK Y., ERDEN L.


(4) Mortality and morbidity costs of road traffic-based air pollution in Turkey

JOURNAL OF TRANSPORT & HEALTH, vol.22, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Aksoy S., Kiziltan A., KIZILTAN M., AYDINALP KÖKSAL M., ÖZTÜRK F., Tekeli S. E. , et al.


(5) The prevalence and determinants of unmet health care needs in Turkey

HEALTH POLICY, vol.125, no.6, pp.786-792, 2021 (SCI-Expanded)

BAŞAR DİKMEN D., Dikmen F. H. , ÖZTÜRK S.


(6) The Relationship Between Foreign Direct Investment Inflows and Domestic Investment in Turkey: Nonlinear ARDL Approach

SOSYOEKONOMI, vol.29, no.49, pp.271-292, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

KURUL Z.


(7) Trade and commodity taxes as environmental instruments in an open economy

JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES, vol.48, no.2, pp.333-353, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Koska O. A. , Stahler F., YENİ O.


(8) Cluster Analysis for Housing Market Segmentation

SOSYOEKONOMI, vol.29, no.49, pp.11-32, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

ARA AKSOY S., Irwin E.


(9) The Effects of Financial Development on Trade Openness: Evidence from Panel Threshold Regression Models

Bulletin of Economic Theory and Analysis, vol.6, no.1, pp.53-68, 2021 (National Refreed University Journal)

KURUL Z.


(10) WAGE INEQUALITY, UNEMPLOYMENT AND LINKAGES: DO THE MULTINATIONAL ENTERPRISES RIDE TO THE RESCUE?

Global & Local Economic Review, vol.25, no.1, pp.1-40, 2021 (National Refreed University Journal)

SAĞLAM B., SAYEK S.


(11) Avrupa Birliği?nde Hanehalkı Borcunun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Hanehalkı Borcu Ne Zaman ?Çok Fazla??

Business and Economics Research Journal, vol.12, no.2, pp.269-285, 2021 (National Refreed University Journal)

Kurul Z.


(12) An Application of the Behavioral Model to the Utilization of Health Care Services in Turkey: A Focus on Equity

PANOECONOMICUS, vol.68, no.1, pp.129-146, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

BAŞAR DİKMEN D., ÖZTÜRK S., ÇAKMAK İ.


(13) Gender Differences in Smoking Behaviour: Analysing the Changes for the 2008-2014 Period in Turkey

SOSYOEKONOMI, vol.29, no.48, pp.107-126, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

BAŞAR DİKMEN D., ÖZTÜRK S., ARA AKSOY S.


(14) Does economic complexity reduce output volatility in developing countries?

BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH, vol.73, no.3, pp.411-431, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Guneri B., YALTA A. Y.


(15) Out-of-Pocket Healthcare Expenditures of Households Living With Rare Diseases

Research Square, 2021 (National Refreed University Journal)

OĞUZHAN G., Öksüz S., Kurnaz M., ÇALIŞKAN Z., KOÇKAYA G., Karahan E. B. , et al.


(16) The Relationship between Stock Returns, Bitcoin Returns, and Risk Aversion: Evidence from a Multivariate GARCH Model

SOSYOEKONOMI, vol.29, no.47, pp.107-118, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

SİVRİKAYA A., Iren P., Omay T.


(17) Long term characterization of the vehicle stock in Turkey

TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT, vol.99, 2021 (SCI-Expanded)

AYDINALP KÖKSAL M., Tekeli S. E. , Aksoy S., Kiziltan A., KIZILTAN M., Duran N., et al.


(18) Does it matter where you export and does productivity rise with exporting?

JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE & ECONOMIC DEVELOPMENT, vol.30, no.5, pp.766-791, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

DALGIÇ B., FAZLIOĞLU B., Gasiorek M.


(19) Türkiye?de Eczanede Bağışıklama Hizmetinin Uygulanabilirliği: SWOT Analizi ile Değerlendirme

Eurasian Journal of Health Technology Assessment, 2021 (National Refreed University Journal)

ÇALIŞKAN Z.


(20) Evaluation of the Cluster Components for Apiculture Products and Honey in the Black Sea Region of Turkey

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.16, no.1, pp.34-54, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

TEOMAN Ö., YENİ O.


(21) Are the responses of output and investment to oil price shocks asymmetric?: The case of an oil-importing small open economy

EMPIRICAL ECONOMICS, vol.61, no.5, pp.2501-2516, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

KANDEMİR KOCAASLAN Ö.


(22) Editorial: Health Financing and Spending in Low- and Middle-Income Countries

FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH, vol.9, 2021 (SCI-Expanded)

Jakovljevic M., ÇALIŞKAN Z., Fernandes P. O. , Mouselli S., Otim M. E.


(23) Not just about machines: Analysis of MRI quality determinants in the Turkish health system context.

The International journal of health planning and management, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Özen İ. C. , Başar D., Öztürk S., Gümeler E., Akata D., Çiftçi A. Ö.


(24) Growth, Distribution and Dynamic Inefficiency in Turkey: An Analysis of the Naïve Neoclassical Theory of Capital

Structural Change and Economic Dynamics, vol.59, pp.20-30, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Attar M. A.


2020

(1) Productivity growth, malthus delusion, and unified growth theory

ECONOMICS BULLETIN, vol.40, no.2, pp.1112-1121, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Attar M. A.


(2) Uneven Centuries: Economic Development of Turkey since 1820

DEVELOPING ECONOMIES, vol.58, no.1, pp.77-79, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Attar M. A.


(3) Sermaye Birikim RejimlerininOluşum ve Gelişim Sürecinde Kadın Emeği ve Hareket,

Emek Araştırma Dergisi, vol.11, no.18, pp.77-96, 2020 (National Refreed University Journal)

GÜLER AYDIN D., KARAÇAY H., ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(4) Kadın İşgücüne Katılımında Artışın Belirleyicileri: KuşakEtkisinin Ayrıştırılması

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.141-156, 2020 (National Refreed University Journal)

Aldan A., ÖZTÜRK S.


(5) Outward Foreign Direct Investment and Domestic Investment Nexus in Turkey: Crowding out or Crowding in?

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuibfd, vol.22, no.3, pp.913-936, 2020 (National Refreed University Journal)

Kurul Z.


(6) Outward Foreign Direct Investment and Domestic Investment Nexus in Turkey: Crowding out or in?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (National Refreed University Journal), vol.22, no.3, pp.913-936, 2020 (National Refreed University Journal)

KURUL Z.


(7) Adam Smith?in Dört Aşamalı Tarih Kuramı Üzerine

Mülkiye Dergisi, vol.44, no.2, pp.177-218, 2020 (National Refreed University Journal)

KAYMAK M.


(8) Oil price uncertainty and macroeconomic variables in Turkey

OPEC ENERGY REVIEW, vol.44, pp.351-368, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

ÖGE GÜNEY P.


(9) Irrigation Systems Transformation in Cotton Production in the Harran District, Turkey: Implications of an Agent-Based Model

SOSYOEKONOMI, vol.28, no.45, pp.265-279, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

YENİ O., Yener-Gok Z., TEOMAN Ö.


(10) Private Health Care and Public Health Care Expenditures: Are they complements or substitutes?

Empirical Economics Review, vol.10, no.3, 2020 (National Refreed University Journal)

SAĞLAM B.


(11) On the benefit transfer of the value of a statistical life

The Turkish Journal of Public Health , vol.8, no.2, pp.113-128, 2020 (National Refreed University Journal)

Ara Aksoy S.


(12) Assessing Horizontal Equity in the Utilization of Mental Healthcare Services in Turkey: A Gender Perspective

APPLIED HEALTH ECONOMICS AND HEALTH POLICY, vol.18, no.2, pp.299-309, 2020 (SCI-Expanded)

BAŞAR DİKMEN D., ÖZTÜRK S.


(13) Tarımda Verimlilik ve Makineleşmenin Tarımsal İstihdam Üzerindeki Etkisi

Ekonomik Yaklaşım Dergisi, vol.31, no.117, pp.525-553, 2020 (National Refreed University Journal)

YÜCEL M. H. , ÇALIŞKAN Z.


(14) The impact of broadband speed on productivity: findings from Turkish firms

APPLIED ECONOMICS LETTERS, vol.27, no.21, pp.1764-1767, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

DALGIÇ B., FAZLIOĞLU B.


(15) An Analysis of the Optimal Design of Feed-in Tariff Policy for Photovoltaic Investments in Turkey

SOSYOEKONOMI, vol.28, no.46, pp.425-444, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Kural D., Ara S.


(16) Ekonomik Politika Belirsizliği ve Döviz Kuru Oynak

Bankacılar Dergisi, no.114, pp.3-16, 2020 (National Refreed University Journal)

ÖGE GÜNEY P.


(17) BANKA KREDİ HACMİ İLE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.11, no.21, pp.353-386, 2020 (National Refreed University Journal)

ÖGE GÜNEY P., Turgut K.


(18) SUSTAINABILITY OF CURRENT ACCOUNT SURPLUSES: EVIDENCE FROM EUROPEAN COUNTRIES

PRAGUE ECONOMIC PAPERS, vol.29, no.4, pp.481-501, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

SİVRİKAYA A., KURUL Z.


(19) Is Women?s Political Empowerment Affecting COVID-19 Mortality?

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.10-11, pp.8-20, 2020 (National Refreed University Journal)

Wigley S., AKKOYUNLU VIGLEY A. S.


(20) Equity in utilization of health care services in Turkey: an index based analysis

EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL, vol.26, no.5, pp.547-555, 2020 (SCI-Expanded)

ÖZTÜRK S., BAŞAR DİKMEN D.


2019

(1) Time-Varying and Asymmetric Relationship between Energy Use and Macroeconomic Activity

SOSYOEKONOMI, vol.27, no.41, pp.235-252, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

SİVRİKAYA A., HASANOV M.


(2) Socio-economic and behavioral determinants of prescription and non-prescription medicine use: the case of Turkey

DARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol.27, no.2, pp.735-742, 2019 (SCI-Expanded)

ÖZTÜRK S., BAŞAR DİKMEN D., ÖZEN İ. C. , ÇİFTÇİ A. Ö.


(3) MACROECONOMIC UNCERTAINTY AND PRIVATE INVESTMENT: THE CASE OF POLAND

International Journal of Economic & Administrative Studies, vol.22, pp.93-106, 2019 (National Refreed University Journal)

ÖGE GÜNEY P.


(4) Determining priority regions to nurture economic development A critical approach

DYNAMICS OF GROWTH IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY, vol.183, pp.98-125, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

ÖZTÜRK S., BAŞAR DİKMEN D., Cosar K.


(5) Wage Inequality and Wage Mobility in Turkey

SOCIAL INDICATORS RESEARCH, vol.142, no.1, pp.107-129, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

TANSEL A., DALGIÇ B., Guven A.


(6) Import dependency in Turkey An input-output analysis based on the firm-level data

DYNAMICS OF GROWTH IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY, vol.183, pp.267-280, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

MIHCI S., BOLATOĞLU N.


(7) HETEROGENEOUS IMPACT OF QUANTITATIVE EASING ON GOVERNMENT BOND YIELDS

PRAGUE ECONOMIC PAPERS, vol.28, no.2, pp.178-195, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Turkay M., GÜR T. H.


(8) Türkiye?de Reçetesiz İlaç Kullanımının Yaygınlığı ve Belirleyenleri

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (National Refreed University Journal), vol.21, no.2, pp.205-218, 2019 (National Refreed University Journal)

ÖZTÜRK S., BAŞAR D.


(9) Transmission mechanisms of financial stress into economic activity in Turkey

JOURNAL OF POLICY MODELING, vol.41, no.2, pp.395-415, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Polat O., ÖZKAN İ.


(10) Veblenin İktisat sosyolojisinin Sosyal ve Kavramsal İlşkisellik Üzerinden Düşünülmesi

Yıldız Social Sceince Review, vol.5, no.2, pp.209-222, 2019 (National Refreed University Journal)

ARAZ TAKAY B., GÜLER AYDIN D.


(11) Oil price uncertainty and unemployment

ENERGY ECONOMICS, vol.81, pp.577-583, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Kocaaslan O. K.


(12) Catching-up with the technology frontier Micro-level evidence on innovation and growth dynamics

DYNAMICS OF GROWTH IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY, vol.183, pp.219-245, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

DALGIÇ B., FAZLIOĞLU B.


(13) The Case of MRI Repetitions with Direct and Indirect Cost Implications: Evidence from Hacettepe University Hospitals

SOSYOEKONOMI, vol.27, no.41, pp.253-262, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

BAŞAR DİKMEN D., ÖZEN İ. C. , ÖZTÜRK S., GÜMELER E., AKATA D., ÇİFTÇİ A. Ö.


(14) The effect of innovation on productivity: evidence from Turkish manufacturing firms

INDUSTRY AND INNOVATION, vol.26, no.4, pp.439-460, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

FAZLIOĞLU B., DALGIÇ B., YERELİ A. B.


(15) Does corruption kill? Evidence from half a century infant mortality data

SOCIAL SCIENCE & MEDICINE, vol.232, pp.332-339, 2019 (SCI-Expanded)

Dincer O., TEOMAN Ö.


(16) AVOIDABLE MALIGNANT NEOPLASM MORTALITY IN TURKEY BETWEEN 2009 AND 2018

WORLD CANCER RESEARCH JOURNAL, vol.6, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Çınaroğlu S., Çalışkan Z.


(17) A sectoral analysis of greenhouse gas emissions and output growth in Turkey

DYNAMICS OF GROWTH IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY, vol.183, pp.283-305, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

YENİ O.


(18) Risk factors associated with cardiovascular diseases in Turkey: Evidence from National Health Survey

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.8, no.1, pp.61-66, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

ÖZTÜRK S., Ertong-Attar G., BAŞAR DİKMEN D.


(19) BREXIT and the J-Curve Hypothesis for the UK: A Nonlinear ARDL Approach

SOSYOEKONOMI, vol.27, no.40, pp.229-239, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

SİVRİKAYA A., Ongan S.


2018

(1) Türkiye?de Kadın Girişimciliğinin İktisadi ve Kültürel Normlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.13, no.1, pp.1-12, 2018 (National Refreed University Journal)

ÖZTÜRK S.


(2) Asymmetries in monetary policy reaction function and the role of uncertainties: the case of Turkey

ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, vol.31, no.1, pp.1367-1381, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

ÖGE GÜNEY P.


(3) Türkiye?de Kadınların İşgücü Piyasasına Yönelik Tercihleri: Kayıt Dışı Sektör Özelinde Bir Analiz

SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, vol.8, no.2, 2018 (National Refreed University Journal)

ÖZTÜRK S., BAŞAR D.


(4) Kapital?in Rusça Serüveni: Rusya Aynasında Tarihsel Maddecilik ve Politik Ekonomi Kuramı

Mülkiye Dergisi, vol.42, no.1, pp.3-45, 2018 (National Refreed University Journal)

KAYMAK M.


(5) Uncovered Interest Rate Parity: The Turkish Evidence

Review of Middle East Economics and Finance, vol.14, no.2, 2018 (National Refreed University Journal)

ÖGE GÜNEY P.


(6) Is It Possible to Describe a Kuznets Curve for Health Outcomes? An Empirical Investigation

PANOECONOMICUS, vol.65, no.2, pp.227-238, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Fotourehchi Z., ÇALIŞKAN Z.


(7) Are credit rating agencies regionally biased?

ECONOMIC SYSTEMS, vol.42, no.4, pp.682-694, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

YALTA A. T. , YALTA A. Y.


(8) Measurement of the Efficiency of the Turkish Competition Authority: An Application of Data Envelopment Analysis (DEA)

AMME IDARESI DERGISI, vol.51, no.3, pp.173-204, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Celen A., DALGIÇ B., Ozeskici A. I.


(9) Regional Differences in Labour Force Participation in Turkey

SOSYOEKONOMI, vol.26, no.35, pp.153-168, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

ÖZTÜRK S.


(10) Bilateral trade effects of fiscal devaluation: Evidence from OECD countries

JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE & ECONOMIC DEVELOPMENT, vol.27, no.6, pp.585-606, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

KIRAL H., ERDEN L.


(11) Is China's Current Account Surplus Persistent? Implications for Global Imbalances

CHINESE ECONOMY, vol.51, no.6, pp.534-547, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

YALTA A. Y. , Sivrikaya A.


(12) An Approach to the Agricultural Policies in the Multi Party Period in Turkey: A Rural Labour Centred Evaluation

AMME IDARESI DERGISI, vol.51, no.4, pp.117-144, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

TEOMAN Ö.


(13) A new causal discovery heuristic

ANNALS OF MATHEMATICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol.82, no.4, pp.245-259, 2018 (SCI-Expanded)

Prestwich S. D. , Tarim S. A. , Ozkan I.


Department of Business Administration

2022(23) 2021(44) 2020(23) 2019(19) 2018(21)

2022

(1) Repurchasing an Environmental Related Crisis Experienced Automobile Brand: An Examination in the Context of Environmental Consciousness, Brand Trust, Brand Affect, and Resistance to Negative Information

Sosyoekonomi, vol.30, no.51, pp.241-260, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Gültekin B., Kılıç S. İ.


(2) The switching behavior of large-scale electricity consumers in The Turkish electricity retail market

ENERGY POLICY, vol.160, 2022 (SCI-Expanded)

Erdogan M. R. , METİN CAMGÖZ S., KARAN M. B. , BERUMENT M. H.


(3) Karar Ağaçları ile Türkiye-Almanya Ekseninde Kadınların İş-Aile Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.43-80, 2022 (National Refreed University Journal)

Abbasoğlu Özgören A., Içen D., Boz Semerci A.


(4) Intention to purchase electric vehicles: Evidence from an emerging market

Research in Transportation Business and Management, vol.43, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

TUNÇEL N.


(5) 40th anniversary editorial: Looking backwards to move forward in management research

EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, vol.40, no.4, pp.459-466, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Robinson S., Muratbekova-Touron M., Linder C., Bouncken R. B. , Findikoglu M. N. , Hartner-Tiefenthaler M., et al.


(6) Is the effect of dividend policy on the volatility of stock prices stable? An empirical study on European countries

SPANISH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING-REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDA, vol.51, no.4, pp.484-504, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Akturk E., KARAN M. B. , PİRGAİP B.


(7) Examining the Relationship of Cyberbullying and Victimization among Adolescents with Peer Relationships and Self-Concept

CYPRUS TURKISH JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY, vol.4, no.1, pp.54-64, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

TAŞTEKİN E., BAYHAN KARAPINAR P.


(8) INVIGILATORS ASSIGNMENT IN PRACTICAL EXAMINATION TIMETABLING PROBLEMS

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, vol.29, no.3, pp.351-371, 2022 (SCI-Expanded)

ÇİMEN M., BELBAĞ S., SOYSAL M., Sel C.


(9) Can Cryptocurrencies be the Future of Money? The Role of Democracy

The Central European Review of Economics and Management, vol.6, no.1, 2022 (National Refreed University Journal)

KARAN M. B.


(10) THE MEDIATING ROLE OF EMOTIONAL LABOR IN THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CLIMATE ON BURNOUT

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH, vol.7, no.1, pp.1-13, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

ÇAKAR S., ÖZYER K., AZİZOĞLU Ö.


(11) Elasticity measurement on multiple levels of DEA frontiers: an application to agriculture

JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS, vol.57, no.3, pp.313-324, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

SARAÇ S. B. , ATICI K. B. , ULUCAN A.


(12) Discovering the fundamentals of Turkish housing market: a price convergence framework

INTERNATIONAL JOURNAL OF HOUSING MARKETS AND ANALYSIS, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Ozguler I. C. , BÜYÜKKARA Z. G. , KÜÇÜKÖZMEN C. Ç.


(13) Does Overparenting Hurt Working Turkish Mother's Well-being? The Influence of Family-Work Conflict and Perceived Stress in Established Adulthood

JOURNAL OF ADULT DEVELOPMENT, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Aydin E. M. , Metin-Orta I., METİN CAMGÖZ S., Aksan N.


(14) Mavi Yakalı Çalışanların İşten Ayrılma Eğilimleri ve Psikolojik Sermaye İlişkisinde Çalışan İyi Olma Halinin Aracı Rolü: Mobilya Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması

SOSYOEKONOMI, vol.30, no.54, pp.421-441, 2022 (National Refreed University Journal)

Tayfur Ekmekci Ö., Demirel H.


(15) Yükseköğretimde Dengeli Puan Kartı Uygulamalarında Kullanılan Kriterler Üzerine Bir Derleme

Verimlilik Dergisi, 2022 (National Refreed University Journal)

MEYDAN B., ATICI K. B. , ULUCAN A.


(16) For Generation Z: What Is the Underlying Reason Between Emotional Intelligence and Depression Relationship?

SOSYOEKONOMI, vol.30, no.53, pp.27-48, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Evrensel-Inanc E., Aydogmus C., METİN CAMGÖZ S., Ozdilek E.


(17) The logistics service providers during the COVID-19 pandemic: The prominence and the cause-effect structure of uncertainties and risks

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, vol.165, 2022 (SCI-Expanded)

GÜLTEKİN B., Demir S., Gunduz M. A. , CURA F., ÖZER L.


(18) Optimal forecast error as an unbiased estimator of abnormal return: A proposition

JOURNAL OF FORECASTING, vol.41, no.1, pp.158-166, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

ENGİNAR O., ATICI K. B.


(19) Thoughts on women entrepreneurship: an application of market basket analysis with google trends data

SOFT COMPUTING, vol.26, no.19, pp.10035-10047, 2022 (SCI-Expanded)

Boz Semerci A., Abbasoğlu Özgören A., Içen D.


(20) Model for Reverse Logistic Problem of Recycling under Stochastic Demand

SUSTAINABILITY, vol.14, no.8, pp.4640-4659, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Desticioğlu B., Çalıpınar H., Özyörük B., Koç E.


(21) The impact of the global financial crisis on corporate cash holdings: Evidence from Eastern European countries

BORSA ISTANBUL REVIEW, vol.22, no.4, pp.678-687, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Batuman B., Yildiz Y., KARAN M. B.


(22) Examining the relationships between brand knowledge, brand responses and brand resonance in sports leagues within the scope of consumer-based brand equity

EUROPEAN SPORT MANAGEMENT QUARTERLY, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Yagiz K., ÖZER L.


(23) Optimal hedge ratios and hedging effectiveness: An analysis of the Turkish futures market

BORSA ISTANBUL REVIEW, vol.22, no.1, pp.92-102, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Büyükkara Z. G. , Küçüközmen C. Ç. , Uysal E. T.


2021

(1) The Impact of Corporate Governance on Financial Performance of Companies in Southern Africa

İşletme Araştırmları Dergisi, vol.13, no.2, pp.1817-1834, 2021 (National Refreed University Journal)

Balarabe Karaye A., Büyükkara Z. G.


(2) An Evaluation of Retail Brand Extension in the Context of Store Atmosphere, Perceived Quality of Parent and Extended Brands, and Perceived Fit

SOSYOEKONOMI, vol.29, no.48, pp.145-160, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

GÜLTEKİN B., Sarac M. K.


(3) Learner classification based on interaction data in E-learning environments: the ELECTRE TRI method

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, vol.26, no.2, pp.2309-2326, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

ŞAHİN M., ULUCAN A., YURDUGÜL H.


(4) Modeling heterogeneous fleet vehicle allocation problem with emissions considerations

Open Transportation Journal, vol.15, no.1, pp.93-107, 2021 (Scopus)

Kazanç H. C. , SOYSAL M., ÇİMEN M.


(5) Piyasa Zamanlaması Teorisi Üzerine Türkiye?de Karşılaştırmalı Bir Analiz

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, pp.139-157, 2021 (National Refreed University Journal)

Büyükkara Z. G.


(6) Tüketicinin Kurgusal Markalara Yönelik Tutumunu Etkileyen Faktörler: Türk Dizilerinde Uygulama

Sosyoekonomi, vol.29, no.47, pp.285-299, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Başgöze P., Bozlak E.


(7) Development of a maternal psychological control scale: A study with Turkish university students

CURRENT PSYCHOLOGY, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Metin-Orta I., METİN CAMGÖZ S.


(8) Stock Futures Market Efficiency And Price Discovery Role In Turkey

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.657, no.Eylül, pp.125-147, 2021 (National Refreed University Journal)

Büyükkara Z. G.


(9) İçsel Yeteneklerin İnovasyon Kapasitesine Etkisinde İşletme ve Endüstri Mühendisliği Eğitiminin Rolü

Journal Of Operations Management, vol.5, no.2, pp.750-764, 2021 (SCI-Expanded)

KOÇ E., DESTİCİOĞLU B., ÇALIPINAR H., ÖZYÖRÜK B.


(10) Path to Well-being: Moderated Mediation Model of Perfectionism, Family-Work Conflict, and Gender

JOURNAL OF FAMILY ISSUES, vol.42, no.8, pp.1852-1879, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Ekmekci Ö., METİN CAMGÖZ S., BAYHAN KARAPINAR P.


(11) The mediating effects of program loyalty in loyalty rewards programs: an experimental design in coffee shops

JOURNAL OF SERVICE THEORY AND PRACTICE, vol.31, no.6, pp.932-949, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

BAŞGÖZE P., Atay Y., METİN CAMGÖZ S., Hanks L.


(12) Marka Yerleştirme Uygulamalarının Tüketicilerin Tepki Süreci Üzerine Etkisi: Nitel Bir Çalışma.

Journal of Yasar University, vol.16, no.62, pp.890-921, 2021 (National Refreed University Journal)

Başgöze P., Tekin B.


(13) The Effects of Convenience and Risk on E-Loyalty through the Mediating Role of E-Service Quality: A Comparison for China and Turkey

JOURNAL OF INTERNATIONAL CONSUMER MARKETING, vol.33, no.5, pp.613-626, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

ERYİĞİT C., Fan Y.


(14) The Mediating Effect of Perceived Stress on Transformational and Passive-Avoidant, Leadership-Commitment Linkages

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP, vol.10, no.4, pp.348-366, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Ekmekci Ö., METİN CAMGÖZ S., GÜNEY S., ÖKTEM M. K.


(15) Green University and academic performance: An empirical study on UI GreenMetric and World University Rankings

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, vol.291, 2021 (SCI-Expanded)

ATICI K. B. , Yasayacak G., Yildiz Y., ULUCAN A.


(16) An Investigation on Factors Affecting Crowdfunding Project Success

SOSYOEKONOMI, vol.29, no.50, pp.521-545, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Akyildiz B., METİN CAMGÖZ S., ATICI K. B.


(17) Serial Mediation Effects on Relationships among Mobbing, Organizational Cynicism, Job Satisfaction and Turnover Intention: Research on Disabled Individuals in Organizations

STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, vol.41, no.1, pp.199-229, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Tilki T. Z. O. , GÜNEY S., METİN CAMGÖZ S.


(18) Güven faktörü aracılık rolünün; lojistik, pazarlama ve üretim arasındaki içsel entegrasyon ile tedarik zinciri performansı arasındaki ilişkide incelenmesi

Business & Management Studies: An International Journal, vol.9, no.3, pp.851-868, 2021 (National Refreed University Journal)

SAYAN Z., ÇALIPINAR H., KOÇ E.


(19) Evaluating Technical Efficiency of Turkish Sugar Production in Pre and Post Privatization Periods

Sosyoekonomi, vol.29, no.47, pp.59-78, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Çınar Y., Atıcı K. B. , Menten C.


(20) The diffusion process of Bitcoin

Global & Local Economic Review, vol.25, no.1, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

ERYİĞİT C., ERYİĞİT M.


(21) Stock exchange volatility forecasting under market stress with MIDAS regression

INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Kors M., KARAN M. B.


(22) Women?s entrepreneurial intention: The role of sticky floor perception and social networking

The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, vol.22, no.1, pp.45-55, 2021 (National Refreed University Journal)

Shabsough T., Boz Semerci A., Ergeneli H. A.


(23) Pan(dem)ic reactions in Turkish stock market: evidence from share repurchases

EURASIAN ECONOMIC REVIEW, vol.11, no.2, pp.381-402, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

PİRGAİP B.


(24) Measuring the Integration Impact between Logistics, Marketing and Production on Supply Chain Performance: The Mediating Variable Role of Information Technologies

International Journal of Supply Chain Management, vol.10, no.3, pp.74-87, 2021 (Scopus)

SAYAN Z., ÇALIPINAR H., KOÇ E.


(25) FİRMA KREDİBİLİTESİ ve REKLAMA YÖNELİK TUTUMUN MARKA DENKLİĞİ BOYUTLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Verimlilik Dergisi, vol.2021, no.1, pp.49-60, 2021 (National Refreed University Journal)

Başgöze P., Özkan Tektaş Ö., Eryiğit C.


(26) Tüketici Ulus Merkezciliğinin Küresel Kültür Konumlandırması ile Oluşturulan Reklamlara Yönelik Tutum Üzerine Etkisi: Irak-Türkiye Örneği

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.1, pp.1-30, 2021 (National Refreed University Journal)

Başgöze P., Saaduldeen Abdulqader Salıhı M.


(27) EVALUATION OF REGIONAL DEVELOPMENT WITH BANKING AND FINANCE DATA

Journal of Urban and Regional Analysis, vol.13, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Meydan B., Ulucan A., Atıcı K. B.


(28) The nexus between construction investment and economic development: evidence from MENA countries

CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ECONOMICS, vol.39, no.11, pp.932-947, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Ertugrul H. M. , PİRGAİP B.


(29) Women's entrepreneurial intention: The role of sticky floor perception and social networking

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION, vol.22, no.1, pp.45-55, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Shabsough T., Semerci A., Ergeneli A.


(30) A review on sustainable urban vehicle routing

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, vol.285, 2021 (SCI-Expanded)

Dundar H., ÖMÜRGÖNÜLŞEN M., SOYSAL M.


(31) Clean technology adoption in the context of climate change: Application in the mineral products industry

TECHNOLOGY IN SOCIETY, vol.64, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Dincbas T., Ergeneli A., Yigitbasioglu H.


(32) Is portfolio diversification possible in integrated markets? Evidence from South Eastern Europe

RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE, vol.56, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

PİRGAİP B., Ertugrul H. M. , Ulussever T.


(33) PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASININ TÜRK İLAÇ SEKTÖRÜNDE AR-GE HARCAMALARININ FİNANSMANINDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.24, no.4, pp.941-958, 2021 (National Refreed University Journal)

PİRGAİP B., GÜR E., CAN S.


(34) Elective course assignment problem: A revenue management based approach

INFOR, vol.59, no.1, pp.145-168, 2021 (SCI-Expanded)

Ozbilge A., ULUCAN A., ATICI K. B.


(35) The Effects of Negative Emotions and Corporate Reputation on Alternative Voice Complaint Behavior of Bank Customers

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.3, pp.427-452, 2021 (National Refreed University Journal)

Başgöze P., Özkan Tektaş Ö.


(36) The Buffering Effect of Perceived Organizational Support on the Relationships Among Workload, Work-Family Interference, and Affective Commitment: A Study on Nurses.

The journal of nursing research : JNR, vol.29, 2021 (SCI-Expanded)

Tayfur Ekmekci Ö., Xhako D., Metin Camgoz S.


(37) Do Sukuk provide diversification benefits to conventional bond investors? Evidence from Turkey

GLOBAL FINANCE JOURNAL, vol.50, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

PİRGAİP B., Arslan-Ayaydin O., KARAN M. B.


(38) Academics? Responses to Job Insecurity: The Mediating Effect of Job Satisfaction

Higher Education Policy, vol.34, pp.218-237, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Tayfur Ekmekci Ö., Bayhan Karapınar P., Metin Camgöz S., Özsoy Özmen A., Güler B.


(39) İki-Aşamalı Araç Rotalama Problemi: Temel Yaklaşımlar ve Konvansiyonel Araç Rotalama Problemi ile Karşılaştırmalar

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021 (National Refreed University Journal)

KISA TOĞRUL E., ATICI K. B. , ULUCAN A.


(40) Does the trading volume of asset management companies? bonds contain information on non-performing loans?

BORSA ISTANBUL REVIEW, vol.22, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Pirgaip B., Uysal A.


(41) İş Yeri Yalnızlığının İki Yüzü: Sanal Kaytarma ve Yenilikçi İş Performansı

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.39, no.1, pp.133-147, 2021 (National Refreed University Journal)

Boz Semerci A., Ergeneli H. A. , Yılmaz Z.


(42) Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Ankara İli İçin Olası Afet Sonrası Geçici Barınma Alanlarının Seçimi

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol.7, no.1, pp.159-175, 2021 (National Refreed University Journal)

Ömürgönülşen M., Menten C.


(43) A heuristic approach for green vehicle routing

RAIRO - Operations Research, vol.55, 2021 (SCI-Expanded)

SOYSAL M., ÇİMEN M., Sel Ç., Belba? S.


(44) Sosyal Medya Pazarlamasının Kurumsal İtibar Algısına Etkisi: Kişiselleştirme Metaforu

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.95-127, 2021 (National Refreed University Journal)

Başgöze P., Özdestici Yörük H.


2020

(1) The Role of Employee's Social Capital in the Relationship between Empowerment and Cynicism

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.20, no.1, pp.43-55, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Boz Semerci A.


(2) Enhancing the Quality of a Higher Education Course: The Quality Function Deployment Methodology and Kano Model Integration

YÜKSEKÖĞRETIM DERGISI, vol.10, no.3, pp.312-327, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

ÖMÜRGÖNÜLŞEN M., ERYİĞİT C., ÖZKAN TEKTAŞ Ö., SOYSAL M.


(3) Adalet Algısı Boyutlarının Şikâyet Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.374-387, 2020 (National Refreed University Journal)

Başgöze P., İşkorkutan K.


(4) MAĞAZA KİŞİLİĞİ VE ÖZ BENLİK UYUMUNUN MAĞAZA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Beykoz Akademi Dergisi, 2020 (National Refreed University Journal)

ERYİĞİT C., Eren Z.


(5) The Effects of Workload, Work Control and Self-efficacy in Decision Making on Decision Making Styles

Behavior Studies in Organizations, vol.3, pp.22-32, 2020 (National Refreed University Journal)

Narangerel E., Boz Semerci A.


(6) To Be Rated or To Be Indexed: Corporate Governance Rating Experience in Borsa Istanbul

Istanbul Business Research, vol.49, no.2, pp.273-302, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Pirgaip B., Akyüz M. B.


(7) Attachment Style, Openness to Experience, and Social Contact as Predictors of Attitudes Toward Homosexuality

JOURNAL OF HOMOSEXUALITY, vol.67, no.4, pp.528-553, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Metin-Orta I., Metin-Camgoz S.


(8) Üretim Sistemlerinde Endüstri 4.0?in Envanter Maliyetlerine Etkisi Üzerine Bir Senaryo İncelemesi

Verimlilik Dergisi, no.2, pp.125-143, 2020 (National Refreed University Journal)

BELBAĞ S., ÇİMEN M., SOYSAL M.


(9) Regional Efficiency and Potential Evaluation within Government-University-Industry Collaboration (GUIC)

MALIYE DERGISI, no.178, pp.289-312, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Bahceci A., ATICI K. B. , ULUCAN A.


(10) The Role of Perceived Normative Legitimacy on the Growth Orientation of Women Entrepreneurs in Turkey

International Review of Entrepreneurship, vol.18, no.4, pp.1, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Boz Semerci A.


(11) LÜKS DEĞER ALGISININ CİNSİYETE GÖRE FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2020 (National Refreed University Journal)

Erdağı G., ERYİĞİT C.


(12) WORKLOAD FORECASTING UNDER ERRATIC DEMAND USING FAST FOURIER TRANSFORM ALGORITHM

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.97-114, 2020 (National Refreed University Journal)

Koyuncu O.


(13) CONSUMER INNOVATIVENESS: A LITERATURE REVIEW

MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS, no.3, pp.106-119, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

ERYİĞİT C.


(14) Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Kapsamında Bölgesel Etkinlikve Potansiyel Değerlendirmesi

MALIYE DERGISI, vol.178, pp.289-312, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Bahçeci A., Atıcı K. B. , Ulucan A.


(15) The Behavioral Investigation of Industry 4.0 Concept: A Research On Twitter

The Central European Review of Economics and Management, vol.4, no.2, pp.91-105, 2020 (National Refreed University Journal)

ÇEKİÇ B.


(16) Babacan Liderlik, Yıldırma ve Örgütsel Sinizm İlişkilerinde Bireyci ve Toplulukçu Kültürel Değerlerin Rolleri

Mehmet Akif Ersoy İİBF Dergisi, vol.7, no.3, pp.631-655, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Durmaz C., Ergeneli H. A. , Metin Camgöz S.


(17) Pickup and delivery with electric vehicles under stochastic battery depletion

Computers and Industrial Engineering, vol.146, 2020 (SCI-Expanded)

SOYSAL M., ÇİMEN M., Belbağ S.


(18) Effects of terrorism and political instability on tourist behavior: 2016 conflicts in Turkey

The Central European Review of Economics and Management, vol.4, no.2, pp.21-40, 2020 (National Refreed University Journal)

Koyuncu O.


(19) Tüketici Yakınlığının Ulus Merkezcilik ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti İlişkisindeki Rolü

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.4, pp.3539-3549, 2020 (National Refreed University Journal)

BARAN D., ERYİĞİT C.


(20) Social support as a predictor of quality of life: Turkish validation of two-way social support scale

PSYCHOLOGY HEALTH & MEDICINE, vol.25, pp.13-24, 2020 (SCI-Expanded)

BOZ SEMERCİ A., TAYFUR EKMEKCİ Ö.


(21) Enhancing the Quality of a Higher Education Course: Quality Function Deployment and Kano Model Integration

YUKSEKOGRETIM DERGISI, vol.10, no.3, pp.312-327, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

ÖMÜRGÖNÜLŞEN M., ERYİĞİT C., Tektas O. O. , SOYSAL M.


(22) Türkiye Tarım Sektöründe Ürünler Bazında Etkinlik Değerlendirmesi

Verimlilik Dergisi, no.1, pp.117-141, 2020 (National Refreed University Journal)

Çekiç B., Menten C., Atıcı K. B.


(23) Lojistik Firmalarında Endüstri 4.0 Uyum Sürecinde Dikkate Alınacak Faktörlerin Bulanık Dematel Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.167-184, 2020 (National Refreed University Journal)

ÖMÜRGÖNÜLŞEN M., ÇEKİÇ B., AR İ. M.


2019

(1) Exchange Rate Risk and Corporate Hedging: Evidence from Turkey

EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, vol.55, no.8, pp.1737-1753, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Buyukkara G., KARAN M. B. , TEMİZ H., YILDIZ Y.


(2) A hybrid approach for generating investor views in Black-Litterman model

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.128, pp.256-270, 2019 (SCI-Expanded)

Kara M., ULUCAN A., ATICI K. B.


(3) Examination of knowledge hiding with conflict, competition and personal values

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT, vol.30, no.1, pp.111-131, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

BOZ SEMERCİ A.


(4) The Causal Relationship between Economic Policy Uncertainty and Stock Market Returns

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, pp.2239-2251, 2019 (National Refreed University Journal)

KARACAER ULUSOY M., PİRGAİP B.


(5) Longitudinal investigation on personality traits and mental health relationships: the mediating role of work-family interference and enhancement

Current Issues in Personality Psychology, vol.7, no.3, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

BOZ SEMERCİ A., VOLERY T.


(6) Performance Comparison of Two Recent Heuristics for Green Time Dependent Vehicle Routing Problem

INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS ANALYTICS, vol.4, no.6, pp.1-11, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

SOYSAL M., ÇİMEN M., ÖMÜRGÖNÜLŞEN M., BELBAĞ S.


(7) The Effect of Sponsorship Announcements on Stock Returns of Sponsees

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT FINANCE, vol.14, no.3, pp.173-190, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

ERYİĞİT C., Eryigit M.


(8) Share repurchases under uncertainty: US evidence

FINANCE RESEARCH LETTERS, vol.30, pp.130-138, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

PİRGAİP B., Dincergok B.


(9) Tüketici Düşmanlığının Boyutlarının ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019 (National Refreed University Journal)

ERÇİN YURCU M., ERYİĞİT C.


(10) A review on sustainable inventory routing

Computers and Industrial Engineering, vol.132, pp.395-411, 2019 (SCI-Expanded)

SOYSAL M., ÇİMEN M., Belbağ S., Toğrul E.


(11) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı ve Uyumun Marka Özvarlığı Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Cinsiyetin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.2, pp.291-319, 2019 (National Refreed University Journal)

ERYİĞİT C., BAŞGÖZE P., ÖZKAN TEKTAŞ Ö.


(12) OECD Ülkelerinin İş Yapma Kolaylığı Açısından Çok Kriterli Karar Analizi ile Sıralanması

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.341-363, 2019 (National Refreed University Journal)

Önalmış Ç., ULUCAN A., ATICI K. B.


(13) Doğa Merkezli Bakış Açısı ile Çevreci Sosyal Sorumluluk Projeleri olan İşletmelere Yönelim arasında Çevreci Davranışın Aracı Etkisi

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.4, pp.11-20, 2019 (National Refreed University Journal)

BOZKURT F. G. , ERGENELİ H. A. , BAKIRTAŞ H., ECE S.


(14) Development of Nanotechnology in the World and Nanotechnology Standards in Turkey

Procedia Computer Science, vol.158, no.0, pp.1011-1018, 2019 (National Refreed University Journal)

ÇALIPINAR H., ULAŞ D.


(15) Dışsal Prestijin, İş Becerikliliğinin ve Kişi-Örgüt Uyumunun İş-Aile Çatışması İle İlişkisi

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.4, pp.3404-3420, 2019 (National Refreed University Journal)

Sözber S., ERGENELİ H. A.


(16) BİRLEŞME VE DEVRALMA DUYURULARININ ALICI FİRMA HİSSE PERFORMANSINA KISA VE UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.54, no.4, pp.1685-1706, 2019 (National Refreed University Journal)

DİNÇERGÖK B., PİRGAİP B.


(17) Mikro Kredi Kullanan ve Kullanmayan Kadınların Girişimci Kişilik Özellikleri

Business and Economics Research Journal, vol.10, no.2, pp.435-450, 2019 (National Refreed University Journal)

ECE S., ERGENELİ H. A.


(18) Employee Wellbeing, Workaholism, Work-Family Conflict and Instrumental Spousal Support: A Moderated Mediation Model

JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Karapinar P., Camgoz S., Ekmekci Ö.


(19) Algılanan Dağıtımsal ve Prosedürel Adalet- İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde, Kültürel Değerlerin Düzenleyicilik Rolü

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.3, pp.1599-16313, 2019 (National Refreed University Journal)

Akkaş H., Bayhan Karapınar P.


2018

(1) Dönüşümcü Liderliğin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İşgören Sessizliğinin Rolü: Afet ve Acil Durum Yönetimi İşgörenleri Üzerine Bir Çalışma

Akdeniz Üniversitesi İktisadi idari bilimler dergisi, vol.18, no.37, pp.48-62, 2018 (National Refreed University Journal)

BİTMİŞ M. G. , ERGENELİ H. A. , OKTAY F.


(2) SABİT ÜRETİM HAZIRLIK MALİYETİNİN SÜREÇ ESNEKLİĞİNDE STOK OPTİMİZASYONUNA ETKİSİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.117-139, 2018 (National Refreed University Journal)

SOYSAL M., ÇİMEN M., BELBAĞ S.


(3) On the mathematical modeling of green one-to-one pickup and delivery problem with road segmentation

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, vol.174, pp.1664-1678, 2018 (SCI-Expanded)

SOYSAL M., ÇİMEN M., Demir E.


(4) Performances of Emerging Stock Exchanges During the Fed's Tapering Announcements

GLOBAL APPROACHES IN FINANCIAL ECONOMICS, BANKING, AND FINANCE, pp.415-443, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

ENGİNAR O., KARAN M. B. , Buyukkara G.


(5) Does domain specific consumer innovativeness vary with consumers?xx individual cultural orientation?

Global Business and Economics Review, vol.20, no.5, 2018 (Scopus)

Kavak B., Turhan A., ERYİĞİT C.


(6) Entrepreneurs as parents: the antecedents and consequence of parenting stress

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURIAL BEHAVIOUR & RESEARCH, vol.24, no.1, pp.41-58, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

BOZ SEMERCİ A., Volery T.


(7) THE MEASUREMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTIVITY CHANGE IN OECD COUNTRIES WITH FUZZY DATA

RAIRO-OPERATIONS RESEARCH, vol.52, no.3, pp.1003-1017, 2018 (SCI-Expanded)

ATICI K. B. , ULUCAN A., Bayar I. U.


(8) ?The Impact of Supply Chain Integration on New Product Development Performance: Evidence from Turkish Manufacturing Industry?,

International Journal of Supply Chain Management (IJSCM), vol.7, no.6, pp.365-374, 2018 (Scopus)

KOÇ E., ULAŞ D., ÇALIPINAR H.


(9) Mobbing, organizational identification, and perceived support: Evidence from a higher education institution Yıldırma, örgütsel özdeşim ve algılanan destek: Bir yüksek öğretim kurumundan bulgular

Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, vol.2018, no.73, pp.19-40, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Coskuner S., COŞTUR R., Bayhan-Karapinar P., Metin-Camgoz S., CEYLAN S., Demirtas-Zorbaz S., et al.


(10) THE IMPACTS OF SOCIAL SUPPORT TYPES AND SOURCES ONPSYCHOLOGICAL OWNERSHIP

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, pp.11-23, 2018 (National Refreed University Journal)

Boz Semerci A., Ergeneli A.


(11) Benchmarking in higher education using data envelopment analysis and the Bologna process data

Croatian Operational Research Review, vol.9, no.2, pp.301-316, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

ULUCAN A., ATICI K. B. , Ozkan A.


(12) Kâr Payı Dağıtımı ve Nakit Akışı Belirsizliği İlişkisi: BIST İmalat Sektörü Firmalarında Bir Uygulama

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.4, pp.422-442, 2018 (National Refreed University Journal)

DİNÇERGÖK B., PİRGAİP B.


(13) Bireysel Yenilikçiliğin İnovasyona Atfedilen Sosyal Değerve Girişimsel Eğilim Arasındaki Aracılık Etkisi: BoylamsalBir Çalışma

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, vol.7, no.1, pp.1-18, 2018 (National Refreed University Journal)

BOZ SEMERCİ A.


(14) Mobbing, Organizational Identification, and Perceived Support: Evidence From a Higher Education Institution

Eurasian Journal of Educational Research, vol.73, pp.21-42, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

COŞKUNER S., COŞTUR R., BAYHAN KARAPINAR P., METİN CAMGÖZ S., CEYLAN S., DEMİRTAŞ ZORBAZ S., et al.


(15) The Impacts of Social Support Types and Sources on Psychological Ownership

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.11-23, 2018 (National Refreed University Journal)

BOZ SEMERCİ A., ERGENELİ H. A.


(16) Sabit Üretim Hazırlık Maliyetinin Süreç Esnekliğinde Stok Optimizasyonuna Etkisi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.117-139, 2018 (National Refreed University Journal)

SOYSAL M., ÇİMEN M., BELBAĞ S.


(17) INFLUENCE OF THE LOVE OF MONEY AND MORALITY ON INTENTION TO PURCHASE COUNTERFEIT APPAREL

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.46, no.9, pp.1421-1436, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

GÜLTEKİN B.


(18) Türk Bankacılık Sektöründe İnsan Kaynakları Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.10, pp.684-710, 2018 (National Refreed University Journal)

Tayfur Ekmekci Ö.


(19) RECOVERY BEHAVIOURS IN EDUCATION: THE ROLE OF INNOVATIVENESS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE

JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL RESEARCH, vol.26, no.1, pp.69-89, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

BOZ SEMERCİ A., ÖZER L.


(20) Perceptions of transformational leadership and job satisfaction: The roles of personality traits and psychological empowerment

Journal Of Management & Organization, vol.24, pp.81-107, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

AYDOGMUS C., METİN CAMGÖZ S., ERGENELİ H. A. , TAYFUR EKMEKCİ Ö.


(21) Job Insecurity Perceptions of Employees: The Differences between Employees with and without Parenting Responsibilities

SOSYOEKONOMI, vol.26, no.37, pp.81-102, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Boz-Semerci A.


Department of Public Finance

2022(16) 2021(16) 2020(14) 2019(22) 2018(16)

2022

(1) Forecasting inflation in Turkey: A comparison of time-series and machine learning models

ECONOMIC JOURNAL OF EMERGING MARKETS, vol.14, no.1, pp.55-71, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

AKBULUT H.


(2) Kamu İç Borcu ve CDS Primleri: Borç Eşiği Analizi

Mali Hukuk Dergisi, vol.18, no.205, pp.87-114, 2022 (National Refreed University Journal)

Günaydın F., Konukcu Önal D.


(3) The effect of taxes, similar financial liabilities and demographic variables on Turkey's table wine market: a survey

BRITISH FOOD JOURNAL, vol.124, no.8, pp.2610-2625, 2022 (SCI-Expanded)

TOSUN A. N. , YILMAZ A. E.


(4) Determinants of Fiscal Decentralization in OECD Countries

SOSYOEKONOMI, vol.30, no.53, pp.291-328, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Bercinturk T., YERELİ A. B.


(5) Evaluating local fiscal capacity and fiscal effort of Turkish local governments: Evidence from spatial panel data analysis

ECONOMIC CHANGE AND RESTRUCTURING, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

KIZILTAN M., YERELİ A. B.


(6) Çaykur?un Türkiye Varlık Fonu?na Devrinin ve Finansman Sorununun Analizi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.23, pp.213-229, 2022 (National Refreed University Journal)

ARSLANTÜRK Y., YERELİ A. B.


(7) Effectiveness of environmental policies on carbon emissions: A panel threshold analysis

ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, vol.8, no.3, pp.82-108, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

AKBULUT H.


(8) Stratejik Yönetim Süreçlerinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Türkiye İçin Bir Değerlendirme

Ombudsman Akademik, vol.8, no.16, pp.13-37, 2022 (National Refreed University Journal)

YERELİ A. B. , ÜNAL M.


(9) Estimating Fiscal Reaction Functions for Developing and Developed Countries: A Dynamic Panel Threshold Analysis

EKONOMICKY CASOPIS, vol.70, no.5, pp.393-410, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

TURAN T., VAROL İYİDOĞAN P.


(10) IMPACT OF REFORMS ON TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY OF HIGHER EDUCATION SYSTEMS

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.9, no.1, pp.121-143, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Bagriacik E. A. , GÜRAN M. C. , ÇAVUŞOĞLU A. T.


(11) Cost-benefit analysis of road-transport policy options to combat air pollution in Turkey

ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, 2022 (SCI-Expanded)

Kiziltan A., KIZILTAN M., Aksoy S., AYDINALP KÖKSAL M., Tekeli S. E. , Duran N., et al.


(12) Relationship between rule of law and tax revenues: dynamic panel data analysis

Public Sector Economics, vol.46, no.3, pp.403-418, 2022 (Scopus)

GÜNEL T., DİDİNMEZ İ.


(13) Türkiye'de Gelirden Alınan Vergiler ve Enflasyon: Mali Sürüklenme Üzerine Bir Analiz

Vergi Sorunları Dergisi, vol.45, no.407, pp.76-84, 2022 (National Refreed University Journal)

Konukcu Önal D.


(14) The Buchanan-Wagner Hypothesis: Revisiting the Theory with New Empirics for a Spendthrift Democracy

Panoeconomicus, vol.0, no.0, pp.1-23, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Konukcu Önal D.


(15) İklim Değişikliğinin Yönetimi ve Tarım Sektörü

Afet ve Risk Dergisi, vol.5, no.1, pp.361-379, 2022 (National Refreed University Journal)

Kara K. Ö. , YERELİ A. B.


(16) Nonlinear effects of income inequality on economic growth: A comparative analysis of selected countries

ECONOMIC JOURNAL OF EMERGING MARKETS, vol.14, no.1, pp.72-84, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Aktas E. E. , VAROL İYİDOĞAN P.


2021

(1) Küresel Asgari Kurumlar Vergisine Yönelik Bir Değerlendirme

Legal Mali Hukuk Dergisi, vol.17, no.199, pp.1755-1788, 2021 (National Refreed University Journal)

DİDİNMEZ İ.


(2) Gelişmekte Olan Ülkelerde Kurumlar ve Ekonomik Performans Arasındaki Nedensellik İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021 (National Refreed University Journal)

ÇETİN İ.


(3) Water-energy nexus of Turkey?s municipalities: Evidence from spatial panel data analysis

ENERGY, vol.226, 2021 (SCI-Expanded)

KIZILTAN M.


(4) Exchange rate pass-through: An analysis of a panel quantile regression

ECONOMICS AND BUSINESS LETTERS, vol.10, no.2, pp.148-156, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

ÇOLAK Y., ERDEN L.


(5) YOLSUZLUK SOSYAL HARCAMALARI AZALTIYOR MU? GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR ANALİZ

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, 2021 (National Refreed University Journal)

ÇETİN İ.


(6) Mortality and morbidity costs of road traffic-based air pollution in Turkey

JOURNAL OF TRANSPORT & HEALTH, vol.22, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Aksoy S., Kiziltan A., KIZILTAN M., AYDINALP KÖKSAL M., ÖZTÜRK F., Tekeli S. E. , et al.


(7) KURUMSAL KALİTE VE VERGİ GELİRLERİ İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR ANALİZ

Vergi Raporu, 2021 (National Refreed University Journal)

ÇETİN İ.


(8) Güvenin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Ülkeler Arası Bir Araştırma

Mali Çözüm, vol.31, no.163, pp.93-122, 2021 (National Refreed University Journal)

Konukcu Önal D.


(9) Millî Mücadele Döneminde Çıkarılan Vergi Kanunlarının Vergi Adaleti ve Vergi Zihniyeti Açısından Değerlendirilmesi

Journal of Modern Turkish History, vol.17, no.33, pp.67-94, 2021 (Scopus)

YERELİ A. B. , KÖKTAŞ A. M. , GÖLÇEK A. G.


(10) The Examination of Fiscal Origins of Black Economy by Panel Threshold Model: The Effect of Government Size within the Context of Regulation Efficiency

SOSYOEKONOMI, vol.29, no.47, pp.141-158, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Tekdemir N., VAROL İYİDOĞAN P.


(11) TÜRKİYE'DE ADALET HİZMETLERİ TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ: YAŞAM MEMNUNİYETİ YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA

TÜRKİYE'DE ADALET HİZMETLERİ TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ: YAŞAM MEMNUNİYETİ YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA, vol.23, no.1, pp.187-222, 2021 (National Refreed University Journal)

GÜMÜŞ ÖZUYAR S. E. , BAŞARAN A. A. , BAĞDADİOĞLU N.


(12) Long term characterization of the vehicle stock in Turkey

TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT, vol.99, 2021 (SCI-Expanded)

AYDINALP KÖKSAL M., Tekeli S. E. , Aksoy S., Kiziltan A., KIZILTAN M., Duran N., et al.


(13) Evaluation of Tax Laws enacted during the National Struggle Period in terms of Tax Justice and Tax Mentality

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.17, no.33, pp.67-94, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

YERELİ A. B. , KoktaS A. M. , Golcek A. G.


(14) The impact of changing values on life satisfaction and happiness in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF HAPPINESS AND DEVELOPMENT, vol.6, no.3, pp.285-305, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Secilmis E.


(15) Import Tariffs and Informal Labour Market: A Computable General Equilibrium (CGE) Analysis for Turkey

REVIEW OF ECONOMIC ANALYSIS, vol.13, no.2, pp.213-234, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

AKBULUT H., EĞEN H. T.


(16) Yoksulluk İle Mücadelede Vergi Politikalarının Rolü

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.292-312, 2021 (National Refreed University Journal)

DİDİNMEZ İ.


2020

(1) Vergi Otomasyon Sisteminin Yapay Zeka İle Etkileşimi

Vergi Sorunları Dergisi, no.378, pp.9-16, 2020 (National Refreed University Journal)

YERELİ A. B. , ORKUNOĞLU ŞAHİN I. F.


(2) Eğitim ve Yoksullukla Mücadele: Türkiye?den Bölgesel Bir Kanıt

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.57, pp.131-144, 2020 (National Refreed University Journal)

ÇETİN İ.


(3) Çevre Vergilerinin Genel Sağlık Harcamalarına Etkisi: Türkiye ve Avrupa Ülkeleri İçin Bir Analiz

Vergi Sorunları Dergisi, vol.43, no.385, pp.94-108, 2020 (National Refreed University Journal)

Tekdemir N., Konukcu Önal D.


(4) Quantification of qualitative assessments using computing with words: in framework of fuzzy set theory

SOFT COMPUTING, vol.24, no.18, pp.13565-13577, 2020 (SCI-Expanded)

BAŞARAN M. A. , Simonetti B., BAŞARAN A. A.


(5) Vergi Oranı ile Vergi Geliri İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Bir Panel Eşik Regresyon Analizi

Vergi Raporu, no.247, pp.135-149, 2020 (National Refreed University Journal)

Daşdemir S., Konukcu Önal D.


(6) Umutsuzluk Ölümleri ve Kapitalizmin Geleceği

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.129-142, 2020 (National Refreed University Journal)

Seçilmiş İ. E.


(7) Adalet Hizmetlerinde Beklenti Çıpası ve Beklenti Yanlışlaması Hipotezleri: Türkiye Örneği

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.297-314, 2020 (National Refreed University Journal)

GÜMÜŞ S., BAŞARAN A. A. , BAĞDADİOĞLU N.


(8) The Evolution of Tax Morale in Turkey

Journal of Economy Culture and Society, no.62, pp.145-166, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

DOĞAN B. S. , SEÇİLMİŞ İ. E.


(9) Kamu Borcu-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Ampirik Bir Analiz

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, no.654, pp.175-189, 2020 (National Refreed University Journal)

ÇETİN İ.


(10) Türkiye'de Birincil Dengeyi Etkileyen Faktörler

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.15, no.2, pp.565-582, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

AKBAYIR F., YERELİ A. B.


(11) Inheritance Tax and Foreign Spouses in Turkey: A Comparative Study

INTERTAX, vol.48, no.11, pp.1020-1029, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

TOSUN A. N.


(12) Yoksulluk ve Yoksulluk Göstergeleri: Türkiye ve OECD Ülkeleri Üzerine Bir Karşılaştırma

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.510-532, 2020 (National Refreed University Journal)

ÇETİN İ.


(13) Factors Affecting Primary Balance in Turkey

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.15, no.2, pp.565-582, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Akbayir F., YERELİ A. B.


(14) Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Harcamaların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.2, pp.351-364, 2020 (National Refreed University Journal)

ÇETİN İ.


2019

(1) The Economic Effects of Manufacturing Industrial Sector: An Input-Output Analysis

SOSYOEKONOMI, vol.27, no.42, pp.241-253, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

AKBULUT H.


(2) Feldstein-Horioka Bulmacası: İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.61-79, 2019 (National Refreed University Journal)

Kızıltan M., Golovko A., Yereli A. B.


(3) The import tariff changes and sectoral production in Turkey: a computable general equilibrium (CGE) modeling approach

QUANTITATIVE FINANCE AND ECONOMICS, vol.3, no.3, pp.456-472, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

EĞEN H. T. , AKBULUT H.


(4) Yapay Zekanın Ekonomi, Toplumsal Refah ve Vergilendirme Üzerindeki Etkisi

Vergi Dünyası Dergisi, vol.39, no.459, pp.58-71, 2019 (National Refreed University Journal)

YERELİ A. B. , ORKUNOĞLU ŞAHİN I. F.


(5) Efficiency Changes in Higher Education in OECD Countries: Implementation of Malmquist Total Factor Productivity Index for 2000 and 2012 Period

SOSYOEKONOMI, vol.27, no.41, pp.71-88, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Guran M. C. , Ayranci E.


(6) Pairing the EU and the SREB: Problems and Prospects for Development

Journal of Philosophy, Culture and Political Science, vol.70, no.4, pp.96-104, 2019 (National Refreed University Journal)

Alia T., YERELİ A. B. , Galiya M.


(7) Sosyal harcamaların arz ve talep yönlü belirleyicileri: OECD ülkeleri örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 (National Refreed University Journal)

ÇETİN İ.


(8) Ekonomik ve Sosyal Altyapı Yatırımları ile Bölgesel Gelir İlişkisi: Türkiye Örneği

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi, vol.21, no.3, pp.737-756, 2019 (National Refreed University Journal)

Golovko A., Kızıltan M., Yereli A. B.


(9) Estimating Fiscal Space: The Theoretical Framework of Ostry et al. Approach

SOSYOEKONOMI, vol.27, no.39, pp.245-256, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Akbayir F., YERELİ A. B.


(10) The role of risk aversion in public goods dilemmas with environmental uncertainty: an experimental analysis

APPLIED ECONOMICS LETTERS, vol.26, no.17, pp.1434-1438, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Secilmis E.


(11) The Political Aspect of Sovereign Wealth Funds

SOSYOEKONOMI, vol.27, no.41, pp.263-283, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Yaman I., YERELİ A. B.


(12) Estimation of a social discount rate for Turkey

SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES, vol.67, pp.78-85, 2019 (SCI-Expanded)

Akbulut H., Secilmis E.


(13) Social Discount Rates for Six Transition Countries

EKONOMICKY CASOPIS, vol.67, no.6, pp.629-646, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Secilmis E., AKBULUT H.


(14) The Main Rules Subjecting the "Proportionality" in Turkish Jurisprudence (An Historical Overview from the Ottoman Time to Present)

SOSYOEKONOMI, vol.27, no.42, pp.203-226, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Ucar O., YERELİ A. B.


(15) Hukuka Uygunluk Kriteri Olarak ?Ölçülülük? İlkesinin Yüksek Yargı Organlarının Vergi Kabahatlerine İlişkin Kararları Bağlamında Değerlendirilmesi

Vergi Sorunları Dergisi, no.375, pp.9-25, 2019 (National Refreed University Journal)

UÇAR O., YERELİ A. B.


(16) Bir İktisadi Denge Meselesi Tüketimde Yerli Malı Tercihi

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.18, pp.409-417, 2019 (National Refreed University Journal)

AKBAYIR F., YERELİ A. B.


(17) Assessment of the Principle of "Proportionality" as a Legal Conformity Criterion within the Context of High Courts' Decisions on Tax Penalties

MALIYE DERGISI, no.176, pp.575-598, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Ucar O., YERELİ A. B.


(18) Schooling and income inequality in the long-run

Journal of Economics and Finance, vol.43, pp.594-606, 2019 (Scopus)

Cavusoglu T., Dıncer O.


(19) The effect of innovation on productivity: evidence from Turkish manufacturing firms

INDUSTRY AND INNOVATION, vol.26, no.4, pp.439-460, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

FAZLIOĞLU B., DALGIÇ B., YERELİ A. B.


(20) Yaşam Memnuniyeti Yönteminin Tam Kamusal Mallar Özelinde Teorik ve Literatürel Bir İncelemesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.4, pp.2923-2956, 2019 (National Refreed University Journal)

GÜMÜŞ S., BAŞARAN A. A. , BAĞDADİOĞLU N.


(21) Hukuka Uygunluk Kriteri Olarak ?Ölçülülük? İlkesinin Yüksek Yargı Organlarının Vergi Suçlarına İlişkin Kararları Bağlamında Değerlendirilmesi

MALIYE DERGISI, no.176, pp.575-598, 2019 (National Refreed University Journal)

UÇAR O., YERELİ A. B.


(22) Middle-Income Trap: A Literature Review

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.22, no.2, pp.950-964, 2019 (National Refreed University Journal)

YERELİ A. B. , KARASAÇ F., AKBAYIR F.


2018

(1) Current Account Sustainability: A Non-Linear Comparative Empirical Overview

PANOECONOMICUS, vol.65, no.4, pp.411-426, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

VAROL İYİDOĞAN P., TURAN T.


(2) Türkiye?de İç Göçün Belirleyicilerinin Analizi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.1, pp.98-115, 2018 (National Refreed University Journal)

ÇETİN İ., ÇETİN S.


(3) Türk Vergi Ceza Hukukunda Ne Bis in İdem İlkesi:Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi?xxnin Verdiği Kararlardan Lucky Dev Davası

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.95-104, 2018 (National Refreed University Journal)

TOSUN A. N.


(4) Financial Performance and Risk Areas of University Training and Research Hospital Revolving Funds

AMME IDARESI DERGISI, vol.51, no.3, pp.205-233, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

YILMAZ H. H. , VAROL İYİDOĞAN P., BALIKÇIOĞLU E.


(5) BORÇ HEDEFLEMESİ REJİMİ VE MAKROEKONOMİK PERFORMANS

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.2, 2018 (National Refreed University Journal)

ÇETİN İ.


(6) Çevre Kirliği ve Türkiye?xxde Çevre Kirliliği Sorunu ile Mücadelede Kullanılan Vergiler

Vergi Sorunları, no.363, pp.104-117, 2018 (National Refreed University Journal)

DİDİNMEZ İ.


(7) İdare- Mükellef İlişkilerinin Vergi Uyum Üzerine Etkileri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.2, pp.105-128, 2018 (National Refreed University Journal)

DİDİNMEZ İ., SEÇİLMİŞ İ. E.


(8) An empirical analysis on the effects of elections on the public expenditure composition: The case of Turkey

AMME IDARESI DERGISI, vol.51, no.2, pp.53-85, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Balcı D., Cavusoglu T.


(9) Türkiye?xxnin Avrupa Birliği?xxne Üyelik Sürecinde Vergilendirme Faslı?xxnın İlerleme Raporları Kapsamında Değerlendirilmesi

Vergi Dünyası, no.445, pp.31-42, 2018 (National Refreed University Journal)

DİDİNMEZ İ.


(10) Türkiye?xxde Özel Tüketim Vergisi Kapsamında Değerlendirilen Vergi Harcamaları

Vergi Raporu, no.227, pp.44-59, 2018 (National Refreed University Journal)

DİDİNMEZ İ.


(11) Fiscal Space and Estimating Methods

SOSYOEKONOMI, vol.26, no.38, pp.253-270, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Akbayir F., YERELİ A. B.


(12) An experimental analysis of moral self-regulation

APPLIED ECONOMICS LETTERS, vol.25, no.12, pp.857-861, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Secilmis E.


(13) İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi?nin Kararlarından Pakozdi Davası:İdari Vergi Ceza Davalarında Duruşmasız Yargılama

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.83-94, 2018 (National Refreed University Journal)

TOSUN A. N.


(14) Resistance of Taxpayers and Increasing Assessment of the Sin Taxes in Turkey

SOSYOEKONOMI, vol.26, no.35, pp.169-193, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Orkunoglu-Sahin I. F. , YERELİ A. B.


(15) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Kapsamında Türkiye?xxde Türev Finansal Araçların Vergilendirilmesi

Vergi Raporu, no.228, pp.44-57, 2018 (National Refreed University Journal)

DİDİNMEZ İ.


(16) Deneysel İktisatta Ödül Mekanizmasının Rolü: Parasal Teşvik ve Ders Notu Karşılaştırması

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.55, no.636, pp.37-46, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Dibo M., SEÇİLMİŞ İ. E. , Güran M. C.


Department of Health Management

2022(37) 2021(46) 2020(43) 2019(49) 2018(43)

2022

(1) ASSESSMENT OF COST-EFFECTIVENESS OF SURGICAL CLIPPING AND ENDOVASCULAR COIL METHODS IN THE TREATMENT OF UNRUPTURED CEREBRAL ANEURYSMS

JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES, vol.6, no.1, pp.189-198, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

KAR A., ŞAHİN İ., ŞAHİN B.


(2) Learning from unbalanced catastrophic out-of-pocket health expenditure dataset: Blending SMOTE-boosting with ensemble models

Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, vol.1, no.1, pp.1-18, 2022 (SCI-Expanded)

Çinaroğlu S.


(3) Değişim Yorgunluğu, Psikolojik Dayanıklılık ve İş Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Derg.*, vol.25, no.3, pp.591-608, 2022 (National Refreed University Journal)

Selvi Sarıgül S., Uğurluoğlu Ö.


(4) Relationship between authentic leadership, transformational leadership and innovative work behavior: mediating role of innovation climate.

International journal of occupational safety and ergonomics : JOSE, pp.1-7, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Korku C., Kaya S.


(5) Hastane Akreditasyonu ile İlgili Yayınların Kavramsal Yapısının Haritalanması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (National Refreed University Journal), vol.24, no.2, pp.528-555, 2022 (National Refreed University Journal)

KAYA S., GÖZLÜ K., Arslan Çilhoroz İ., ÇİLHOROZ Y.


(6) İllerde Yaşam Endeksi Göstergelerinin Bazıları ve Sağlık Göstergelerinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.1, pp.213-222, 2022 (National Refreed University Journal)

ERİGÜÇ G., KARTAL N.


(7) Exploring the socio-economic determinants of health information-seeking behaviour on the Internet in Turkey

INFORMATION RESEARCH-AN INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL, vol.27, no.2, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Konca M., DEMİRCİ Ş., Cakmak C., UĞURLUOĞLU Ö.


(8) Does Efficiency of Oral and Dental Health Centers Change by the Development Level of Regions?

VALUE IN HEALTH REGIONAL ISSUES, vol.31, pp.61-66, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

İLGÜN G., KONCA M., YETİM B., ŞAHİN B.


(9) Investigation of factors affecting efficiency of primary healthcare in Turkey with two-stage data envelopment analysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, vol.15, no.1, pp.45-51, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

İLGÜN G., ŞAHİN B.


(10) Evaluation of Individuals? Perception of Health News in the Period of COVID-19 Pandemic

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, vol.2022, pp.1-8, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Yeşilaydın G., Bayın Donar G.


(11) Assessment of Relationship Between Physicians' Malpractice Experience and Fear of Malpractice

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.203-211, 2022 (National Refreed University Journal)

Uğrak U., IŞIK O.


(12) Socio-demographic Factors Associated with Utilization of Breast and Cervical Cancer Screening Methods in Turkey

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, vol.37, pp.23-31, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

ÜREK D., KARAMAN S., BİLGİN İ., IŞIK O., UĞURLUOĞLU Ö.


(13) Exploring the nexus of equality and efficiency in healthcare

International Journal of Productivity and Performance Management, vol.71, no.2, pp.1-20, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Çinaroğlu S.


(14) Is the ?social face? of AKP's pharmaceutical price reforms mostly instrumental? A progressivity analysis of household pharmaceutical expenditures in Turkey

PUBLIC HEALTH, vol.208, pp.18-24, 2022 (SCI-Expanded)

Çinaroğlu S.


(15) STRATEJİK DEĞİŞİM VE İŞLETME PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ORTA VE ALT KADEME SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.24, pp.95-111, 2022 (National Refreed University Journal)

Biçer İ., Işık O.


(16) The evaluation of mobbing cases in the healthcare sector based on Supreme Court case law in Turkey

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, vol.58, no.4, pp.2888-2896, 2022 (SCI-Expanded)

BAYIN DONAR G., YEŞİLAYDIN G.


(17) Sağlık Kurumlarında İş Arkadaşlarının Sosyal Kaytarması ile Bireyin Kaytarma Davranışı Arasındaki İlişkide İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın Aracı Etkisinin İncelenmesi

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.81-100, 2022 (National Refreed University Journal)

Mete A. H. , Uğurluoğlu Ö.


(18) Impacts of Economic Freedom, Health, and Social Expenditures on Well-Being Measured by the Better Life Index in OECD Countries

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, vol.37, no.5, pp.435-447, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Aydan S., Donar G. B. , Arikan C.


(19) The Relationship Between Self-Leadership, Job Satisfaction and Job Stress Among Healthcare Professionals

Archives of Health Science and Research, vol.9, no.2, pp.123-129, 2022 (Scopus)

Çakmak C., Uğurluoğlu Ö.


(20) Covid-19 Sürecinde Türkiye?de Aşı Tereddüdü ile Google Arama Hacmi Verileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (National Refreed University Journal), vol.24, no.1, pp.1-22, 2022 (National Refreed University Journal)

ERİGÜÇ G., KARTAL N., ARIKAN G.


(21) COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ARTAN ÖNEMİ

Hacettepe Sağlık İdaresi Derg.*, vol.25, no.3, pp.695-706, 2022 (National Refreed University Journal)

Aydan S.


(22) The interrelationship among health workforce, quality of care, and health outcomes in Turkey

WORLD MEDICAL & HEALTH POLICY, 2022 (National Refreed University Journal)

Çinaroğlu S.


(23) Evaluating the Factors (Stress, Anxiety and Depression) Affecting the Mental Health Condition of Nurses During the COVID-19 Pandemic

EVALUATION & THE HEALTH PROFESSIONS, vol.45, no.1, pp.86-96, 2022 (SCI-Expanded)

IŞIK O., Tengilimoglu D., TOSUN N., ZEKİOĞLU A., TENGİLİMOĞLU O.


(24) Mediator roles of resilience and intolerance of uncertainty in the effect of healthcare professionals? coronavirus stigma on stress

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, vol.1, pp.1-8, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Arıkan G., Kartal N., Seyhan F., Aydan S.


(25) Internet Üzerinden Hekim Randevusu Alma Davranışının Bireysel Özellikler Açısından Değerlendirilesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Derg.*, vol.25, no.3, pp.643-654, 2022 (National Refreed University Journal)

Demirci Ş., Uğurluoğlu Ö.


(26) Impacts of Economic Freedom, Health, and Social Expenditures on Well-Being Measured by the Better Life Index in OECD Countries

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, vol.37, no.5, pp.435-447, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Aydan S., Bayın Donar G., Arıkan C.


(27) Risk factors of deaths related to cardiovascular diseases in World Health Organization (WHO) member countries

HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY, vol.30, no.1, pp.73-80, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

ŞAHİN B., İLGÜN G.


(28) MULTI-DIMENSIONAL DETERMINANTS OF CANCER INCIDENCE, CANCER DEATHS AND CANCER-RELATED YEARS OF LIFE LOST

World Cancer Research Journal, vol.9, pp.1-9, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Şahin B., İlgün G.


(29) Association of COVID-19 with lifestyle behaviours and socio-economic variables in Turkey: An analysis of Google Trends

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, vol.37, no.1, pp.281-300, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Bayın Donar G., Aydan S.


(30) Serial multiple mediation of treatment adherence and disease activity in the relationship between continuity of care and health outcomes among rheumatoid arthritis patients

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, vol.37, no.6, pp.3075-3088, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Ilgun G., ŞAHİN B.


(31) The effect of macro-control and organizational support perception on nurses and physicians intention to quit during the COVID-19 pandemic

JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP, vol.00, no.00, pp.1-10, 2022 (SCI-Expanded)

Çetin Aslan E., Türkmen İ., Top M.


(32) What predicts the technical efficiency in healthcare systems of OECD countries? A two-stage DEA approach

International Journal of Healthcare Management, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

KONCA M., TOP M.


(33) Hasta Merkezli İletişim ve Hizmet Kalitesi İlişkisi: Hizmet Sunucuya Güvenin Aracı Etkisi

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.23, pp.93-108, 2022 (National Refreed University Journal)

Çakmak C., Uğurluoğlu Ö.


(34) Distributive Pattern of Health Services Utilization under Public Health Reform and Promotion in Turkey

Value in Health Regional Issues, vol.1, no.1, pp.1-9, 2022 (Scopus)

Çinaroğlu S., Çalişkan Z.


(35) The Effect of Chronic Kidney Disease Treatment on The Quality of Life Assessed by Using SF-36 in Turkey: A Systematic Review

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.175-180, 2022 (National Refreed University Journal)

Bayın Donar G.


(36) The Problems Experienced by Employees with Chronic Disease during the COVID-19 Pandemic

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, vol.19, no.1, 2022 (SCI-Expanded)

Tengilimoglu D., Goenuellue U., IŞIK O., TOSUN N., ZEKİOĞLU A., TENGİLİMOĞLU O., et al.


(37) Türkiye?de Yaşlı Bireyler Arasında Bulaşıcı Olmayan Hastalık ve Risk Faktörlerinin Birliktelik Kuralları Analizi ve Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI VIZYONER DERGISI, vol.13, no.34, pp.535-550, 2022 (National Refreed University Journal)

DEMİRCİ Ş., KAYA S.


2021

(1) COVID-19 PANDEMİSİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ SAĞLIK HİZMETİ SUNUMLARINDA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMLARI VE YAŞADIKLARI ZORLUKLAR

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.24, no.4, pp.867-884, 2021 (National Refreed University Journal)

Samancı S., Yorgancıoğlu Tarcan G.


(2) Factors Affecting the Mobbing Levels of Medical Secretaries

International Journal of Caring Sciences, vol.14, no.2, pp.1045-1051, 2021 (National Refreed University Journal)

POLAT Ö. F. , İLGÜN G., ŞAHİN B.


(3) DETERMINANTS OF HEALTH SYSTEM PERFORMANCE IN EUROPE: A STUDY BASED ON CLUSTERING ANALYSIS

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.682-689, 2021 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P., DEMİRCİ Ş., KONCA M.


(4) Genel Cerrahi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.351-367, 2021 (National Refreed University Journal)

Kaya S., Koca G. Ş. , Kartal N., Çilhoroz Y., Akturan S.


(5) The changing pattern of European country groups: Economic, financial, and health indicators, 2000-2015

ACTA OECONOMICA, vol.71, no.4, pp.609-626, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

ÇINAROĞLU S., TOP M.


(6) Yaşlı Nüfus ile Sağlık Harcamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Panel Veriye Dayalı Bir Uygulama

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.26, pp.314-324, 2021 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P., KONCA M., BİÇER İ.


(7) Cluster analysis of health systems in Europe according to life expectancy at birth

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, vol.36, no.6, pp.2162-2181, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

TOP M., ÇINAROĞLU S.


(8) Emergency department visits following discharge:Implications for healthcare management

International Journal of Healthcare Management, vol.14, no.4, pp.1373-1381, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Kaya S., Sain Güven G., Teleş M., Aydan S., Kar A., Bahçecioğlu Mutlu A. B. , et al.


(9) Associated patient demographic characteristics and disease-related self-care behaviors with diabetes: a mediation model

Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, vol.1, no.1, pp.1-8, 2021 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S.


(10) Yapay Zekâ: Sağlık Hizmetlerinden Uygulamalar

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (National Refreed University Journal), vol.23, no.2, pp.573-588, 2021 (National Refreed University Journal)

ÇİLHOROZ Y., IŞIK O.


(11) Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları ve Hastaneler Tarafından Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Karşılaştırması: Kesitsel Bir Çalışma

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, vol.1, pp.1-8, 2021 (National Refreed University Journal)

Küçük Y. S. , Şahin B.


(12) Poverty effects of public health reforms in Turkey: A focus on out-of-pocket payments

JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE, vol.27, no.1, pp.53-61, 2021 (SCI-Expanded)

ÇINAROĞLU S.


(13) Need for balanced perspective in health technology assessment for low- and middle-income countries

Hacettepe Journal of Health Administration, vol.24, no.4, pp.885-902, 2021 (National Refreed University Journal)

Çinaroğlu S.


(14) SAĞLIK KURUMLARINDA HİZMET HATASI TELAFİ STRATEJİLERİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE YENİDEN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.24, no.3, pp.533-554, 2021 (National Refreed University Journal)

Mete B., Uğurluoğlu Ö.


(15) Impacts of COVID-19 pandemic period on depression, anxiety and stress levels of the healthcare employees in Turkey

LEGAL MEDICINE, vol.48, 2021 (SCI-Expanded)

Tengilimoglu D., ZEKİOĞLU A., TOSUN N., IŞIK O., Tengilimoglu O.


(16) The effect of increases in the Syrian refugee population in Turkey on public maternal and child health outcomes

Health Care For Women International, vol.1, no.1, pp.1-12, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Çınaroğlu S.


(17) Predictors of financial toxicity and its associations with health-related quality of life and treatment non-adherence in Turkish cancer patients.

Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 2021 (SCI-Expanded)

Ürek D., Uğurluoğlu Ö.


(18) Aşı Karşıtlığı ve Ekonomisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.24, no.2, pp.375-398, 2021 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P., DEMİR H.


(19) THE EFFECTS OF PUBLIC HEALTH AND SOCIAL SPENDINGS ON HEALTH OUTCOMES: A PANEL DATA ANALYSIS OF OECD COUNTRIES

Hacettepe Sağlık İdaresi Derg.*, vol.24, no.3, pp.469-482, 2021 (National Refreed University Journal)

Aydan S., Bayın Donar G., Arıkan C.


(20) Bir Devlet Hastanesinde Kalite Maliyetlerinin PAF Modeli ile İncelenmesi

Verimlilik Dergisi, no.3, pp.91-104, 2021 (National Refreed University Journal)

OĞUZ ALRAMAZANOĞLU B., KAYA S., GÖZLÜ K.


(21) Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesinde Güvenlik Tutumları Anketi: Bibliyometrik Bir Analiz

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.24, no.4, pp.829-866, 2021 (National Refreed University Journal)

KAYA S.


(22) Intensive Care Unit Services Preparedness for the Pandemic: An Efficiency Analysis

Health Services Insights, vol.1, no.1, pp.1-22, 2021 (Scopus)

Çınaroğlu S.


(23) OECD Ülkelerinde Hastane Yatış Süresini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.24, no.1, pp.127-138, 2021 (National Refreed University Journal)

Aydan S., Arıkan C.


(24) The effect of mushroom management style and perceived supervisor support on employee performance: 'An application with university hospital employees'

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, vol.36, no.2, pp.532-544, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Yorgancıoğlu Tarcan G., Erigüç G., Kartal N., Şeyma Koca G., Karahan A.


(25) SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK İLE İLGİLİ YAPILMIŞ OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Faku?ltesi Dergisi, vol.14, no.4, pp.1126-1142, 2021 (National Refreed University Journal)

YETİM B., UĞURLUOĞLU Ö.


(26) Efficiency in health services based on professionals consensus quality indicators

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, vol.14, no.4, pp.993-1001, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Çınaroğlu S.


(27) Health literacy of cardiology patients: determinants and effects on patient outcomes

Social Work In Health Care, vol.61, pp.1-18, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Teleş M., Kaya S.


(28) Hasta-Hekim İlişkisinde Güven İletişimi: Hastaların Bakış Açısıyla Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, pp.186-202, 2021 (National Refreed University Journal)

KOCA G. Ş. , ERİGÜÇ G.


(29) Interaction Between Self-rated Health and Labour Force Participation: A Panel Data Probit Model with Survival Estimates

Journal of Health Management, vol.1, no.1, pp.1-20, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Çinaroğlu S.


(30) Determining the factors affecting the technical efficiency scores of public hospitals using different regression methods

BENCHMARKING-AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.28, pp.2202-2215, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

ŞAHİN B., İLGÜN G., SÖNMEZ S.


(31) Evaluating patient safety culture at a private hospital

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, vol.14, no.4, pp.1161-1170, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

ozcan T. H. , KAYA S., Teles M.


(32) COMPARISON OF EUROPEAN COUNTRIES?HEALTHINDICATORS AND HEALTH EXPENDITURES BY CLUSTERINGANALYSIS

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.365-377, 2021 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P., DEMİRCİ Ş., KONCA M.


(33) POSTOPERATİF YATIŞ SÜRESİNİN BELİRLEYİCİLERİ

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.7, no.3, pp.665-679, 2021 (National Refreed University Journal)

KANDEMİR TÜRE A., ŞAHİN B.


(34) FİNANSAL TOKSİSİTE: KANSER BAKIMINDA YENİ BİR YAN ETKİ

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.24, no.3, pp.651-680, 2021 (National Refreed University Journal)

Ürek D., Uğurluoğlu Ö.


(35) Socio-demographic characteristics affect health information seeking on the Internet in Turkey

HEALTH INFORMATION AND LIBRARIES JOURNAL, vol.38, no.4, pp.304-312, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Demirci Ş., Uğurluoğlu Ö., Konca M., Çakmak C.


(36) Ev Diyalizine Yönelik Yapılan Ekonomik Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi

Sakarya Tıp Dergisi, vol.11, no.3, pp.716-726, 2021 (National Refreed University Journal)

DEMİR H., YALÇIN BALÇIK P.


(37) Assessment of Relationship between Hospital Resource Management Capacity and Characteristics of Hospitals and Managers

KONURALP TIP DERGISI, vol.13, no.2, pp.299-311, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Aktan T., ŞAHİN B.


(38) Distribution of Health Human Resources in Turkey in Provincial Level and a Need for More Effective Policy

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.24, no.2, pp.235-254, 2021 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S.


(39) Salgın Hastalıkların Yayılmasında Göçün Rolü

TURAN-SAM, vol.13, no.49, pp.147-154, 2021 (National Refreed University Journal)

Karadağ M., Çilhoroz Y., Işık O.


(40) Comparison of Top down and Bottom up Cost Approaches in Colon and Rectal Cancer Treatment

Health, vol.13, pp.90-109, 2021 (National Refreed University Journal)

NUMANOĞLU TEKİN R., ŞAHİN B.


(41) Türkiye?de Kanser İnsidansı ve Farkındalık Etkinlikleri ile Google Çevrimiçi Arama Hacmi Arasındaki İlişki: Retrospektif Bir Araştırma

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.353-360, 2021 (National Refreed University Journal)

Bayın Donar G.


(42) Factors Affecting the Mobbing Levels of Medical Secretaries

International Journal of Caring Sciences (National Refreed University Journal), vol.14, no.2, pp.1045-1051, 2021 (National Refreed University Journal)

İlgün G., Polat Ö. F. , Şahin B.


(43) Evaluation of Students' Opinions Regarding Distance Learning Practices in Turkish Universities During the Covid-19 Pandemic

Yuksekogretim Dergisi, vol.11, no.3, pp.607-616, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

IŞIK O., TENGİLİMOĞLU D., ŞENEL TEKİN P., TOSUN N., ZEKİOĞLU A.


(44) SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:SİSTEMATİK BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Faku?ltesi, vol.14, no.3, pp.784-799, 2021 (National Refreed University Journal)

KOCA G. Ş. , UĞURLUOĞLU Ö.


(45) Uluslararası Göçün Sağlık Statüsüne Etkisinin İncelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.32, no.4, pp.1382-1402, 2021 (National Refreed University Journal)

IŞIK O., ÇİLHOROZ Y.


(46) Evaluation of the Availability of Hospital-Based Health Technology Assessment in Public and Private Hospitals in Turkey: Ankara Province Sample

VALUE IN HEALTH REGIONAL ISSUES, vol.25, pp.165-171, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Artun E. D. , ŞAHİN B.


2020

(1) Costs analysis of diabetes mellitus: A study based on hospital invoices and diagnosis related groups

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.9, no.1, pp.23-31, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Top M., Aslan H., Akyürek Ç. E. , Aslan E. Ç.


(2) The Impacts of Healthcare Spending on Health Outcomes: New Evidence from OECD Countries

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.42, no.2, pp.218-222, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Karaman S., Ürek D., Bilgin Demir İ., Uğurluoğlu Ö., Işık O.


(3) Examining patient perceptions of service quality in Turkish hospitals: The SERVPERF model

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, vol.31, pp.342-352, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Akdere M., Top M., Tekingündüz S.


(4) An Evaluation of Verbal, Physical, and Sexual Violence Against Healthcare Workers in Ankara, Turkey

JOURNAL OF FORENSIC NURSING, vol.16, no.4, 2020 (SCI-Expanded)

Demirci Ş., Uğurluoğlu Ö.


(5) Malpraktis Korku Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.23, no.2, pp.261-272, 2020 (National Refreed University Journal)

Uğrak U., Işık O.


(6) Technical efficiency of healthcare systems in African countries: An application based on data envelopment analysis

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.9, no.1, pp.62-68, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Top M., Konca M., Sapaz B.


(7) Sağlık Hizmeti Kalite Algısını Etkileyen Faktörlerin SERVPERF Modeli ile Belirlenmesi

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.81-92, 2020 (National Refreed University Journal)

YORGANCIOĞLU TARCAN G., YALÇIN BALÇIK P.


(8) Comparative regression performances of machine learning methods optimising hyperparameters: application to health expenditures

International Journal of Bioinformatics Research and Applications, vol.16, no.4, pp.387-407, 2020 (Scopus)

Çinaroğlu S., Başer O.


(9) YAZILI BASINDA DEMANS HABERLERİ ÜZERİNE İÇERİK ANALİZİ UYGULAMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, pp.211-219, 2020 (National Refreed University Journal)

Kartal N., Erigüç G.


(10) A conceptual framework of quality of life in chronic kidney disease in Turkey: A patient-focused approach

International Journal of Health Planning and Management, vol.35, pp.1335-1350, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

BAYIN DONAR G., TOP M.


(11) Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Değerlendirilmesi: Çankaya İlçesi Örneği

Ankara Medical Journal, vol.20, no.2, pp.254-268, 2020 (National Refreed University Journal)

Gözlü K., Kaya S.


(12) Akılcı İlaç Kullanımı: Aile Hekimlerinde Bir Uygulama

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.11, no.2, pp.402-412, 2020 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P., SELVİ S.


(13) Prevalence of upper respiratory tract infections and associated factors among children in Turkey

JOURNAL FOR SPECIALISTS IN PEDIATRIC NURSING, vol.25, 2020 (SCI-Expanded)

Çınaroğlu S.


(14) Health behaviors and health services accessibility factors associated with diabetes: a propensity score matching analysis

Expert Review of Endocrinology & Metabolism, vol.1, no.1, pp.1-12, 2020 (National Refreed University Journal)

Çinaroğlu S.


(15) Google arama hacmi verileri ile Türkiye?de hastalık farkındalık günlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.177-188, 2020 (National Refreed University Journal)

Bayın Donar G.


(16) Integrated k-means clustering with data envelopment analysis of public hospital efficiency

HEALTH CARE MANAGEMENT SCIENCE, vol.23, no.3, pp.325-338, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

ÇINAROĞLU S.


(17) Usage of Copas Test and Shrinkage Models to Predict Out-of-Pocket Health Expenditures

Turkiye Klinikleri J Biostat., vol.12, no.3, pp.25-35, 2020 (National Refreed University Journal)

Çinaroğlu S.


(18) Advertising bans in the health sector: A case study

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, vol.13, pp.17-23, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

ŞANTAŞ F., Santas G., UĞURLUOĞLU Ö.


(19) The effects of communication skills levels of health professionals on the dimensions of the Johari Window model

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, vol.13, pp.434-446, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Koca G. Ş. , Erigüç G.


(20) Örgütsel Güvenin İhbarcılık (Whistleblowing) Üzerine Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Çalışma

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.29, no.6, 2020 (National Refreed University Journal)

IŞIK O., ORAK S., Balas S.


(21) TÜRKİYE'DE 2019 KOLON VE REKTUM KANSERİ TEDAVİ MALİYETİNİN YUKARIDAN AŞAĞI MALİYET YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ

Sosyal Guvence, no.16, pp.140-164, 2020 (National Refreed University Journal)

NUMANOĞLU TEKİN R., ŞAHİN B.


(22) Mavi Okyanus Stratejisi ve Sağlık Sektörü Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.245-261, 2020 (National Refreed University Journal)

Uğrak U., Uğurluoğlu Ö.


(23) Dijital epidemiyoloji

Turkish Journal of Public Health, vol.18, no.2, pp.192-203, 2020 (National Refreed University Journal)

Bayın Donar G.


(24) Kamu ve Özel Hastane Misyon İfadelerinin Pazarlama Bileşenleri Açısından İncelenmesi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.21, pp.471-492, 2020 (National Refreed University Journal)

DEMİRCİ Ş., UĞURLUOĞLU Ö.


(25) The impact of oversampling with ?ubSMOTE? on the performance of machine learning classifiers in prediction of catastrophic health expenditures

Operations Research for Health Care, vol.27, no.100275, pp.1-13, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Çinaroğlu S.


(26) Dijital pazarlama kanalları: Özel sağlık kuruluşlarına yönelik bir inceleme

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.39, pp.339-351, 2020 (National Refreed University Journal)

DEMİRCİ Ş., UĞURLUOĞLU Ö.


(27) SAĞLIK KURULUŞLARININ VİZYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

International Journal of Management Economics and Business, vol.16, no.2, pp.385-400, 2020 (National Refreed University Journal)

KARTAL N., UĞURLUOĞLU Ö.


(28) Attitudes and Barriers to Incident Reporting for Doctors and Nurses in a University Hospital's Surgery Departments

JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES, vol.4, no.2, pp.108-113, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

KAYA S., KARAMAN S., BİLGİN DEMİR İ., ÜREK D., KANDEMİR A., Yigit D.


(29) An Experimental Comparison of Traditional and Machine Learning Methods Prediction Performances: A Study on Health Outcomes

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.23, no.1, pp.23-40, 2020 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S.


(30) Modelling Unbalanced Catastrophic Health Expenditure Data by Using Machine?Learning Methods

Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, vol.1, no.1, pp.1-14, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Çinaroğlu S.


(31) Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Bir Kamu Hastanesi Örneği

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.89-97, 2020 (National Refreed University Journal)

DEMİRCİ Ş., UĞURLUOĞLU Ö.


(32) Otantik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği: Sağlık Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.23, no.3, pp.451-464, 2020 (National Refreed University Journal)

Korku C., Kaya S.


(33) Changes in hospital efficiency and size: An integrated propensity score matching with data envelopment analysis

SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES, vol.1, no.1, pp.10-30, 2020 (SCI-Expanded)

Çinaroğlu S.


(34) The Impact of Healthcare Spending on Health Outcomes: New Evidence from OECD Countries

Erciyes Medical Journal, vol.42, no.2, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Orak S., Ürek D., Bilgin Demir İ., Uğurluoğlu Ö., Işık O.


(35) Sağlık Hizmetlerinde Sevk Sistemi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.166-182, 2020 (National Refreed University Journal)

BULUT S., UĞURLUOĞLU Ö.


(36) Hastane Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerinin Hizmetkar Liderlik Özelliklerine İlişkin Algıları Üzerindeki Etkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.23, no.4, pp.725-736, 2020 (National Refreed University Journal)

Topaktaş G., Işık O.


(37) Hemşirelerin Bireysel Özellikleri İle Hastane Bilgi Sistemi Kullanılabilirliğinin İş Doyumuna Etkisi

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.41-54, 2020 (National Refreed University Journal)

YORGANCIOĞLU TARCAN G.


(38) ?Hasta mı, Müşteri mi?? Tartışmasında Farklı Yaklaşımlar

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.375-383, 2020 (National Refreed University Journal)

Aydan S.


(39) Systematic evaluation of the websites: Hospital-based practice

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, vol.13, pp.53-57, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

YORGANCIOĞLU TARCAN G., YALÇIN BALÇIK P., SAPAZ B.


(40) Assessment of The Factors Affecting The Radiation Protection Levels of Radiology Department Personnel at A University Hospital

Archives of Advances in Biosciences, vol.11, no.1, pp.8-15, 2020 (National Refreed University Journal)

ÇEVİK H., İLGÜN G., ŞAHİN B.


(41) Oncology Services Efficiency in the Age of Pandemic:A Jackknife and Bootstrap Sensitivity Analysis for Robustness Check of DEA Scores

Journal of Cancer Policy, vol.1, no.1, pp.1-12, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Çinaroğlu S.


(42) Sağlık Hizmetlerinde SWOT Analizi?nin Kullanımı Üzerine Yürütülen Çalışmaların İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, no.2, pp.218-228, 2020 (National Refreed University Journal)

ÇİLHOROZ Y., UĞURLUOĞLU Ö.


(43) Hasta Merkezli Bakım Yetkinlik Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.4, pp.416-426, 2020 (National Refreed University Journal)

SAYGILI M., KAR A., UĞURLUOĞLU Ö.


2019

(1) Bagısıklamanın Dıssallıgının Saglık Ekonomisi Perspektifinden Degerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri SaglıkBilimleri Dergisi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.219-230, 2019 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P., KARTAL N.


(2) Yeşil Hastane Sertifika Sistemleri

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.159-167, 2019 (National Refreed University Journal)

ÇİLHOROZ Y., IŞIK O.


(3) The Relationship Between Authentic Leadership, Performance and Intention to Quit the Job of Nurses

Hospital topics, vol.97, no.3, pp.73-79, 2019 (Scopus)

Özer Ö., UĞURLUOĞLU Ö., Sungur C., ÇIRAKLI Ü.


(4) Analytic hierarchy process for hospital site selection

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.8, pp.42-50, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Sahin T., Ocak S., Top M.


(5) Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Hastane Hizmet Kalitesine Etkisi: Hastane Yöneticileri Ve Sağlık Personelinin Değerlendirmeleri

Verimlilik Dergisi, no.3, pp.83-113, 2019 (National Refreed University Journal)

Korku C., Kaya S.


(6) Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye?nin Karşılaştırılması

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, vol.2, no.2, pp.348-358, 2019 (National Refreed University Journal)

IŞIK O., ORAK S.


(7) POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YAKLAŞIMIYLA İŞYERİ ARKADAŞLIĞI VE İŞE ADANMA İLİŞKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.15, no.4, pp.1201-1225, 2019 (National Refreed University Journal)

Şahinbaş F., Erigüç G.


(8) Assessment of the impact of public hospital associations (PHAs) on the efficiency of hospitals under the ministry of health in Turkey with data envelopment analysis

HEALTH CARE MANAGEMENT SCIENCE, vol.22, no.3, pp.437-446, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

ŞAHİN B., İLGÜN G.


(9) Sağlık Çalışanlarında Duygusal Emek ile İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.2, pp.225-240, 2019 (National Refreed University Journal)

YETİM B., ERİGÜÇ G.


(10) Malmquist İndeks İle OECD Ülkelerinin Sağlık Sistemleri Performansının Değerlendirilmesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.666-682, 2019 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P., KONCA M.


(11) Network among HTA ecosystem

HEALTH AND TECHNOLOGY, vol.9, pp.153-166, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Çınaroğlu S., Baser O.


(12) Letter to editor: about criticisms regarding manuscript entitled "assessment of the impact of public hospital associations (PHAs) on the efficiency of hospitals under the Ministry of Health in Turkey with data envelopment analysis"

HEALTH CARE MANAGEMENT SCIENCE, vol.22, no.3, pp.448-450, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

ŞAHİN B., İLGÜN G.


(13) Examining The Effects of Health Transformation Programon the Rates of Vaccination via ARDL Method

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.103-120, 2019 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P., SELVİ S., KONCA M.


(14) Evaluation of Transition to Electronic Prescriptions in Turkey: Perspective of Family Physicians

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH POLICY AND MANAGEMENT, vol.8, no.1, pp.40-48, 2019 (SCI-Expanded)

BULUT S., YILDIZ A., KAYA S.


(15) Evaluation of the Use of Strategic Management Tools by Hospital Executives in Turkey

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, vol.21, no.1, pp.38-52, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Bilgin Demir İ., Uğurluoğlu Ö.


(16) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp: Türkiye ve Seçilen Ülkelerinin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.22, no.1, pp.245-257, 2019 (National Refreed University Journal)

BİÇER İ., YALÇIN BALÇIK P.


(17) Does the unification of health financing affect the distribution pattern of out-of-pocket health expenses in Turkey?

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE, vol.28, pp.293-306, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Çınaroğlu S., Baser O.


(18) Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.22, no.4, pp.711-748, 2019 (National Refreed University Journal)

Teleş M., Kaya S.


(19) Nonclinical predictors of caesarean section: a path analytic approach

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, 2019 (SCI-Expanded)

Çınaroğlu S.


(20) Assessment of the Externality of Immunization from the Health Economics Perspective

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, vol.4, no.2, pp.219-230, 2019 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P., KARTAL N.


(21) The impact of work alienation on organizational health: A field study in health sector

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, vol.12, no.1, pp.18-24, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Özer Ö., Uğurluoğlu Ö., Saygılı M., Sonğur C.


(22) How Turkish Private Hospitals use Social media: A Qualitative Study

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, vol.45, no.1, pp.34-43, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

İlgün G., Uğurluoğlu Ö.


(23) Attitudes? of University Students towards Organ Donation and Transplantation

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.314-319, 2019 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P., YORGANCIOĞLU TARCAN G., SAPAZ B.


(24) Staff perceptions of patient safety culture in general surgery departments in Turkey

AFRICAN HEALTH SCIENCES, vol.19, no.2, pp.2208-2218, 2019 (SCI-Expanded)

Teles M., KAYA S.


(25) The Rational Use of Drug and Antibiotics

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.22, no.3, pp.695-709, 2019 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P., SELVİ S.


(26) EU-28 Country Clusters and Patterns of Disease During the European Refugee Crisis

Journal of International Migration and Integration, vol.1, no.1, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Çınaroğlu S.


(27) Sezaryen Yöntemi İle Gerçekleştirilen Doğumlarda Ortaya Çıkan Malpraktis Olgularının Yargıtay Kararları İle İncelenmesi

Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, vol.16, no.3, pp.155-159, 2019 (National Refreed University Journal)

ÇAKMAK C., YALÇIN BALÇIK P.


(28) Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İncelenmesi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.22, pp.157-180, 2019 (National Refreed University Journal)

YORGANCIOĞLU TARCAN G., YEŞİLAYDIN G., KARAHAN A.


(29) The evaluation of malpractice cases arising from aesthetic intervention in Turkey based on Supreme Court case law

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, vol.34, no.1, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

YALÇIN BALÇIK P., ÇAKMAK C.


(30) Organizational trust, employee commitment and job satisfaction in Turkish hospitals: implications for public policy and health

EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL, vol.98, 2019 (SCI-Expanded)

Gider Ö., Akdere M., Top M.


(31) The Impact of Internal Migration on the Maternal and Child Health Services Utilization in Turkey

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, vol.34, no.6, pp.519-528, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Santas G., ERİGÜÇ G., ERYURT M. A.


(32) Examining the Impact of Leader?Member Exchange on Organizational Citizenship Behaviour in Healthcare Sector

İş ve İnsan Dergisi, vol.6, no.1, pp.81-92, 2019 (National Refreed University Journal)

ÜREK D., UĞURLUOĞLU Ö.


(33) Interrelated Factors with Hospital Financial Performance from Hospital Managers? Perspective

Journal of Health Care Finance, vol.46, no.2, pp.1-23, 2019 (Scopus)

Çınaroğlu S., Zengül F.


(34) Paternalistic Leadership, Organizational Cynicism, and Intention to Quit One's Job in Nursing

Hospital topics, vol.97, no.4, pp.139-147, 2019 (Scopus)

Sungur C., Özer Ö., Saygili M., UĞURLUOĞLU Ö.


(35) Predictors of hospital readmissions in internal medicine patients: Application of Andersen's Model

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, vol.34, no.1, pp.370-383, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

KAYA S., Guven G. S. , AYDAN S., TOKA O.


(36) TÜRKİYE?DE ÖZEL HASTANELERE VE DEVLET HASTANELERİNE YÖNELİK ELEKTRONİK ŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ

Uluslararsı Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.5, no.3, pp.291-301, 2019 (National Refreed University Journal)

Şantaş F., Şantaş G., Erigüç G.


(37) Sağlık Çalışanlarının Öz Liderlik Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.3, pp.219-231, 2019 (National Refreed University Journal)

ÇAKMAK C., UĞURLUOĞLU Ö.


(38) Sağlık Yönetimi Literatüründe İhbar Etme Üzerine Yürütülen Çalışmaların İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.25-34, 2019 (National Refreed University Journal)

DEMİRCİ Ş., ERİGÜÇ G.


(39) Correction of patient medical record errors through a file control method

Health Policy and Technology, vol.8, pp.329-336, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Sungur C., Sonğur L., Çiçek A. Ç. , Top M.


(40) Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik, Sessizliğin Nedenleri Ve Sonuçlarına İlişkin Görüşleri

İşletme Bilimi Dergisi, vol.7, no.2, pp.389-423, 2019 (National Refreed University Journal)

ERŞAN Ç., UĞURLUOĞLU Ö.


(41) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖRGÜTLERDE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.51-68, 2019 (National Refreed University Journal)

GÜLTAÇ A. S. , ERİGÜÇ G.


(42) SAĞLIKTA BÖLGESEL PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN ALTERNATİF BİRYAKLAŞIM: İKİ AŞAMALI KÜMELEME UYGULAMASI

Verimlilik Dergisi, vol.1, no.2, pp.8-25, 2019 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S., Avcı K.


(43) An Evidence?Based Approach to Outcome Measurement in Oral and Dental Health Services: Oral Health?Related Quality of Life and Oral Health Impact

Worldviews On Evidence-Based Nursing, vol.16, no.5, pp.408-415, 2019 (SCI-Expanded)

Top M., Sönmez S., Aslan H.


(44) Evaluation of individuals' satisfaction with health care services in Turkey

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.8, no.1, pp.24-29, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Uğurluoğlu Ö., Ürek D., Bilgin Demir İ.


(45) Politics and health outcomes: A path analytic approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, vol.34, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Çınaroğlu S.


(46) AVOIDABLE MALIGNANT NEOPLASM MORTALITY IN TURKEY BETWEEN 2009 AND 2018

WORLD CANCER RESEARCH JOURNAL, vol.6, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Çınaroğlu S., Çalışkan Z.


(47) Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışına ve Nakline Yönelik Tutumları

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.314-319, 2019 (National Refreed University Journal)

YALÇIN BALÇIK P., YORGANCIOĞLU TARCAN G., SAPAZ B.


(48) Alturistik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.785-802, 2019 (National Refreed University Journal)

ÇAKMAK C., BİÇER İ., UĞURLUOĞLU Ö.


(49) Opinions and evaluations of stakeholders in the implementation of the public-private partnership (PPP) model in integrated health campuses (city hospitals) in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, vol.34, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Top M., Sungur C.


2018

(1) Do Gossip Functions Effect on Organizational Revenge and Job Stress Among Health Personnel?

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, vol.20, no.1, pp.64-72, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Şantaş G., Uğurluoğlu Ö., Özer Ö., Demir A.


(2) Hastanelere Yeniden Yatış Hızlarının Değerlendirilmesi: İç Hastalıkları Servislerinde Yapılan Bir Prospektif Kohort Çalışması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, pp.127-150, 2018 (National Refreed University Journal)

KAYA S., SAİN GÜVEN G., AYDAN S.


(3) Hastane İnovatif Faaliyetlerinin Algılanan Hizmet Kalitesine Etkisi: Devlet Hastanesi Örneği

Academic Journal of Information Technology, vol.9, 2018 (National Refreed University Journal)

YORGANCIOĞLU TARCAN G., KARAHAN A., TARCAN M.


(4) Sağlık Çalışanlarında Sessizlik İle İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme

İş ve İnsan Dergisi, vol.5, pp.19-32, 2018 (National Refreed University Journal)

YETİM B., ERİGÜÇ G.


(5) Kamu Hastanelerinde Klinik Teknoloji Düzeyini Etkileyen Faktörler

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,, vol.21, 2018 (National Refreed University Journal)

YORGANCIOĞLU TARCAN G., KARAHAN A.


(6) The Effect of Organizational Justice and Trust on Job Stress in Hospital Organizations

Journal of Nursing Scholarship, vol.50, pp.558-566, 2018 (SCI-Expanded)

Top M., Tekingunduz S.


(7) Türkiye?de Sağlık Sektöründe Kamu Özel İşbirliği Modeli: Paydaş Görüşlerine Dayalı Bir Alan Araştırması

Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.8, pp.159-186, 2018 (National Refreed University Journal)

SONĞUR C., TOP M.


(8) Hasta Güçlendirme Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

İşletme Bilimi Dergisi, vol.6, pp.27-42, 2018 (National Refreed University Journal)

KAYA N., IŞIK O.


(9) Hemşirelerin Etik İklim Algılarının Örgütsel Güven Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, pp.199-216, 2018 (National Refreed University Journal)

AYDAN S., KAYA S.


(10) Ankara?daki Hastanelerin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluğunun İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, pp.41-63, 2018 (National Refreed University Journal)

ÇİLHOROZ Y., IŞIK O.


(11) PHYSICAL QUALITY ASSESSMENT IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS

Journal of International Health Sciences and Management, vol.4, no.7, pp.9-20, 2018 (National Refreed University Journal)

ÇİLHOROZ Y., IŞIK O.


(12) The Antecedent of Organizational Outcomes Is Psychological Capital

HEALTH & SOCIAL WORK, vol.43, no.3, pp.155-164, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Köse S. D. , Köse T., Uğurluoğlu Ö.


(13) HEMŞİRELERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.21, no.4, pp.264-270, 2018 (National Refreed University Journal)

Şantaş F., Uğurluoğlu Ö.


(14) Patient Safety Culture, Evidence-Based Practice and Performance in Nursing

SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH, vol.31, pp.359-374, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Songur C., Ozer O., Gun C., Top M.


(15) Bibliyometrik Bir Analiz ile Yönetim Düşünce Sisteminin İncelenmesi

İş ve İnsan Dergisi, vol.5, pp.91-114, 2018 (National Refreed University Journal)

DEMİR H., ERİGÜÇ G.


(16) The Effect of Nurses? Empowerment Perceptions on Job Safety Behaviors: A Research Study in Turkey

International Journal Of Occupational Safety And Ergonomics, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

YILDIZ A., KAYA S., TELEŞ M., KORKU C.


(17) Understanding the relationship between effectiveness and outcome indicators to improve quality in healthcare

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, vol.29, pp.1294-1311, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Çınaroğlu S., Baser O.


(18) The relationship between medical innovation and health expenditure before and after health reform

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.7, pp.379-387, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Çınaroğlu S., Baser O.


(19) Sağlık Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışlarının İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.135-148, 2018 (National Refreed University Journal)

Ürek D., Bilgin Demir İ., Uğurluoğlu Ö.


(20) Risk factors associated with chronic low back pain: an analysis of Turkey health survey data

International Journal of Community Medicine and Public Health, vol.1, no.1, 2018 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S.


(21) Patients' readiness for discharge: Predictors and effects on unplanned readmissions, emergency department visits and death

JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, vol.26, no.6, pp.707-716, 2018 (SCI-Expanded)

KAYA S., Guven G. S. , AYDAN S., Kar A., Teles M., Yildiz A., et al.


(22) Taburculuğa Hazır Olmanın Boyutları: Belirleyicileri, Hasta Sonuçları ve Hastane Harcamaları ile İlişkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, pp.305-334, 2018 (National Refreed University Journal)

KAYA S., SAİN GÜVEN G., TELEŞ M., AYDAN S., KORKU C., KAR A.


(23) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Olan ve Olmayan Hastanelerin Teknik Verimliliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Karşılaştırılması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, no.2, pp.179-198, 2018 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S.


(24) Maliyet Değer Analizi Sonuçlarının Parametrik Olasılık Dağılımlarına Karşı Duyarlılığı: Bir Markov Zinciri Monte Carlo Simülasyonu Uygulaması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, no.2, pp.227-242, 2018 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S.


(25) TÜRKİYE?DE ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, pp.349-364, 2018 (National Refreed University Journal)

KAR A., ŞAHİN B.


(26) Sağlık Sektöründe İhbarcılık: Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Sekreterler Üzerine Bir Uygulama

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, pp.1-29, 2018 (National Refreed University Journal)

AYDAN S., KAYA S.


(27) HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİ, İŞ MOTİVASYONU VE YAŞAM TATMİNİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, pp.64-76, 2018 (National Refreed University Journal)

ŞANTAŞ F., IŞIK O., ÇİLHOROZ Y.


(28) Demographic and Welfare State Predictors of Out-of-Pocket Health Expenditures: A Path Analytic Model

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, vol.44, pp.569-586, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Çınaroğlu S.


(29) Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Alanında Yapılan Çalışmaların İincelenmesi

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, pp.49-64, 2018 (National Refreed University Journal)

ERİGÜÇ G., ŞAHİNBAŞ F., DEMİRCİ Ş., ŞANTAŞ G.


(30) Validity and reliability of the Turkish version of the readiness for hospital discharge scale/short form

JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, vol.26, no.3, pp.295-301, 2018 (SCI-Expanded)

KAYA S., Guven G. S. , Teles M., KORKU C., AYDAN S., Kar A., et al.


(31) Ethical climate as a moderator between organizational trust & whistle-blowing among nurses and secretaries

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.34, no.2, pp.429-434, 2018 (SCI-Expanded)

AYDAN S., KAYA S.


(32) A comprehensive framework identifying readmission risk factors using the CHAID algorithm: a prospective cohort study

INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE, vol.30, no.5, pp.366-374, 2018 (SCI-Expanded)

KAYA S., Guven G. S. , AYDAN S., TOKA O.


(33) Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sağlık Politikaları

Sakarya Tıp Dergisi, vol.8, no.2, pp.193-204, 2018 (National Refreed University Journal)

GÜLTAÇ A. S. , YALÇIN BALÇIK P.


(34) Aile hekimlerinin bakış açısı ile sevk zincirinin değerlendirilmesi

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.22, no.3, pp.118-132, 2018 (National Refreed University Journal)

BULUT S., UĞURLUOĞLU Ö.


(35) Pricing and reimbursement of generic pharmaceuticals in Turkey: Evaluation of hypertension drugs from 2007 to 2013

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.7, pp.182-193, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Kumru S., Top M.


(36) Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Uygulamalarının Hasta Faturaları veTeşhis İlişkili Gruplara Göre Maliyet Analizi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol.2018, pp.1-9, 2018 (National Refreed University Journal)

TOP M., ASLAN H., ZENGİN N.


(37) Sağlık Sektöründe Bütçe Etki Analizi

Sayıştay Dergisi, vol.109, pp.57-77, 2018 (National Refreed University Journal)

SÖNMEZ S., TOP M.


(38) Managerial Roles for Health Services: Quinn?s Competing Values Framework (CVF) Model

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.5, pp.83-92, 2018 (National Refreed University Journal)

BAYIN DONAR G., TURAÇ İ. S.


(39) Assessment of the efficiency of dental services in Turkey

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.7, no.2, pp.173-181, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

ŞAHİN B., İLGÜN G.


(40) Cepten Sağlık Harcamalarının Finansmanında Eşitsizlik ve Hakkaniyet: Uygulamalı Bir Ekonometrik Yaklaşım

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.876-897, 2018 (National Refreed University Journal)

Çınaroğlu S.


(41) Vekalet Teorisinin Sağlık Sektöründeki Yansımalarının Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Bağlamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.4, pp.180-194, 2018 (National Refreed University Journal)

ÜREK D., ERİGÜÇ G.


(42) Sağlık İletişiminde Bir Unsur Olarak Sosyal Medya: Bir Sosyal İçerik Platformundaki Sağlık Haberlerinin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.6, no.1, pp.569-587, 2018 (National Refreed University Journal)

Kartal N., Erigüç G.


(43) The Effect of Paternalistic Leadership on Job Performance and Intention to Leave the Job

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, vol.20, no.1, pp.46-55, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Uğurluoğlu Ö., Aldogan E. U. , Turgut M., Ozatkan Y.


Department of Political Science and Public Administration

2022(11) 2021(17) 2020(24) 2019(17) 2018(13)

2022

(1) Conceptualizing citizen-to-citizen (C2C) interactions within the E-government domain

Government Information Quarterly, vol.39, no.1, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

SAYLAM A., YILDIZ M.


(2) Emergence & development of behavioral public policy units in government: the case of Turkey

ASIA PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION, vol.44, no.1, pp.66-80, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Kusseven A., YILDIZ M.


(3) Shutdown: how COVID shook the world?s economy by Adam Tooze, New York, USA, Viking, 2021, 368 pp., $17.04 (hardcover), ISBN 9780593297551; $25.08 (paperback), ISBN 9780241501771; $15.99 (eBook), ISBN 9780593297568

Eurasian Geography And Economics, no.Online, pp.1-3, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Ayan C.


(4) Evaluation of Administrative Capacity in the Public Administration from the Perspective of E-Participation

AMME IDARESI DERGISI, vol.55, no.2, pp.63-88, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

KOCAOĞLU B. U. , SAYLAM A.


(5) Decentralization to municipalities and party control over women's councils in Turkey: cultivating women's political power or relegating them to the backyard?

POLITICS GROUPS AND IDENTITIES, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

SUMBAS YAVAŞOĞLU A.


(6) Elaeddîn Seccadî, Kurdewarî and Négritude

Journal of the University of Garmian, vol.9, pp.131-140, 2022 (National Refreed University Journal)

Yüksel M.


(7) Iranian literature after the Islamic revolution: production and circulation in Iran and the world

Middle Eastern Studies, vol.58, no.1, pp.241-244, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Yüksel M.


(8) Relations of production and social reproduction, the state and the everyday: women's labour in Turkey

REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY, vol.29, no.6, pp.1894-1916, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

ARSLAN A.


(9) Party (de)institutionalization in times of political uncertainty: The case of the Justice and Development Party in Turkey

PARTY POLITICS, vol.28, no.1, pp.71-84, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş., Yavuzyilmaz H.


(10) Akıllı Şehirlerde Veri Yönetimi Yaklaşımları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.519-534, 2022 (National Refreed University Journal)

Tamer H. Y.


(11) Dijitopya: Teknoloji, Yönetim ve Emek Bağlamında Ütopyalar ve Distopyalar Üzerine Bir İnceleme

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, vol.4, no.1, pp.13-37, 2022 (National Refreed University Journal)

Tamer H. Y.


2021

(1) A Study of Typology Determination for Turkish Local Governments After The Local Government Reform in Europe

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, vol.20, no.1, pp.255-292, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

SADİOĞLU U., Cifci Y.


(2) KAMU YÖNETİMİNDE ELEKTRONİK VATANDAŞ KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER EKSENİNDE TÜRK KAMU YÖNETİMİ İÇİN BİR ORTAK YAPIM PORTAL ÖNERİSİ: MİLLETİNKARARİ.GOV.TR A Coproduction Portal Proposal for Turkish Public Administration within the Framework of Factors Affecting Electronic Citizen Participation in Public Administration: Milletinkarari.gov.tr

KAYTEK DERGİSİ, no.1, pp.81-101, 2021 (National Refreed University Journal)

Saylam A.


(3) Ebedi Savaşın Pandemi Kesiti

Textum, no.1, pp.1, 2021 (National Refreed University Journal)

Güven E.


(4) TAŞINMAZ DEVRİNİN NOTERLİKLERDE YAPILMASININ ÖNEMİ VE FAYDALARI

Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, vol.8, no.1, pp.9-34, 2021 (National Refreed University Journal)

UZUN M. M. , KÜÇÜKGÜNGÖR E., ERDOĞAN M. Ş. , YILDIZ M.


(5) Türkiye?de Köy Romanını Yeniden Yorumlamak: Modernleşme ve Alegori

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.38, no.2, pp.357-369, 2021 (National Refreed University Journal)

Dede K.


(6) The Mediating Effect of Perceived Stress on Transformational and Passive-Avoidant, Leadership-Commitment Linkages

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP, vol.10, no.4, pp.348-366, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Ekmekci Ö., METİN CAMGÖZ S., GÜNEY S., ÖKTEM M. K.


(7) How to Increase the Internationalization Capacity of Science & Technology Park Firms: Some Lessons for The Managers

SOSYOEKONOMI, vol.29, no.47, pp.43-58, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Imer S. T. , ÖKTEM M. K. , Kaskati O. T.


(8) Efficiently Operating Technoparks: A Step Towards Turkey's Development

SOSYOEKONOMI, vol.29, no.48, pp.407-426, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Imer S. T. , ÖKTEM M. K. , Kaskati O. T.


(9) Kamu Yönetiminde Bir E-Katılım Modeli Olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Destekli Kitle Kaynak Kullanımı

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.39, no.2, pp.271-287, 2021 (National Refreed University Journal)

Saylam A.


(10) Sunuş: Osmanlı İmparatorluğu'nda Farsça Süreli Yayınlar

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, no.52, pp.31-48, 2021 (National Refreed University Journal)

Yüksel M.


(11) Dimağın Şahsiyeti ya da Leyla'yı Öldürmek: Rebia Tevfik Başokçu Otobiyografisi Üzerine

Toplumsal Tarih, no.333, pp.60-68, 2021 (National Refreed University Journal)

Dede K.


(12) Covid-19 Krizi Ekseninde Ulusal Kriz Yönetiminde Yeniden Yapılanma

İZMIR JOURNAL OF ECONOMICS, vol.36, no.2, pp.439-459, 2021 (National Refreed University Journal)

Övgün B., Tamer H. Y.


(13) Türkiye'de Covid-19 Pandemisiyle Mücadele Politikalarında Görünmeyenler: Kadınlar

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.39, pp.155-172, 2021 (National Refreed University Journal)

Sumbas A.


(14) Women and work: Feminism, labor, and social reproduction

GENDER WORK AND ORGANIZATION, vol.28, no.4, pp.1714-1717, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

ARSLAN A.


(15) THE COMPETENCY MOVEMENT IN PUBLIC HOSPITALS: ANALYSING THE COMPETENCIES OF HOSPITAL EXECUTIVE MANAGERS

TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, no.62E, pp.22-43, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Barsbay M. C. , ÖKTEM M. K.


(16) The substantive representation of women parliamentarians of the AKP: the case of maternity leave and part-time work

POLITICS GROUPS AND IDENTITIES, vol.1, pp.1-9, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Sumbas A., Dinçer P.


(17) Kamu Personel Sisteminde Değişim Tartışmalarına Bir Katkı: ?5-S Reform Çerçevesi?

Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.11-34, 2021 (National Refreed University Journal)

Acar M.


2020

(1) The COVID-19 Crisis and the Information Polity: An Overview of Responses and Discussions in Twenty-one Countries from Six Continents

Information Polity, vol.25, no.3, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

MEIJER A. J. , WEBSTER W., YILDIZ M.


(2) Kentsel Çöküntü Alanları Üzerine Teorik Bir Tartışma

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, pp.155-180, 2020 (National Refreed University Journal)

ERGÖNÜL E., SADİOĞLU U.


(3) Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlık ve Uygulama Aşamalarında Sosyal Boyutun Analizi: İzmir Örneği

memleket yönetim siyaset dergisi, no.34, pp.243-283, 2020 (National Refreed University Journal)

SADİOĞLU U., ÖMÜRGÖNÜLŞEN U., ERGÖNÜL E., KES ERKUL A.


(4) Erken Cumhuriyet Döneminde Camiler ve Laiklik

Toplum ve Bilim, no.154, pp.131-141, 2020 (National Refreed University Journal)

Yüksel M.


(5) Big data maturity models for the public sector: a review of state and organizational level models

TRANSFORMING GOVERNMENT- PEOPLE PROCESS AND POLICY, vol.14, no.4, pp.681-699, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

OKUYUCU A., YAVUZ N.


(6) ATATÜRK DÖNEMİ 1929 DÜNYA EKONOMİK BUNALIMI YILLARINDA İKTİSAT VEKÂLETİ (21.01.1928- 31.12.1938)* MINISTRY OF ECONOMY DURING GREAT DEPRESSION IN THE PERIOD OF ATATÜRK (21.01.1928- 31.12.1938)

Yasama Dergisi, no.41, pp.237-273, 2020 (National Refreed University Journal)

Saylam A.


(7) The Reflections of Post-Fordism on Public Administration

SOSYOEKONOMI, vol.28, no.45, pp.327-352, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

SADİOĞLU U., Altay S.


(8) "Eski" ve "Yeni Türkiye Arasında Özal Nostaljisi

Moment Dergi, vol.7, no.1, pp.5-25, 2020 (National Refreed University Journal)

Dede K., Çoruk E.


(9) Qualitative analysis to determine decision-makers' attitudes towards e-government services in a De-Facto state

JOURNAL OF INFORMATION COMMUNICATION & ETHICS IN SOCIETY, vol.18, no.4, pp.609-629, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Kaya T., Sagsan M., Medeni T., Medeni T., YILDIZ M.


(10) Regional Development Agencies in Turkey on the Scope of Governance and Local Elites: An Evaluation after 10-years-experience

Lex Localis-Journal of Local Self-Government, vol.18, no.2, pp.371-394, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Sadioğlu U., Dede K., Göçoğlu V.


(11) YÖNETİŞİM MEKANİZMASINI GÜÇLENDİRECEK BİR ARAÇ OLARAK FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.38, no.4, pp.777-804, 2020 (National Refreed University Journal)

Özacit İ., Öktem M. K.


(12) The Circassians of Turkey: War, Violence and Nationalism from the Ottomans to Atatu?rk

Middle Eastern Studies, vol.56, no.4, pp.680-682, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Yüksel M.


(13) YEREL YÖNETİMLERDE ÇOCUK KATILIMI KAĞITHANE ÇOCUK MECLİSİ ÖRNEĞİ

MARMARA ÜNİVERİTESİ SİYASAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020 (National Refreed University Journal)

ÖKTEM M. K. , AKPINAR İ. E. , KÜÇÜK H.


(14) TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE MERKEZİ DÜZEYDE E-KATILIM: BAKANLIKLARIN WEB SİTELERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.41, pp.23-37, 2020 (National Refreed University Journal)

Saylam A.


(15) Citizen Attitudes Towards E-Government Services: Comparison of Northern and Southern Nicosia Municipalities

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE DIGITAL AGE, vol.7, no.1, pp.17-32, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Kaya T., Sagsan M., YILDIZ M., Medeni T., Medeni T.


(16) Akademik Büyük Veri ve Bilimsel Bilgi Üretimi: Dergipark Örneği

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.1, pp.93-110, 2020 (National Refreed University Journal)

Tamer H. Y. , Övgün B., Yalçıntaş A.


(17) Making the Woman Worker: Precarious Labor and the Fight for Global Standards, 1919-2019

INTERNATIONAL FEMINIST JOURNAL OF POLITICS, vol.22, no.5, pp.801-803, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

ARSLAN A.


(18) BRA VE VİZE YAVAŞ ŞEHİRLERİNİN MELBOURNE İLKELERİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020 (National Refreed University Journal)

AKPINAR İ. E. , ÖKTEM M. K. , KÜÇÜK H.


(19) Ruler Visibility and Popular Belonging in the Ottoman Empire, 1808?1908

Middle Eastern Studies, vol.56, no.2, pp.329-331, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Yüksel M.


(20) Gendered local politics: the barriers to women's representation in Turkey

DEMOCRATIZATION, vol.27, no.4, pp.570-587, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Sumbas A.


(21) Türk Kamu Sektöründe Bilgi ve Bilişim Güvenliği

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi - Journal of Public Administration and Technology, vol.2, no.1, pp.72-93, 2020 (National Refreed University Journal)

ÇAĞLAR A., Özbilen T.


(22) Yapay Zeka Bağlamında Dijital Dönüşüm Ofisi

ANKARA UNIVERSITESI. SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, vol.75, no.2, pp.775-803, 2020 (National Refreed University Journal)

Tamer H. Y. , Övgün B.


(23) Türkiye?de Kentsel Dönüşümün Anlamı, Aktörleri ve Amaçları

İdealkent, vol.11, no.30, pp.878-908, 2020 (National Refreed University Journal)

SADİOĞLU U., ERGÖNÜL E.


(24) The potential for dialogical transversal politics and coalitional solidarities in the contemporary women's movement in Turkey

WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM, vol.80, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

DİNÇER P.


2019

(1) The Turkish presidential elections of 24 June 2018

MEDITERRANEAN POLITICS, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Esen B., YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(2) Siyaset Perspektifinden Toplumsal Hareketleri Anlamak: İspanya?da 15M Hareketi Örneği

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.683-705, 2019 (National Refreed University Journal)

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(3) Kimlik ve Farklılık Kavramlarının Diyalog Temelli Çapraz Politika Üzerinden Yeniden Değerlendirilmesi

Opus-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.17, pp.1762-1785, 2019 (National Refreed University Journal)

Dinçer P.


(4) Oral Poets in Conflict: Âşık Veysel and Dengbêj Reso on the Rope

Journal Of Folklore Research, vol.56, pp.71-103, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Yüksel M.


(5) İdari Reformun Yüz Yılı: Türk Kamu Yönetimi Reformlarının Karar Verme Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Ombudsman Akademik, vol.5, no.10, pp.39-83, 2019 (National Refreed University Journal)

GÖÇOĞLU V., KURT İ. D. , ÖKTEM M. K.


(6) CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATINDAKİ YENİDEN YAPILANMA YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ YAKLAŞIMI İLE NE KADAR ÖRTÜŞMEKTEDİR

Yasama Dergisi, vol.40, pp.11-32, 2019 (National Refreed University Journal)

Saylam A.


(7) The Comparative Analysis of Urban Transport in Ankara By Gender and Age Groups

MEGARON, vol.14, no.4, pp.544-554, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

ULVİ H., UYSAL M., ÖKTEM M. K. , Onder H. G.


(8) Iranian Students in Turkey, 1944-1950

Archiv Orientalni, vol.87, pp.241-266, 2019 (AHCI)

Yüksel M.


(9) Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Kentler

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, vol.1, no.1, pp.43-61, 2019 (National Refreed University Journal)

SADİOĞLU U., DİNÇ B.


(10) Women's rights organizations and Turkish state in the post-2011 era: ideological disengagement versus conservative alignment

TURKISH STUDIES, vol.20, no.5, pp.728-753, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Koyuncu B., Ozman A.


(11) An Alternative Account of the Populist Backlash in the United States: A Perspective from Turkey

PS-POLITICAL SCIENCE & POLITICS, vol.52, no.3, pp.445-450, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Esen B., YARDIMCI GEYİKÇİ Ş.


(12) Women's empowerment on a local level in Turkey: the case of violence against women

TURKISH STUDIES, vol.20, no.2, pp.249-272, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Sumbas A., Koyuncu B.


(13) Feminist Araştırmada İçeriden ve/veya Dışarıdan Olmak: Akademi ve Aktivizm Arasında Bir Köprü Olarak Düşünümsellik

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.4, pp.3728-3745, 2019 (National Refreed University Journal)

Dinçer P.


(14) KURUMSAL KURAM EKSENİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.22, pp.129-148, 2019 (National Refreed University Journal)

Saylam A.


(15) Modernleşme Teorisini Yeniden Düşünmek: Ekonomik Kalkınma ve Demokrasi İlişkisine Eleştirel Bir Bakış

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.18, pp.2996-3022, 2019 (National Refreed University Journal)

YARDIMCI GEYİKÇİ Ş., Cil U.


(16) From top to down or central to local: Transformation of the neighborhood units as a policy tool of presidential system in Turkey

Lex Localis, vol.17, no.3, pp.561-590, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

SADİOĞLU U., ERGÖNÜL E.


(17) Analysing the dilemma between part-time employment and growth in Turkey from a gender perspective

DYNAMICS OF GROWTH IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY, vol.183, pp.197-215, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Aydin D., Sumbas A.


2018

(1) Tarihsel Perspektiften Geleceğe, Yerel Yönetimler Bağlamında Rus Kamu Yönetiminde Güncel Reformların Analizi

Memleket Siyaset Yönetim, vol.13, pp.59-74, 2018 (National Refreed University Journal)

SADİOĞLU U., ERDİNÇLER R. E.


(2) Complex Thinking as a Result of Incongruent Information Exposure

AMERICAN POLITICS RESEARCH, vol.46, no.2, pp.217-245, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Erisen C., Redlawsk D. P. , ERİŞEN E.


(3) How Happy to Call Oneself a Turk: Provincial Newspapers and the Negotiation of a Muslim National Identity

British Journal Of Middle Eastern Studies, vol.45, pp.112-114, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Yüksel M.


(4) The Examination of Private Security Companies from the Viewpoint of Defense Policies

AMME IDARESI DERGISI, vol.51, no.3, pp.27-59, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

YILDIZ M., Ekmekcioglu A.


(5) Sosyal Belediyecilik Bağlamında Türkiye?xxde Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Faaliyetleri

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (National Refreed University Journal), vol.27, no.3, pp.1-27, 2018 (National Refreed University Journal)

SEÇKİNER BİNGÖL E., ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(6) Etkin Bir Yerel Paydaş Olma Yolunda Kadın Meclislerinin Karşılaştığı Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.32, pp.65-81, 2018 (National Refreed University Journal)

SUMBAS A., ÖMÜRGÖNÜLŞEN U.


(7) İnsansız Hava Araçlarının Askeri ve Sivil Alanlarda Kullanımı: ABD ve Türkiye Örnekleri ve Bazı Politika Önerileri

Türk İdare Dergisi, vol.90, no.486, pp.166-227, 2018 (National Refreed University Journal)

EKMEKÇİOĞLU A., YILDIZ M.


(8) Self-concept orientation and organizational identification: a mediated relationship

JOURNAL OF MANAGERIAL PSYCHOLOGY, vol.33, pp.358-371, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

GUO C., Miller J. K. , Woodard M. S. , Miller D. J. , Silvernail K. D. , AYDIN M. D. , et al.


(9) Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Politikası olarak Ebeveyn İzni

ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE, vol.8, no.2, pp.167-194, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Sumbas A.


(10) İl Özel İdaresi Personel Rejimi Üzerine Tarihsel Bir İnceleme: 1913-1980

Memleket Siyaset Yönetim, vol.13, no.30, pp.33-70, 2018 (National Refreed University Journal)

Güven E.


(11) Dijital Kütüphanelerin Üniversitelerin Akademik Performansına Etkisi: Kamu Yönetimi Disiplini Bağlamında Bir İnceleme

YASAMA Dergisi, pp.93-120, 2018 (National Refreed University Journal)

GÖÇOĞLU V., BABAOĞLU C., ÖKTEM M. K.


(12) Siyasi Kontrol Toplumsal Hareketler ve Türk Sivil Asker İlişkilerine Vatandaş Etkisi

Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.9, pp.7-35, 2018 (National Refreed University Journal)

ULUÇAKAR M., ÇAĞLAR A.


(13) Can The Institutional Theory Of Organizations Be Useful To Understand And Explain E-Government Applications?

SIYASAL-JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES, vol.27, no.1, pp.7-22, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

YILDIZ M., LEBLEBİCİ D. N.


Department of Social Work

2022(17) 2021(36) 2020(29) 2019(35) 2018(27)

2022

(1) Relationship between psychosocial characteristics and asthma management self-efficacy of caregiver mothers: a pilot study of pediatric asthma management in Turkey

HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL, vol.43, no.6, pp.620-641, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

YILDIRIM B., TUNCAY T.


(2) The depth of trauma: The children left behind after femicide in Turkey

INTERNATIONAL SOCIAL WORK, vol.65, no.1, pp.110-123, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Akbas G., KARATAŞ K.


(3) Examination of university students' attitudes towards older people: the case of social work education

EDUCATIONAL GERONTOLOGY, vol.48, pp.237-249, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Ayguler E., BUZ S.


(4) Experiences of Divorced Women Subject to Domestic Violence in Turkey

JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE, vol.37, no.5-6, pp.2443-2466, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Kelebek-Kucukarslan G., CANKURTARAN Ö.


(5) Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri?nde Koruyucu Aile Sistemi: Fırsatlar ve Güçlükler

Türkiye sosyal hizmet araştırmaları, vol.6, no.1, pp.83-99, 2022 (National Refreed University Journal)

ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


(6) BUGÜNÜN TÜRKİYE?SİNDE GÖÇ GERÇEĞİ: KÜRESEL HAREKETLİLİĞİN NERESİNDEYİZ?

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, pp.473-500, 2022 (National Refreed University Journal)

KARATAŞ K., AYYILDIZ A. A.


(7) The Effectiveness of a Brief Mindfulness-Based Program for Social Work Students in Two Separete modules:Traditional and online

Journal Of Evidence-Based Social Work, vol.19, no.1, pp.42-63, 2022 (National Refreed University Journal)

HOSSEINZADEH ASL N., İL S.


(8) Barriers to Reporting Intimate Partner Violence (IPV) By Syrian Women Refugees: A Case Study of Syrian Women Refugees in Ankara-Turkey. Aile İçi Şiddete Maruz Kalan Suriyeli Sığınmacı Kadınların Resmi Kurumlardan Yardım Aramama Nedenleri: Ankara'daki Suriyeli Sığınmacı Kadınlar Örneği.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.33, no.2, pp.387-405, 2022 (National Refreed University Journal)

CANKURTARAN Ö., Mohammed HASSAN M. K.


(9) Boşanmış Kadınların Yaşam Öyküleri ve Yoksullukla Başetme Biçimleri

Kriz Dergisi, vol.15, no.1, pp.25-38, 2022 (National Refreed University Journal)

ÇAMUR G., ACAR H., BAYKARA ACAR Y., KARATAŞ K.


(10) ŞİZOFRENİ TANISI OLAN ANNELERİN BEBEKLERİ İLE İLİŞKİSİ

CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY, vol.14, no.3, pp.427-436, 2022 (National Refreed University Journal)

Çetinkaya Büyükbodur A., Sakarya H., Kılıçlı A.


(11) "They taught us not only our rights as women, but also how to live." Gender-based violence and empowerment experiences of Syrian women in Turkey and the role of women and girls safe spaces: A qualitative study

HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL, vol.43, pp.946-963, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

ALBAYRAK H., CANKURTARAN Ö., Bahar-Ozvaris S., Erdost T.


(12) Factors Affecting the Psychological Distress among Turkish Midlife White-Collar Unemployed in the Covid-19 Period

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, vol.48, no.2, pp.200-213, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

HATİPOĞLU E., TUNCAY T.


(13) Are they waiting for the welfare state or Godot? Reflections from people who lost their jobs or incomes during Covid-19 pandemic in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

GENCER T. E. , SELÇUK O., ALBAYRAK H., FIRAT E., DEMİRÖZ F.


(14) TÜRKİYE?DE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE UYGULANAN SOSYAL YARDIMLAR

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.219-236, 2022 (National Refreed University Journal)

ÖZSOY D., KARATAŞ K.


(15) Nesne Psikoloji Dergisi

NESNE PSIKOLOJI DERGISI, vol.10, no.25, pp.438-455, 2022 (National Refreed University Journal)

CAN F., ERGÜL TOPÇU A., TOPÇU G.


(16) Compassion Fatigue in Informal Caregivers of Children with Cancer; a Section from Turkey

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, vol.37, no.8, pp.729-743, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Orbay I., Baydur H., Uçan G.


(17) Health Beliefs in Association with Behaviors in Compliance with COVID-19 Public Health Guidelines: A Cross-sectional Study

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, vol.37, no.1, pp.14-27, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Can F., Ergul-Topcu A., Topçu G.


2021

(1) Orduda Sosyal Hizmet: Terör Gazilerinin Depresyon ve Yaşam Doyumunun Değerlendirilmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.32, no.1, pp.23-40, 2021 (National Refreed University Journal)

BAŞCILLAR M., KARATAŞ K.


(2) TÜRKİYE?DE AİLE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.45, pp.173-183, 2021 (National Refreed University Journal)

HOSSEINNEZHAD HENDVARI F., KARATAŞ K.


(3) KRONİK ÜVEİT HASTALIĞI OLAN ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, no.17, pp.39-58, 2021 (National Refreed University Journal)

YANARDAĞ R., ÖZKAN Y., YALÇINDAĞ F. N.


(4) Gender inequality, the welfare state, disability, and distorted commodification of care in Turkey

New Perspectives On Turkey, vol.35, no.1, pp.1-36, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Atasü Topcuoğlu R.


(5) Almanya ve Türkiye?de Karşılaştırmalı Olarak Çocuk Koruma Politikaları: Türkiye?de Çocuk Koruma Hizmetlerinin Sivil Yüklenicilere Kısmen Devredilmesine Yönelik Bir Öneri

Turkish Studies and Social Sciences, vol.16, no.6, pp.1967-1985, 2021 (National Refreed University Journal)

DOĞAN B., ÖZKAN Y.


(6) Suriyeli Kadınlarla Yapılan Evliliklerin Medyadaki Görünümü: Sosyal Hizmette Savunuculuk için Bir Çağrı

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.33, no.2, pp.537-562, 2021 (National Refreed University Journal)

Certel N., Atasü Topcuoğlu R.


(7) Mültecilere Yönelik Kalıcı Çözümlerden Biri Olarak Gönüllü Geri Dönüş

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2021 (National Refreed University Journal)

BUZ S., KORÇ S.


(8) Dynamics of Child Marriages among Syrian and Afghan Refugees in Turkey

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.1, pp.251-269, 2021 (National Refreed University Journal)

ÖZTÜRK A. B. , ALBAYRAK H., KARATAŞ K., ASLAN H.


(9) Zorunlu Göçe Maruz Kalan Bireylerin Psikososyal İyilik Hali

Toplum ve Sosyal Hizmet, 2021 (National Refreed University Journal)

BUZ S., DİKMEN A.


(10) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Değerlendirmeleri: Türkiye?nin Yedi Bölgesinde Yedi İl Örneklemi

Toplum ve Sosyal Hizmet, 2021 (National Refreed University Journal)

BUZ S., AFYONOĞLU M. F.


(11) İşsizlerde Yaşam Doyumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Dünya Değerler Araştırması Verisinden Türkiye Analizi

Toplum ve Sosyal Hizmet, 2021 (National Refreed University Journal)

HATİPOĞLU E., TUNCAY T.


(12) DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİLİ HASTALARINA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN BAKIM YÜKÜ VE AİLE YILMAZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, vol.18, no.18, pp.1-18, 2021 (National Refreed University Journal)

Atasü Topcuoğlu R.


(13) An Evaluation on Employment of Asylum Seekers in Turkey in terms of Human Capital

SOSYOEKONOMI, vol.29, no.47, pp.159-180, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

AYGÜLER E., Ayalp M. C. , Yetkin-Aker D., BUZ S.


(14) Effects of Social Support Levels and Caregiver Burden on Quality of Life of Caregivers of Patients with Alzheimer?s Disease

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.8, no.3, pp.478-486, 2021 (National Refreed University Journal)

ERBAY E., YILDIRIM B., BAYDUR H.


(15) Şizofreni Tanısı Konulan Bireylerin İstihdamı

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, vol.13, no.1, pp.93-108, 2021 (National Refreed University Journal)

BUZ S., NAZLIER KESER E. N. , MAYDA F. A. , AKOĞLU G.


(16) Barriers in Achieving Social Cohesion: A Qualitative Study

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, no.63, pp.339-357, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

AYGÜLER E., BUZ S., GÜZEL B.


(17) DEZAVANTAJLI BÖLGEDE ÇALIŞAN MESLEK ELEMANLARININ KAMUSAL SOSYAL HİZMET SUNUMUNA İLİŞKİN ALGILARI

ekev-akademi-dergisi, vol.0, no.88, pp.35-52, 2021 (National Refreed University Journal)

CANKURTARAN Ö., Ayyıldız A. A.


(18) LONDRA?DAKİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN TÜRKİYELİ GÖÇMENLERİN ENTEGRASYONU KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 2021 (National Refreed University Journal)

BUZ S.


(19) Eroin Arkadaşlığı: Çevresi İçerisinde Birey Perspektifi İle Madde Bağımlılarının Yaşam Deneyimleri

Bağımlılık Dergisi, vol.22, no.1, pp.65-75, 2021 (National Refreed University Journal)

Danışmaz Sevin M., Erbay E.


(20) Tu?rkiye?deki Sığınmacı İstihdamının Beşerî Sermaye Açısından Değerlendirilmesi

Sosyoekonomi, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

AYGÜLER E., AYALP M. Ç. , Yetkin Acer D., BUZ S.


(21) The Quality of Life, Depression Levels and Coping Styles of Patients on Kidney Transplant Waiting List

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, vol.36, no.4, pp.432-447, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

ERBAY E., Arslan K., HATİPOĞLU E., YILDIRIM T.


(22) Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadıkları Zorluklara İlişkin Deneyimleri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.43, pp.6682-6707, 2021 (National Refreed University Journal)

TOPER F., ÖZKAN Y.


(23) ERGEN EBEVEYNLERİNİN MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU SORUNUNA İLİŞKİN ALGISI

SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL, vol.6, no.25, pp.15-31, 2021 (National Refreed University Journal)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(24) Sosyal Hizmet ve Bilinçli Farkındalık Uygulamaları

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.32, no.2, pp.643-659, 2021 (National Refreed University Journal)

Hosseinzadeh ASL N. R. , Dölek K., İL S.


(25) buzdolabında arana mutluluk: Covit-19 küresel salgın sürecinde depresyon, anksiyete ve stresin duygusal yeme bozukluğuna etkisi

Toplum ve Sosyal Hizmet, pp.183-200, 2021 (National Refreed University Journal)

ÖZKAN Y., DANIŞMAZ SEVİN M., Avcı Ü. E.


(26) TEK EBEVEYNLİ HANELERDEKİ KADINLARIN ROL VE SORUMLULUKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE DENEYİMLEDİKLERİ GÜÇLÜKLER

Akademik Hassasiyetler, 2021 (National Refreed University Journal)

DEMİREL B., BUZ S.


(27) TÜRKİYE?DE SIĞINMACI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ENGELLERİN FENOMENOLOJİK YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Milli Eğitim, 2021 (Scopus)

SELÇUK O., GÜZEL B., BUZ S.


(28) Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Suriyelilere Yönelik Tutumu: Türkiye?nin Yedi Bölgesinde Yedi İl Örneklemi

Toplum ve Sosyal Hizmet, 2021 (National Refreed University Journal)

AFYONOĞLU M. F. , BUZ S.


(29) Effectiveness of Group Interpersonal Psychotherapy Among Women with Major Depression in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY, vol.71, no.1, pp.180-202, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

ORAL M., TUNCAY T.


(30) TEMEL BİR İNSAN HAKKI OLARAK ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİM HAKKI: ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ VELİLERİNİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

International Journal of Social & Humanities Sciences Research, vol.8, no.76, pp.2638-2652, 2021 (National Refreed University Journal)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(31) Bir İfşa Mekanı Olarak Kadınlar Kulübü Örneğinde Cinsel Şiddetin Online İfşası ve İfşalara Verilen Tepkiler

Fe Dergi, vol.13, no.1, pp.28-41, 2021 (National Refreed University Journal)

CANKURTARAN Ö., Şaldırdak G. A.


(32) MADDE KULLANAN 13-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARI İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

JOURNAL of SOCIAL and HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.8, no.73, pp.2080-2096, 2021 (National Refreed University Journal)

YANARDAĞ R., ÖZKAN Y.


(33) COVID-19?la Mu?cadelenin Aktif Özneleri Olarak Gençler: Salgına Karşı Du?nyadan İyi Uygulama Örnekleri

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.9, pp.102-119, 2021 (National Refreed University Journal)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(34) Cinsel İstismara Maruz Bırakılan Çocuğa Yönelik Danışmanlık Tedbiri: Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Bir Vaka Sunumu

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.32, no.4, pp.1587-1606, 2021 (National Refreed University Journal)

ERÜKÇÜ AKBAŞ G., TÜRKMEN M.


(35) KÜRESELLEŞME, HAREKETLİLİK VE SOSYAL HİZMET: ?DÜZENSİZ? GÖÇ VE ULUSÖTESİ SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021 (National Refreed University Journal)

ŞATIROĞLU GÜLDALI P., BUZ S.


(36) TÜRKİYE?DE KORUYUCU AİLE HİZMETLERİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.40, pp.439-492, 2021 (National Refreed University Journal)

ERBAY E., ÇALIŞ N.


2020

(1) Meme Kanseri Hastası Yoksul Kadınlarda Başetme Süreçlerinin İncelenmesi

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, vol.16, pp.23-42, 2020 (National Refreed University Journal)

LOTFI S., KARATAŞ K.


(2) Sermaye Birikim RejimlerininOluşum ve Gelişim Sürecinde Kadın Emeği ve Hareket,

Emek Araştırma Dergisi, vol.11, no.18, pp.77-96, 2020 (National Refreed University Journal)

GÜLER AYDIN D., KARAÇAY H., ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(3) ANKARA?xxDA ÇOCUK SUÇLULUĞU: EMNİYET ÇOCUK ŞUBEYE GELEN OLGULAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.24, no.1, pp.137-156, 2020 (National Refreed University Journal)

KARATAŞ K., ERÜKÇÜ AKBAŞ G., Gülhan Orhan M.


(4) Türkiye?de Yoksullukla Mücadele Politikalarının Uzmanların Gözüyle Değerlendirilmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.4, pp.989-1004, 2020 (National Refreed University Journal)

ÖZSOY D., KARATAŞ K.


(5) Onkolojik Sosyal Hizmet ve Bilinçli Farkındalık

Turkish Studies-Social Sciences, vol.15, no.5, pp.2471-2482, 2020 (National Refreed University Journal)

Dölek K., Hosseinzadeh ASL N. R. , İl S.


(6) Cinsel İstismara Maruz Kalan Türk Vatandaşı ve Mülteci Çocukların Durumu

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.4, pp.107-132, 2020 (National Refreed University Journal)

Karataş K., Aslan H., Albayrak H., Öztürk A. B.


(7) Hak Temelli Yaklaşım Bağlamında Sivil Toplum Örgütlerinin Sosyal Yardımları Ankara Ve İstanbul Örnekleri (2020).

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.20, no.48, pp.715-757, 2020 (National Refreed University Journal)

ATATANIR H., KARATAŞ K.


(8) Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının İncelenmesi

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.75-91, 2020 (National Refreed University Journal)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(9) The Complexity of Military Bereavement in Gender Regime: Experiences of Turkish Martyr Spouses

OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Tunac C. A. , KÜÇÜKKARACA N.


(10) Çocuk Refahı Çalışanlarının Farklı Sosyal Hizmet Sunum Modellerindeki Deneyimleri: Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu İle Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dönemleri

Toplum ve Sosyal Hizmet, 2020 (National Refreed University Journal)

BUZ S., Ayyıldız A. A.


(11) ANKARA?DA ÇOCUK SUÇLULUĞU: EMNİYET ÇOCUK ŞUBEYE GELEN OLGULAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.24, pp.137-156, 2020 (National Refreed University Journal)

KARATAŞ K., ERÜKÇÜ AKBAŞ G., GÜLHAN ORHAN M.


(12) Sosyal Demokrat Refah Devletlerinde Çocuklara Yönelik Sosyal Koruma İstatistiklerinin İncelenmesi

Çocuk ve Medeniyet, vol.5, no.9, pp.137-157, 2020 (National Refreed University Journal)

ERKUL E.


(13) Danışman Öz-Yeterlik Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması

Türkiye Klinikleri, vol.5, no.3, pp.616-624, 2020 (National Refreed University Journal)

BOZKURT KARALI M. N. , ÖZKAN Y.


(14) Child welfare workers' resilience and coping styles in Ankara, Turkey

INTERNATIONAL SOCIAL WORK, vol.63, no.5, pp.597-611, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

GENÇ B., BUZ S.


(15) Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar ile Sosyal Destek Algısını Geliştirmeye Yönelik Grup Çalışması

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.28-36, 2020 (National Refreed University Journal)

DOĞAN B. K. , ÖZTÜRK A. B.


(16) Türkiye?nin Sağlık ve Sosyal Harcamaları: Sosyal HizmetPerspektifinden Retrospektif Karşılaştırmalı Bir Çalışma

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.15, no.1, pp.185-208, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

ERKUL E., YILDIRIM B.


(17) Turkey's Health and Social Expenditures: A Retrospective Comparative Study from the Perspective of Social Work

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.15, no.1, pp.185-208, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

ERKUL E., Yildirim B.


(18) Kadın cinayetleri sonrası geride kalan çocuklar ve bakımveren kardeşlerin baş etme stratejileri

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.31, no.1, 2020 (National Refreed University Journal)

ERÜKÇÜ AKBAŞ G., KARATAŞ K.


(19) EVDEN KAÇAN ÇOCUKLAR: ANKARA?DA ÇOCUK ŞUBEYE GETİRİLEN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.31, no.3, pp.960-984, 2020 (National Refreed University Journal)

KARATAŞ K., AKBAŞ E., ERÜKÇÜ AKBAŞ G., Çamuşcu E.


(20) Tu?rkiye?de Koruyucu ve Önleyici Ruh Sağlığı Uygulamaları: Sosyal Hizmet Uzmanları ve Hastaların Deneyimlerine Dair Nitel Bir Araştırma

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2020 (Scopus)

GÖZEN Ö., BUZ S.


(21) EKOLOJİK SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE SU GÜVENSİZLİĞİ

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.31, no.4, pp.1786-1808, 2020 (National Refreed University Journal)

Tok M. G. , Orbay İ.


(22) SOSYAL HİZMET UZMANLARININ MESLEKİ İLETİŞİMLERİNDE İNSAN HAKLARI DİLİNİN İNŞASI: BİR METAFOR ARAŞTIRMASI

KÜLTÜR VE İLETİŞİM, vol.23, no.45, pp.87-117, 2020 (National Refreed University Journal)

ÖNGEN Ç., HATİBOĞLU B., ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(23) Emek Araştırma Dergisi

Emek Araştırma Dergisi, vol.11, no.18, pp.77-96, 2020 (National Refreed University Journal)

GÜLER AYDIN D., Karaçay H., ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(24) PALYATİF BAKIM HASTALARINA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNDE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.31, no.4, pp.1437-1458, 2020 (National Refreed University Journal)

KARAKAYA C., IŞIKHAN V.


(25) A Qualitative Study for Understanding the Professionals Working with Children Exposed to Neglect and Abuse

Turkish Studies-Social Sciences, vol.15, no.1, pp.49-63, 2020 (National Refreed University Journal)

ALBAYRAK H., CANKURTARAN Ö.


(26) GÜÇLENMEYİ GÜÇ, GÜÇSÜZLÜK, BASKI VE GÜÇ İLİŞKİLERİ TEMELİNDE ANLAMAK

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.31, no.4, pp.1913-1939, 2020 (National Refreed University Journal)

Cankurtaran Ö., Akoğlu G., Sakarya H.


(27) CHILD WASTE PICKERS IN A SOUTH-EASTERN CITY IN TURKEY

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.31, no.2, 2020 (National Refreed University Journal)

ERBAY E., AKBAŞ E.


(28) Evden Kaçan Çocuklar: Ankara?da Çocuk Şubeye Getirilen Çocuklar Üzerinden Bir Değerlendirme

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.31, no.3, pp.960-984, 2020 (National Refreed University Journal)

KARATAŞ K., AKBAŞ E., ERÜKÇÜ AKBAŞ G., ÇAMUŞCU E.


(29) Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki İletişimlerinde İnsan Hakları Dilinin İnşası: Bir Metafor Araştırması

Kültür ve İletişim, vol.23, no.45, pp.87-117, 2020 (National Refreed University Journal)

ÖNGEN Ç., HATİBOĞLU B., ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


2019

(1) Türkiye?de Göçmen Çocukların Katılım Hakkı

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.408-430, 2019 (National Refreed University Journal)

Atasü Topcuoğlu R.


(2) SOSYAL HİZMET AKADEMİSYENLERİNİN ORDUDA SOSYAL HİZMETE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ VE TÜRKİYE?DE ORDUDA SOSYAL HİZMET ALANININ SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE GELECEĞİ

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.30, no.2, pp.538-554, 2019 (National Refreed University Journal)

Sakarya H., Şahin F.


(3) Kök Hücre Nakli Olan Hemotoloji Hastalarının Sorun ve Gereksinimleri:Kurumsal Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Tıbbi Sosyal Hizmet, vol.0, no.13, pp.70-89, 2019 (National Refreed University Journal)

SEVER M., İL S.


(4) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yaşlılığa İlişkin Kalıpyargıları: Keşif ve Dönüşüm

SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.22, no.1, pp.157-188, 2019 (National Refreed University Journal)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(5) Sosyal Hizmet Uzmanları İçin Psikolojik Dayanıklılığın Önemi

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.30, no.2, pp.623-642, 2019 (National Refreed University Journal)

BUZ S., GENÇ B.


(6) YEŞİL YOKSULLUK, ÇEVRESEL ADALET VE SOSYAL HİZMET

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.30, no.3, pp.1052-1069, 2019 (National Refreed University Journal)

GÜZEL B., BUZ S.


(7) Türkiye?de Çocuk Polisinin Yapılanması ve Görevleri Çerçevesinde Sosyal Hizmetin Yeri ve Önemi

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.30, no.1, pp.166-186, 2019 (National Refreed University Journal)

KARATAŞ K., ASLAN H., KILIÇ A.


(8) ATTITUDES OF PROFESSIONALS IN NURSING HOMES AND SOCIAL SERVICE CENTERS TO THE ELDERLY: THE ANKARA EXAMPLE

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.22, no.4, pp.494-503, 2019 (SCI-Expanded)

BUZ S., GÖZEN Ö., ERTAN KOÇAK Y.


(9) Sosyal Hizmet Uzmanlarının Gerçekleştirdikleri Mesleki Uygulamalarda ve Aldıkları Kararlarda Çocukların Katılım Hakkını Dikkate Alma Durumları

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.18, pp.257-285, 2019 (National Refreed University Journal)

ERBAY E., HATİPOĞLU E.


(10) Pathways from Personal towards Professional Values: Structured Small-Group Work with Social Work Students

EDUCATION AS CHANGE, vol.23, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S. , ÖNGEN Ç., HATİBOĞLU B.


(11) HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.12, no.68, pp.739-747, 2019 (National Refreed University Journal)

TOPER F., ÖZKAN Y.


(12) Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.30, no.1, pp.1-18, 2019 (National Refreed University Journal)

KARATAŞ K., ASLAN H., BAŞCILLAR M.


(13) Yoksulluğa Hak Temelli Yaklaşım

İnsan ve İnsan, vol.6, no.21, pp.453-475, 2019 (National Refreed University Journal)

ATATANIR H., KARATAŞ K.


(14) Value conflict resolution strategies of social work students in Turkey

JOURNAL OF SOCIAL WORK, vol.19, no.1, pp.142-161, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

HATİBOĞLU EREN B., Gelmez Ö. S. , ÖNGEN Ç.


(15) TÜRKİYE?DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: TOPLUMLA SOSYAL HİZMET SAHA ÖRNEĞİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.41-54, 2019 (National Refreed University Journal)

BUZ S., USLU B.


(16) Elder Abuse in Turkey and Associated Risk Factors

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, vol.45, no.5, pp.739-749, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

DAŞBAŞ S., IŞIKHAN V.


(17) Çocukları Kurum Bakımında Olan Ebeveynler: Yaşam Deneyimleri, Hizmet Beklentileri ve Gelecek Planları üzerine Niteliksel Bir İnceleme

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.19, no.42, pp.66-99, 2019 (National Refreed University Journal)

EGE G., TUNCAY T.


(18) Güç ve Güçlendirme Kavramları Bağlamında Sosyal Hizmet Uygulaması

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.19, no.42, pp.41-63, 2019 (National Refreed University Journal)

ERBAY E.


(19) Sosyal Hizmette Toplum Merkezleri

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.30, pp.187-212, 2019 (National Refreed University Journal)

BUZ S., AYYILDIZ A. A.


(20) Investigating the energy efficiencies of European countries with super efficiency model and super SBM approaches

ENERGY EFFICIENCY, vol.12, no.3, pp.601-618, 2019 (SCI-Expanded)

Gokgoz F., ERKUL E.


(21) Çocukluk Sosyolojisinin Özgün Sahası: Çocuklarla Nitel Araştırma

Çocuk ve Medeniyet, 2019 (National Refreed University Journal)

AKBAŞ E., ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


(22) SCHOOL COUNSELLORS' PERCEPTIONS TOWARDS SCHOOL SOCIAL WORK IN TURKEY

TRABAJO SOCIAL GLOBAL-GLOBAL SOCIAL WORK, vol.9, no.17, pp.3-19, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

ÖZKAN Y., Calis N., SEVER M.


(23) Avrupa?da refah devleti çözünürken uluslararası göç ve yeni sağın yükselişi: İsveç ve Almanya örnekleri

Çalışma ve Toplum, vol.61, no.2, pp.941-974, 2019 (National Refreed University Journal)

Atasü Topcuoğlu R.


(24) KURUM BAKIMINDAN AYRILMIŞ BİREYLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE KURUM BAKIMI SONRASI YAŞADIKLARI SORUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.23, no.3, pp.748-763, 2019 (National Refreed University Journal)

TURGUT A. Ş. , ÖZKAN Y.


(25) Engelli Bakım Merkezi Yöneticileri ve Tükenmişlik

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.6, pp.307-318, 2019 (National Refreed University Journal)

IŞIKHAN V., AYALP M. Ç. , AYGÜLER E.


(26) SOSYAL İNOVASYONUN VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN GELECEĞİNDEKİ ROLÜ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, pp.169-187, 2019 (National Refreed University Journal)

YILDIRIM B., TUNCAY T.


(27) Yaşlı Bakım Merkezi Yöneticilerinin Tükenmişliğine Etkide Bulunan Faktörlerin İncelenmesi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.12, no.32, pp.551-590, 2019 (National Refreed University Journal)

IŞIKHAN V., AYGÜLER E., AYALP M. Ç. , KILIÇ C.


(28) Media Discussion on the Naturalization Policy for Syrians in Turkey

INTERNATIONAL MIGRATION, vol.57, no.2, pp.283-297, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Atasu-Topcuoglu R.


(29) An Examination of Income Distribution and Poverty Statistics Related to Turkey and Chile in the Neoliberal Policy Framework

SOSYOEKONOMI, vol.27, no.39, pp.11-38, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

ERKUL E., Demir-Erkul F.


(30) Kök Hücre Nakli Sürecinde Aile Merkezli Onkolojik Sosyal Hizmet Uygulaması

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.30, no.2, pp.690-715, 2019 (National Refreed University Journal)

SEVER M., İL S.


(31) Syrian Refugee Entrepreneurship in Turkey: Integration and the Use of Immigrant Capital in the Informal Economy

SOCIAL INCLUSION, vol.7, no.4, pp.200-210, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

ATASÜ TOPCUOĞLU R.


(32) Üniversiteli Kadın Öğrencilerin Gözünden Kadının Güçlenmesi

Yükseköğretim ve Bilim, vol.9, no.2, pp.256-267, 2019 (National Refreed University Journal)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(33) Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Etkileri Bağlamında Türkiye Sosyal Politikasının Değişimi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.2, pp.195-218, 2019 (National Refreed University Journal)

KARATAŞ K., BAŞCILLAR M., TAŞCİ A.


(34) The Effects of Personality, Family Functioning and Perceived Social Support on Suicide: Sucide Risk Among Individuals in Turkish Probation System

Adli Tıp Bülteni, vol.24, no.2, pp.122-130, 2019 (National Refreed University Journal)

GÖRGÜLÜ T., IŞIKHAN V.


(35) Çocuk Refahı Alanında Sosyal Dışlanmayla Mücadele: Sosyal Hizmet Eğitimi Bir Mücadele Aracı Olarak Kullanılabilir Mi?

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.15, pp.37-48, 2019 (National Refreed University Journal)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


2018

(1) SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLENLERİN YAŞAM KALİTESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.22, no.3, pp.845-874, 2018 (National Refreed University Journal)

ERBAY E., ALTINDAĞ Ö., ÇELİK M. A.


(2) MAJÖR DEPRESYON TANISI ALMIŞ KADINLARDA KİŞİLERARASI İLİŞKİLER TERAPİSİ YAKLAŞIMINA DAYALI GRUPLA SOSYAL HİZMET UYGULAMASININ DEPRESYON VE SOSYAL PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.29, no.2, pp.114-143, 2018 (National Refreed University Journal)

ORAL M., TUNCAY T.


(3) The experiences of Turkish families caring for individuals with Schizophrenia: A qualitative inquiry

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY, vol.64, no.5, pp.497-505, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Ozden S. A. , TUNCAY T.


(4) ÇEVRECİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÇALIŞANLARININ SOSYAL SORUMLULUK VE ÖZGECİLİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ1

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.127-160, 2018 (National Refreed University Journal)

Keleş m., ÖZKAN Y.


(5) şiddete ilişkin tutumlar ölçeğinin türkçeye uyarlanmasının geçerlik ve güvenirlik çaışması

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.22, no.3, pp.821-844, 2018 (National Refreed University Journal)

ÖZKAN Y., UYSAL M., TOPÇU G., danışmaz m., ERTAN KOÇAK Y.


(6) TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE?DE YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARI

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, vol.5, no.21, pp.321-338, 2018 (National Refreed University Journal)

BUZ S., ÖNGEN Ç.


(7) The Depression situation of cancer patients? relatives in Turkey

Clinics in Oncology, vol.3, 2018 (National Refreed University Journal)

IŞIKHAN V.


(8) Cinsel Saldırganlık

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.1, pp.319-327, 2018 (National Refreed University Journal)

ERGÜL TOPÇU A., TOPÇU G.


(9) ENGELLİLİĞE İLİŞKİN VARSAYIMLARIN KEŞFİ: ?GÖRMEZDEN GELME? YA DA ?NORMAL DIŞI GÖRME?

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.5, pp.192-200, 2018 (National Refreed University Journal)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(10) ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİNTÜRKÇE?YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VEGÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.22, no.3, pp.821-844, 2018 (National Refreed University Journal)

ÖZKAN Y., UYSAL M., TOPÇU G., DANIŞMAZ SEVİN M., ERTAN KOÇAK Y.


(11) ÜNİVERSİTE MEZUNU KADINLARIN İŞSİZLİK SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hacettepe Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.36, no.2, pp.125-148, 2018 (National Refreed University Journal)

ÖZTÜRK Ö., ERBAY E.


(12) TÜRKİYE?DE YAŞLILARA SUNULAN HİZMETLERİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAŞLILIK İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science, no.77, pp.388-410, 2018 (National Refreed University Journal)

BUZ S., ERTAN KOÇAK Y., GÖZEN Ö.


(13) The Relationship between Diabetes-Related Factors, Family Functioning and Health-Related Quality of Life in Turkish Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus

Child Care in Practice, pp.1-13, 2018 (Scopus)

FIRAT E., TUNCAY T.


(14) Huzurevinde Kalan Yaşlıların Algıladıkları Duygusal İstismar Düzeylerinin Bazı Değişkenlerle İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.57, pp.728-737, 2018 (National Refreed University Journal)

TOPER F., ÖZKAN Y.


(15) The ways to cope with stress of social workers working different fields of social work

Stress Management Professional An International Journal, vol.6, no.2, pp.1-8, 2018 (National Refreed University Journal)

IŞIKHAN V.


(16) Sosyal Hizmet Uygulamasında Empatiyi Yeniden Düşünmek

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.20, no.2, pp.39-56, 2018 (National Refreed University Journal)

TUNCAY T., İL S.


(17) SİLAHLI KUVVETLERDE SOSYAL HİZMETİN TARİHİ, GELİŞİMİ VE İŞLEVLERİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.1, pp.81-98, 2018 (National Refreed University Journal)

Şahin F., Sakarya H.


(18) Kurumda Çalışan Yaşlı Bakım Elemanlarının Bakım Yükünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.29, no.1, pp.1-26, 2018 (National Refreed University Journal)

IŞIKHAN V.


(19) ALMANYA?DA ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINAN GÖÇMEN AİLELERİN, GENÇLİK DAİRELERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.18, pp.315-366, 2018 (National Refreed University Journal)

Yaman F., TUNCAY T.


(20) Sosyal hizmet uzmanlarının stresle başa çıkma yöntemleri

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.29, no.2, pp.10-33, 2018 (National Refreed University Journal)

IŞIKHAN V.


(21) Görme Engelli ve Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerde Öfke Yönetiminin Karşılaştırılması

Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, vol.29, no.1, pp.27-45, 2018 (National Refreed University Journal)

ŞEN C. B. , AYKARA A.


(22) Varsayılan aile kıskacında babalık: Türkiye?de farklı babalık algıları ve sosyal politika ilişkisi

TOPLUM VE BILIM, no.145, pp.54-102, 2018 (National Refreed University Journal)

TOPÇU G.


(23) Terörizmin Psikososyal Etkileri ve Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.29, no.2, pp.307-334, 2018 (National Refreed University Journal)

TUNCAY T., AKÇAY S.


(24) Anxiety, Coping and Social Support Among Parents Who Have Children with Chronic Kidney Disease

KONURALP TIP DERGISI, vol.10, no.3, pp.311-317, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

ZENGİN O., YILDIRIM B., ERBAY E.


(25) Madde Kullanım Bozukluğu Sorunuyla Mücadeleye Önyargılardan Başlamak-Starting to Struggle with Substance Use Disorder Problem from Prejudices

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.6, no.16, pp.95-116, 2018 (National Refreed University Journal)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(26) Türkiye?de Halk Sağlığı Sosyal Hizmet Uygulamalarının İncelenmesi

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, vol.11, pp.10-26, 2018 (National Refreed University Journal)

GÜNEŞ T., TUNCAY T.


(27) ÇOCUK EVİNDE KALAN ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞME SÜRECİNDEKİİLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.29, no.1, pp.49-70, 2018 (National Refreed University Journal)

YILDIRIM Ş., IŞIKHAN V.


Department of International Relations

2022(6) 2021(6) 2020(8) 2019(8) 2018(8)

2022

(1) Geopolitical Visions in Turkish Foreign Policy

JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES, vol.24, no.1, pp.114-137, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

ATMACA A. Ö. , TORUN Z.


(2) Human security governance: the case of Syrians in Turkey

EUROPEAN SECURITY, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

TANGÖR B., Alpaydin A.


(3) Turkey's water diplomacy: analysis of its foundations, challenges and prospects

INTERNATIONAL AFFAIRS, vol.98, no.4, pp.1470-1471, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

GÖZEN ERCAN M. P.


(4) The Securitization and De-Securitization of the Name Issue Between Greece and North Macedonia: A North Macedonian Perspective Ss, 329-345

JOURNAL OF THE BLACK SEA STUDIES, vol.19, no.74, pp.329-345, 2022 (National Refreed University Journal)

ÖNSOY M., PELİT S.


(5) From Integration to Assimilation and Forced Migration: An Evaluation of the Bulgarian Communist Party?s Turkish Minority Policy

BILIG, no.103, pp.31-58, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

Kirilov I. I. , Önsoy M.


(6) The Energy Community and Europeanization of South East Europe and beyond: a rational choice - historical institutionalist explanation

JOURNAL OF CONTEMPORARY EUROPEAN STUDIES, vol.30, no.4, pp.706-718, 2022 (Journal Indexed in SSCI)

TANGÖR B., Sari O. F.


2021

(1) Reciprocal Dependencies: Turkey-Iran Trade Relations Since the Turn of the 21st Century

MIDDLE EAST POLICY, vol.28, no.3-4, pp.217-227, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Ozer-Imer I., Kilic E. C.


(2) NATO-EU Strategic Partnership: Where is it Heading?

PERCEPTIONS: Journal of International Affairs, vol.26, no.1, pp.73-99, 2021 (National Refreed University Journal)

Tangör B.


(3) Resilience versus vulnerability: Turkey's small power diplomacy in the 1930s

INTERNATIONAL POLITICS, vol.58, no.6, pp.955-975, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

BABA G., ÖNSOY M.


(4) The Protection of IDPs and Refugees within the Framework of the Responsibility to Protect

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, vol.18, no.71, pp.1-19, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Gozen Ercan P., KUL S.


(5) Restraint in International Politics

INTERNATIONAL STUDIES REVIEW, vol.23, no.3, pp.1006-1007, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

RENDA K. K.


(6) Legacy of the Truman Doctrine on Turkish-American Relations: A Political Economy Perspective

SOSYOEKONOMI, vol.29, no.50, pp.109-130, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Kilic E. C. , Ozer-Imer I.


2020

(1) Siber Savaşlarda Jus ad Bellum ve Jus in Bello

Alternatif Politika, vol.12, no.1, pp.172-203, 2020 (National Refreed University Journal)

Gökçer O., Gözen Ercan M. P.


(2) Internationalisation, global capitalism and the integration of Iran

THIRD WORLD QUARTERLY, vol.41, no.2, pp.359-377, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

SUNE E.


(3) DOĞU AKDENİZ DENİZ YETKİ ALANLARI SORUNU: TÜRKİYE'NİN POLİTİKASI VE AB'NİN YAKLAŞIMI

Avrasya Etüdleri, vol.58, no.2, pp.87-112, 2020 (National Refreed University Journal)

Ayaz Avan E.


(4) INSEN Experience, by INSEN Chairs

International Journal of Nuclear Security, vol.6, no.2, 2020 (Scopus)

Majeed T., Harris J. T. , Hakam O. K. , Larkin J., UDUM Ş., Sterba J.


(5) Adriyatik ve İyon Denizleri için AB Stratejisi: Batı Balkanların Avrupa Entegrasyonu için Alternatif mi?

Gazi Akademik Bakış, vol.14, no.27, pp.151-174, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Önsoy M., Migkos V.


(6) INSEN as Part and Propellant of the Nuclear Security Regime: An Insider?s View

International Journal of Nuclear Security, vol.6, no.2, 2020 (Scopus)

UDUM Ş.


(7) Reconsidering Power in International Relations

CHINESE POLITICAL SCIENCE REVIEW, vol.5, no.3, pp.332-354, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

AKGÜL Ö., RENDA K. K.


(8) The Political Economy of Restructuring in Science and Technology in Turkey

EUROPEAN REVIEW, vol.28, no.4, pp.573-586, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Ozer-Imer I., Imer S. T.


2019

(1) Geç Kapitalizmlerde Uluslararasılaşma ve Devlet: Çin, Rusya ve İran Ekseni

Praksis, no.51, pp.51-80, 2019 (National Refreed University Journal)

Sune E.


(2) The Role of Para-Governmental and Paramilitary Organizations in the International Political Economy of Iran

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.12, no.24, pp.45-66, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

SUNE E.


(3) Europeanization of Turkey?s Foreign Policy: The Case of Turkey?s Mediation in the Israel?Palestine Conflict

JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES, vol.21, no.6, pp.678-695, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

AYAZ AVAN E.


(4) Escaping the Whirlpool of War: a Two-fold Analysis of Turkey?s Neutrality Policy in World War II

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.15, no.29, pp.123-147, 2019 (Scopus)

ÖNSOY M., Baba G.


(5) How can a 'Responsible' European Union Contribute to the Implementation of the Responsibility to Protect?

EUROPEAN REVIEW, vol.27, no.4, pp.490-505, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Ercan P. G. , Gunay D.


(6) At the Crossroads of History and Theory: Weber, Schumpeter and Economic Sociology

PANOECONOMICUS, vol.66, no.4, pp.465-485, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Aydin D., Ozer-Imer I.


(7) AN ASSESSMENT OF EU'S AND TURKEY'S WESTERN BALKAN POLICIES: A CRITIQUE AND PROSPECTS FOR FUTURE COOPERATION

BALKAN ARASTIRMA ENSTITUSU DERGISI-JOURNAL OF BALKAN RESEARCH INSTITUTE-JBRI, vol.8, no.2, pp.333-365, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

ÖNSOY M., Koc Z. E.


(8) UN General Assembly Dialogues on the Responsibility to Protect and the Use of Force for Humanitarian Purposes

Global Responsibility to Protect, vol.11, no.3, pp.313-332, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Ercan P. G.


2018

(1) Uluslararası Güvenliği Yeniden Düşünmek: Uluslararası İlişkiler Disiplininde Feminist Eleştiriler

Uluslararasi Iliskiler-International Relations, vol.15, pp.19-31, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

ATMACA A. Ö. , GÖZEN ERCAN M. P.


(2) One Size Does Not Fit All: An Analysis of US and EU Democracy Promotion in the Western Balkans

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.11, pp.15-39, 2018 (National Refreed University Journal)

ÖNSOY M., BABA G.


(3) Kırım?xxın Hıristiyan Türkleri:Urumlar

Milli Folklor, no.89, pp.107-113, 2018 (AHCI)

Anzerlioğlu Y.


(4) Rethinking International Security: Feminist Critiques in International Relations

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, vol.15, no.59, pp.19-31, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

ATMACA A. Ö. , Gozen Ercan P.


(5) AN EVALUATION OF TURKEY'S WESTERN BALKANS POLICY UNDER THE AKP AND PROSPECTS FOR THE POST-DAVUTOGLU ERA

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, no.43, pp.355-367, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

KOÇ Z. E. , ÖNSOY M.


(6) Adventurous and charismatic spirits: Entrepreneurs of Veblen and Schumpeter

ECONOMICS LETTERS, vol.169, pp.24-26, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Aydin D., Araz B., Ozer-Imer I.


(7) 11 Eylül Sonrası Kitle İmha Silahları Terörizmi Tehdidi ve Uluslararası Karşılıklara Bir Örnek: Nükleer Emniyet Rejimi

Turkish Studies, vol.13, no.3, pp.765-782, 2018 (National Refreed University Journal)

UDUM Ş.


(8) ?Fix It or Nix It?? An Analysis of the Trump Administration?s Policy on the Iran Nuclear Deal

Turkish Studies, vol.13, no.14, pp.211-231, 2018 (National Refreed University Journal)

UDUM Ş.